5 Ağustos 2006 Cumartesi

Haber Arsivi 2 (22.07.2005 - 05.08.2006)

Bozuk Paralar Kýzýlay’a
05 Aðustos 2006 Cumartesi

Fenerbahçemizin karşılaşmalarını izlemek üzere Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’na gelen taraftarlarımız, bundan böyle beraberlerinde getirdikleri bozuk paralarını Kızılay’ın kumbarasına atacak.

Stadımızda oynayacağımız tüm maçlarda Kızılay kumbaraları, stadyum açılış saatinden itibaren yetkilisi ile birlikte giriş kapılarının yanında bulunacak. Kızılayımıza az da olsa bir katkı sağlayacak olan bu girişim ile taraftarlarımız artık yanlarında bozuk para getirip getirmeme konusunda endişe taşımayacaklar. Daha önce bu uygulama tüm stat kapılarında güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalar esnasında çıkan bozuk paralar girişlerde bir kutuda biriktirilerek sadece emniyete tutanak ile teslim ediliyordu.

kaynak: Fenerbahce.org


100. Yılımızda Festi İle Görsel Şölen
03 Ağustos 2006 Perşembe

Kulübümüzün 100. yýl kutlamalarý kapsamýnda Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý ve Baðdat Caddesi’nde yapýlacak etkinlikler için Ýtalyan Festi firmasý ile anlaþma imzaladý. Toplantýya Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým, As baþkanýmýz ve Stat ve Tesislerimizden Sorumlu Yöneticimiz Ýlhan Ekþioðlu, Sosyal Ýþlerden sorumlu yöneticimiz Ünal Uzun ve Stat ve Tesislerden Sorumlu Yardýmcý Yöneticimiz Rahmi Eyüboðlu, Kulübümüz 100. Yýl Komite Baþkaný Ender Alkaya, Festi Firmasý’nýn kurucusu Valerio Festi ve çok sayýda basýn mensubu katýldý.

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý Telsim Tribünü Basýn Toplantý Odasý’nda yapýlan imza töreninde konuþan Fenerbahçe Spor Kulübü 100. Yýl Komitesi Baþkaný Ender Alkaya, Festi’nin dünya çapýnda bir firma olduðunu vurgulayarak, “Festi, biri stadýmýzda, biri Baðdat Caddesi’nde olmak üzere iki gösteri yapacak ve bir de stadýmýzý ýþýk mimarisiyle süsleyecek” diye konuþtu.
Valerio Festi ise 5 kýtada onlarca gösteri yaptýklarýný belirterek, “Ýlk defa bu kadar heyecanlý bir iþe baþlýyoruz. Çok büyük bir camiayla çalýþacaðýz” dedi.

Ýlk olarak Fenerbahçemizin stadýmýzda B36 Torshavn ile oynadýðý maçý izlediðini ifade eden Festi, þöyle konuþtu: “Fenerbahçe seyircisinin maçtaki coþkusunu gördükten sonra þaþkýnlýðýmý gizleyemedim. Posterlerde ’Fenerbahçe Cumhuriyeti’ yazdýðýný gördüm ve gerçekten de bunun var olduðunu anladým. 1 sene içinde biz de bu cumhuriyetin vatandaþý olmaya çalýþacaðýz. Bu gösterilerde Atatürk’ün ziyaretinden bugüne kadar olan 100 yýllýk çok önemli tarihi ifade etmek zorundayýz. Ayrýca sayýn baþkanýmýzý tanýmaya baþladýktan sonra onun büyük cesareti ve camiadaki önderliðinin bize çok büyük katký saðlayacaðý görüþündeyim. Fenerbahçe’nin, 100. yýlýnda Türkiye tarihine damga vurmasýný saðlayacaðýz.”

Valerio Festi, törende gösteriler ve ýþýk mimarisiyle ilgili slayt gösterisiyle bilgi verdi. 100. yýl coþkumuzu ýþýklarla caddelere de taþýyacaklarýný anlatan Festi, “Ayrýca statta 100 yýlý anlatacak bir gösteri planladýk. Gösteride Fenerbahçe’nin tarihi, sembolleri, takýmý ve günümüz insanlarý olacak. Doðal olarak da baþkan olacak. Baðdat Caddesi’nde arabalarla geçiþ olacak, bu geçiþte ateþi de kullanacaðýz. Bayram ve eðlence sokaklara taþýnacak ve adeta bir festival olacak” þeklinde konuþtu.

BASIN FOTOÐRAFI 1

BASIN FOTOÐRAFI 2

BASIN FOTOÐRAFI 3

100. Yýlýmýzda Festi Ýle Görsel Þölen
03 Aðustos 2006 Perþembe

kaynak: Fenerbahce.org


Festi Firmasý Ýle Anlaþma Ýmzalanacak
02 Aðustos 2006 Çarþamba

Fenerbahçemiz, 100. Yýl Etkinlikleri kapsamýnda Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý ve Baðdat Caddesi’nde yapýlacak Açýk Hava Etkinlikleri ve ýþýk mimarilerinin düzenlenmesi üzerine; alanýnda dünyanýn en önemli ve tecrübelilerinden olan Ýtalyan Festi firmasýyla yarýn Fenerium Tribünü Basýn Toplantý Odasý’nda saat 11.00’de bir anlaþma imzalayacak.

kaynak: Fenerbahce.org


Saracoðlu Stadý'nýn Fenerbahçe'ye satýþý... Pazarlýklar sürüyor...
01 Aðustos 2006 / Salý

Fenerbahçe Kulübü ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü (GSGM) arasýnda Þükrü Saracoðlu Stadý'nýn Fenerbahçe'ye satýþý konusunda 2001 yýlýnda baþlayan pazarlýklar sürüyor.
Fenerbahçe Kulübü Ýkinci Baþkaný Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Baþkanlýðý da yapmýþ olan GSGM Merkez Danýþma Kurulu Üyesi Orhan Bilgin'in cenaze törenine katýlmak için geldiði Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü'nde, Genel Müdür Mehmet Atalay'ý ziyaret ederek, bu konu hakkýnda bir süre görüþtü.
Görüþme sonrasý Genel Müdür Atalay, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, yeni spor kanunu tasarýsý taslaðýnýn tesislerle ilgili bölümüne ekledikleri bir maddeyle, kulüplerin, statlara yaptýklarý yatýrým oranýnda, arsa bedelinin dörtte biri ile onda biri oranýnda ücret ödeyerek sahip olabileceklerini söyledi.
Atalay, Nihat Özdemir ile Þükrü Saracoðlu Stadý'nýn Fenerbahçe'ye satýþýna iliþkin görüþtüklerini belirterek, ''Bizim dönemimizden önce 2001 ya da 2002 yýlýnda Fenerbahçe ile Gençlik Spor Teþkilatý arasýnda stadýn satýþýna iliþkin bir pazarlýk yapýlmýþ. O dönemde Fenerbahçe Kulübü'nün 10 milyon dolarlýk teklifine karþýlýk spor teþkilatý 33 trilyonluk bir bedel istemiþ, ancak Fenerbahçe, bu ücreti yüksek bulduðu için stadý almaktan vazgeçmiþ'' dedi.
Mehmet Atalay, o tarihten sonra ara verilen görüþmelerin yeniden baþladýðýna deðinerek, þöyle konuþtu:
''Statlarý kiralayan takýmlar arasýnda stada en fazla yatýrýmý yapan takým Fenerbahçe olduðu için, biz de bunun diðer kulüplere örnek olmasý ve onlarý da statlara yatýrýma teþvik etmek açýsýndan bu konuda bir kanun tasarý taslaðý hazýrladýk ve dedik ki, kulüplerimiz statlarý almak istiyorlarsa, statlara yaptýklarý yatýrým oranýnda arsa bedeli üzerinden dörtte bir veya onda bir oranýnda indirim yapalým. Ancak bu þekilde Fenerbahçe'ye daha önce verilen ücretin altýnda bir fiyat vermek mümkün olabilecek. Böylece stat satýþlarýnda her kulüp yatýrým yaptýðý oranda indirim almýþ olacak.''

FENERBAHÇE BU ALANDA TÜRKÝYE'DE BÝR ÝLK OLACAK
Atalay, kanun tasarýsý taslaðýnýn Baþbakanlýktan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilgili komisyona havale edildiðini ifade ederek, ''Umuyorum bu tasarý en kýsa sürede kanunlaþýr ve Fenerbahçe'ye Þükrü Saracoðlu Stadý'nýn satýþýyla birlikte Türkiye'de bir ilki de gerçekleþtirmiþ oluruz. Böylece bu durum hem diðer kulüplerimiz için iyi bir örnek teþkil etmiþ olacak, hem de statlarý hakiki sahiplerine devrederek, statlarýn bakým onarým ve personel giderleri gibi harcamalarýndan da spor teþkilatýný kurtarmýþ olacaðýz'' diye konuþtu.

kaynak: Milliyet


Kombine alan yaþadý
25 Temmuz 2006

F.Bahçeli taraftarlar önümüzdeki sezon için tribündeki yerini ayýrdý. Þu anakadar 30 bin kiþi yüzde 40 ucuz fiyatla takýmýný izleme fýrsatýný yakaladý.

Fenerbahçe’de yeni dönem için satýþa çýkarýlan 35 bin kombine biletin 30 bini satýldý. Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn büyük bir bölümünü kombine olarak taraftarýn hizmetine açan yönetim, hedefine ulaþmak üzere. Geçtiðimiz yýl 22 bin kombine kart alan sarý lacivertli futbolseverler, bu sezon aldýðý kart ile 26 resmi maç izleme fýrsatý bulacak.

Stattan Sorumlu Asbaþkan Ýlhan Ekþioðlu, taraftarlarýn ilgisinden büyük bir memnuniyet duyduklarýna dikkat çekerek, "Bir kulübü büyüten taraftarýdýr. Biz yönetim olarak onlarýn rahat maç izleyebilmesi için stadý yaptýk. Onlarýn desteði ile güçlü bir takým oluþturduk. Önümüzde önemli hedeflerimiz var. Bu hedefe taraftarýmýz ile birlikte koþacaðýz" diye konuþtu.

Ekþioðlu, "Her zaman olduðu gibi taraftarýmýz ile övünüyoruz. Bu sezon bir çok alanda tribünlerin yüzünü güldüreceðiz" dedi.

kaynak: Hürriyet


Stadýmýz En Büyük Aday
10 Temmuz 2006 Pazartesi

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn UEFA Finali için en büyük adaylardan biri olduðunu belirten Ýlhan Ekþioðlu, “Benim kanaatimce en güçlü aday biziz. Gerekli olan tüm olanaklara sahip olmamýz da bunun bir parçasý. UEFA Finali’nin stadýmýza gelmesi, stadýmýzýn alabileceði en büyük payelerden biri olacaktýr ve Fenerbahçemizin de bu alanda büyük bir adým atmasýný saðlayacaktýr” diye konuþtu.

Kombine Kart Büyük Kolaylýk

Son olarak Neþet Yalçýn ve Ýlhan Ekþioðlu kombine kart satýþlarýnýn geçtiðimiz yýllara nazaran daha iyi olduðunu ve taraftarýmýzýn en iyi hizmeti almasý için stadýmýzýn neredeyse yüzde 80’inin kombine olarak açýldýðýný belirtti ve ekledi: “Geçtiðimiz sezon 20-25 bin olan kombine sayýmýzý 40 bine kadar çýkarttýk. Bu sayýnýn 30 bini þu anda tamamlanmýþ durumda. Geçtiðimiz yýllarda bu rakam bir ütopya sayýlýyordu ancak Fenerbahçemiz taraftarý ve camiasý ile büyüklüðünü gösterdi. Ayrýca taraftarýmýz kombine kartýn rahatlýðýný da gördü. Bir çok maç oynanan stadýmýzda rahat rahat maça girmenin ve ayný konfor ile maç izlemenin farkýna da vardý. Bu da kombine kart satýþlarýný arttýrdý. 100. yýlýmýzda herkesi kombine kart almaya davet ediyoruz”

kaynak: Fenerbahce.org


Saracoðlu UEFA finali için þanslý
5 Temmuz 2006

2008 UEFA Kupasý finalinin oynanacaðý stadý belirlemek için çalýþmalarýný sürdüren UEFA, en iyi dört aday arasýnda Fenerbahçe’nin Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn da bulunduðunu açýkladý. Sarý lacivertlilerin stadý, kapasite, inþa yapýsý, konaklama imkaný, reklam anlaþmalarý ve coðrafi konum gibi unsurlar dikkate alýnarak yapýlan elemeden geçerek, Hamburg Arena, Tel Aviv Ramat Gan ve Manchester City statlarý ile birlikte ilk 4’e kaldý. UEFA, 2008 ile 2009 finalinin nerede oynanacaðý 4-5 Ekim’de Slovenya’nýn baþkenti Ljubljana’da yapacaðý toplantýda açýklayacak.

kaynak: Hürriyet


Zico, Þükrü Saracoðlu Stadý'na hayran kaldý
06 Temmuz 2006 / Perþembe

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Zico, "Sahanýn dýþýndaki herþeyi mükemmel yapmýþlar. Artýk bize düþen görev, bundan sonra sahanýn içinde futbol oynayarak büyüyebilmek" dedi.
Ýstanbul’a geldikten sonra konaklayacaðý Swissotel’e yerleþen Brezilyalý çalýþtýrýcý, buradan kulüp binasýna gelerek yöneticilerle buluþtu ve Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’ný gezdi.
Saha içinde basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Zico, Fenerbahçe’nin, her geçen gün kendisini dünyanýn en sayýlý kulüplerinden biri durumuna getirebilecek çalýþmalarý yaptýðýný ifade ederek, þunlarý söyledi:
"Böyle güzel bir altyapý ve böyle güzel bir stada sahip olduklarý için onlarýn adýna çok mutluyum. Sahanýn dýþýndaki herþeyi mükemmel yapmýþlar. Artýk bize düþen görev, bundan sonra sahanýn içinde futbol oynayarak büyüyebilmek. Fenerbahçe, büyük sonuçlara imza atacak her türlü þeye fazlasýyla layýk. Bu da beni hem duygulandýrýyor, hem teþvik ediyor. Bu dakikadan sonra çok büyük sonuçlarýn ve büyük futbolun gelmesi gerekir." Japonya Milli Takýmý’ndaki görevinden ayrýldýktan sonra Fenerbahçe ile anlaþan Zico, Japonya’da Türk futboluna karþý büyük bir ilgi olduðunu ve orada bulunduðu dönemde Türkiye ligindeki maçlarý izleme olanaðý bulduðunu ifade ederek, "Bu güzel stadý orada görme olanaðýna sahip olmuþtum. Fakat burada çok daha iyi gördüm" dedi.
Brezilyalý teknik adam, "Kadro yapýsýna baktýnýz mý? Transfer düþünüyor musunuz, Nobre’nin yerine bir oyuncu transferi gündemde. Bir de Anelka sorunu var. Anelka ile ilgili düþünceniz nedir?" sorularýna, þu yanýtý verdi:
"Dünyanýn her yerinde, transfer sezonunda çeþitli dedikodular konuþulur. Çeþitli futbolcular biryerlere gider, biryerlerden gelir.
Bunlarý doðal karþýlamak gerekir. Ben þu anda gerçek anlamda takýmý yeni buluyorum. Onlarla biraraya geleceðim. Kýsa bir zaman içinde baþkanýmýz ve yönetim kurulumuzla birlikte en doðrusunu yapmaya karar vereceðiz." Öte yandan Zico’ya transferler ve Anelka ile ilgili soru soran muhabire yönetim kurulu üyesi Ýlhan Ekþioðlu, "Anelka’da þu anda bir problem yok" dedi.
Brezilyalý çalýþtýrýcýnýn, yarýn sabah antrenmanýnda Samandýra Tesisleri’nde futbolcularla biraraya gelmesi bekleniyor.

kaynak: Milliyet


Telsim Kombine kart sahiplerinin dikkatine
27 Haziran 2006 Salý

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu 100. yıl Telsim Tribünü Kombine kartlarının dağıtımı 28 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren stadımızda bulunan kombine kart merkezinde başlayacaktır.
Kartlarını almaya gelecek taraftarlarımızın makbuzlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Saygılarımızla..

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu

kaynak: Fenerbahce.org


Migros Açýldý
27 Haziran 2006 Salý

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu Migros Tribünü’nün arka bölümünde bulunan Migros, yeni yerine taşındı.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Ana Girişi ile Fenerium Otoparkı’nın hemen yanında bulunan Migros bugün itibariyle faaliyete girdi.

Öte yandan Fenerbahçemizin Migros Tribünü’nde ise rakip takım taraftarlarına ayrılacak olan bölümün hazırlıkları sürüyor. Rakip takım için ayrılan bölüm için hazırlanan bölümün koltukları sökülerek gerekli düzenlemeler yapılıyor.

kaynak: Fenerbahce.org


Rakip Takým Taraftarýna Giriþ Tüneli
27 Haziran 2006 Salý

Stadımızın Telsim Tribünü’nde bulunan misafir takım seyircisine ayrılan bölümün 2006 -
2007 sezonunda Migros Tribünü Maraton tarafına taşınmasının ardından bu tribüne girişler ise E-5 karayolu tarafından yapılacak.

E-5 karayolu tarafından yapılacak olan girişlerde rakip takım seyircisi üzeri kapalı tünelden geçerek stada giriş yapabilecek.

Böylelikle emniyet güçlerinin daha rahat güvenlik önlemi alması sağlanırken; telsim tribünde kombine kart sahibi olan taraftarlarımızın da tribüne giriş - çıkışları rahatlamış olacak.

kaynak: Fenebrahce.org


Misafir Takýmýn Yeri Deðiþti
26 Haziran 2006 Pazartesi

Fenerbahçe Taraftarlarının Ve Tüm Spor Kamuoyunun Dikkatine,

2006-2007 futbol sezonunda Telsim Kale arkasında bulunan misafir takım seyircilerine ayrılan bölüm bu sezondan itibaren Migros Tribünü’ne (Maraton Tarafı) taşınmasına karar verilmiştir. Telsim Tribinü’nde bulunan Kombine Kart sahiplerinin stada daha rahat girip çıkmaları için yapılan bu çalışma önümüzdeki sezon ilk maçtan itibaren uygulamaya konulacak ve aynı zamanda Telsim Tribünü’nün tamamının Kombine Karta açılmasını sağlayacaktır. Geçmiş dönemlerde misafir takım seyircilerinin maça geliş ve gidişlerinde yaşanan zorluklar göz önünde bulundurularak alınan bu kararda hem misafir takım taraftarlarının maça daha rahat gelip gideceğini, hem de Emniyet Güçleri’nin daha rahat önlem alabileceklerini, kendi taraftarımızın da tribünlere daha rahat girebileceklerini düşünüyoruz. Maç günleri taraftarlarımızın daha rahat etmeleri için almış olduğumuz bu kararları bilgilerinize sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu

kaynak: Fenerbahce.org


Þampiyonlar Ligi Hazýrlýklarý
21 Haziran 2006 Çarþamba

UEFA yetkilileri Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nda oynanacak Þampiyonlar Ligi ön eleme müsabakalarýyla ilgili olarak stadýmýzý ziyaret ederek gerekli incelemelerde bulundu. Akþam saatlerine kadar süren incelemelerde, yeni inþaa edilen Fenerium tribünü, medya merkezi, toplantý salonlarý, VIP ve sponsorlarýn kullanacaðý park yerleri , TV naklen yayýn araçlarýnýn bulunacaðý bölümler incelendi. Stadyumdan sorumlu yöneticimiz Ýlhan Ekþioðlu, UEFA yetkilerinin stadýmýzdan mutlu bir þekilde ayrýldýðýný ifade ederek " Þampiyonlar Ligi eleme maçlarý için stadýmýzýn hazýr olduðunu bugün yapýlan inceleme gezisinde bir kez daha göstermeye çalýþtý. Özellikle geçtiðimiz sezon ve ondan önceki sezon Þampiyonlar Ligi maçlarýnda stadýmýzda görev yapmýþ UEFA yetkilisi Sayýn Blatter’in bugün burada olmasý bizler için heyecan vericiydi. Çünkü kendisi stadyumdaki deðiþikliðin neler olduðu konusunda hepimizi ayrýntýlý bir biçimde bilgilendirdi. Þampiyonlar Ligi maçlarýnýn her yýl stadýmýzda oynanmasý ile hepimiz deðiþik tecrübeler ediniyoruz. Önümüzdeki Cuma günü iyi bir kura çekimi ve bu stadyumda oynayacaðýmz maçlarla bütün bu tecrübelerimizi perçinleþtirmek istiyoruz" dedi.

kaynak: Fenerbahce.org


Stadýmýz Bakýmda
20 Haziran 2006 Salý

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn yeni sezon için bakýmý sürüyor. Stadýmýzda bulunan koltuklarýn boyama iþlemleri devam ederken, merdivenler yan duvarlar ve saha içi yan zemin boyandý. Özellikle okul tarafý ve Fenerium Tribünü’nün önünde bulunan yedek kulübelerinin bulunduðu çim bölümde kumlama yapýlarak yeni çim montajý yapýldý. Stadýmýzda bulunan skoarboardumuzun da bakýmý yapýldý ve bazý letler deðiþti.

kaynak: Fenerbahce.org


Eksiðiniz Yok Fazlanýz Var!
16 Haziran 2006 Cuma

UEFA Kupasý’nýn 2008 yýlýnda yapýlacak final maçýna evsahipliði yapmaya aday olan kulübümüz için iki gündür Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nda incelemelerde bulunan UEFA yetkilileri, stadýmýzdan mutlu ayrýldý.
Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’na ilk gün yaptýklarý ziyaretin ardýndan ikinci gün stadyum çevresindeki parklar ve yerleþim bölgelerini de gezen yetkililer, öðle saatlerinde yöneticilerimizle birlikte Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde öðle yemeðinde buluþtular. Yöneticilerimiz Rahmi Eyüboðlu ve Neþet Yalçýn ile Dýþ iliþkiler Müdürümüz Turgut Acar’ýn katýldýðý yemekli toplantýdan sonra yetkililer ülkemizden ayrýldý.
UEFA yetkililerinin Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nda katýldýklarý toplantýyý ve Türkiye’de UEFA finalinin oynanma düþüncelerini deðerlendiren Stadyumdan Sorumlu yöneticimiz Ýlhan Ekþioðlu "Yetkililerin stadýmýzdan mutlu bir þekilde geri döndüklerini düþünüyorum. Özellikle Fenerium Tribünü’nün son derece kýsa bir sürede bitirilerek tüm birimleriyle hizmete girmesini hayretle karþýladýlar. Ve böyle bir stadý sadece Fenerbahçe’ye deðil, dünya futboluna kazandýrdýðýmýz için bizlere teþekkür ettiler. Bu arada UEFA finalini yaþayan ülkeler ve stadyumlardan eksiðimizin olmadýðýný hatta bir çok konuda fazlamýz bulunduðu konusunda kompliman yaptýlar. Ayrýca toplantýya katýlan Ýstanbul Valiliði, Futbol Federasyonumuz, Emniyet Müdürlüðü, Belediye ve havalimanlarýmýz, finalin Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nda oynanmasý durumunda her türlü desteði verecekleri konusundaki söylemleri de UEFA temsilcileri tarafýndan ilgiyle karþýlandý. Ýkinci gün tesislerimizde yapýlan yemekli toplantý ile görüþmelerimiz tamamlandý. Temsilciler Aralýk ayýnda kararlarýný verecekler." dedi.

kaynak: Fenerbahce.org


UEFA Kupa finali için Toplandýlar
15 Haziran 2006 Perþembe

UEFA Kupasý’nýn 2008 veya 2009 finaline evsahipliði için aday olan kulübümüz, bugün UEFA yetkililerinin de katýldýðý bir toplantý ile adaylýk baþvurusunu görüþmeye baþladý. Ýki gün sürecek toplantýlar için UEFA yetkilileri bugün Ýstanbul’a geldi.Öðleden sonra Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu Fenerium tribününde baþlayan toplantýya, Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ile Ýstanbul Valiliði, Türkiye Futbol Federasyonu, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimaný ile Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi yetkilileri katýldý. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nda yapýlan toplantý sýrasýnda stat, UEFA yetkililerince incelenmeye baþlandý. Toplantý öncesi açýklamalarda bulunan Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Ergün Güngör, toplantýnýn amacýnýn Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn 2008-2009 yýlý UEFA Kupasý finaline adaylýk süreci mülakatý olduðunu belirterek, ’’Görüþmeler olumlu geçecek ve inanýyorum ki finali burada gerçekleþtireceðiz’’ dedi.
Futbol Federasyonu Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Süheyl Önen ise teknik görüþmelerin bugün baþladýðýný dile getirerek, Fenerbahçe Kulübü’ne böyle bir stadý yaptýðý için teþekkür etti.
Kulübümüz Asbaþkanlarýndan ve Stadyumdan sorumlu yöneticimiz Ýlhan Ekþioðlu ise Avrupa Þampiyonlar Ligi’ni aratmayacak bir organizasyon yapmanýn heyecanýný yaþadýklarýný ifade ederek, ’’Ýnþallah yapýlacak görüþmelerden sonra, baþarýlý geçen Avrupa Þampiyonlar Ligi finalinin ardýndan UEFA Kupasý finalini de Ýstanbul’a alýrýz. Ýnþallah sizlere önümüzdeki günlerde bunun müjdesini
veririz ’’diye konuþtu. Baþvuru çerçevesinde, yetkililer arasýnda yapýlacak toplantýlar
yarýn da sürecek.

kaynak: Fenerbahce.org


UEFA Yarýn Stadýmýzda
14 Haziran 2006 Çarþamba

2008-2009 Sezonu UEFA Kupasý Finali için aday stad olarak gösterilen Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu, adaylýðýmýz ile ilgili olarak 15-16 Haziran tarihlerinde UEFA yetkililerince incelenerek bir dizi toplantý yapýlacaktýr. Bu toplantýya Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri, ÝstanbulValiliði, TFF, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü, Atatürk Havalimaný, Sabiha Gökçen Havalimaný, Ýstanbul Belediyesi yetkilileri katýlacaklardýr.

Saat 13.30’da baþlayacak olan toplantý, sýrasýnda basýn mensuplarýnýn fotoðraf ve görüntü almalarýna imkan tanýnacaktýr.

kaynak: Fenerbahce.org


Saracoðlu’na tam not
14 Haziran 2006

UEFA heyetinden F.Bahçe’nin maçlarýný oynadýðý Þükrü Saracoðlu Stadý’na tam not... UEFA’nýn 2006 yýlý itibariyle uygulamaya koymayý düþündüðü "Stat ve Güvenlik Eðitim Programý" kapsamýnda gerçekleþtirilen incelemede, F.Bahçe Kulübü adýna dýþ iliþkiler müdürü Turgut Acar ve stat müdürü Ayhan Bak yetkililere refakat etti. UEFA Eðitim Programý Menajeri Marc Otten ile Futbol Federasyonu Stat Güvenlik Müdürü Cenk Cem’in inceleme sýrasýnda stada hayran kaldýklarý belirtildi. Saha, soyunma odalarý, doping kontrol merkezi gibi bölümlerde çekimler yapýlýrken, ekibin stadýn saðlam yapýsýndan ve modern görünümünden etkilendiði belirtildi.

kaynak: Hürriyet


Otoparkýmýz Hizmete Açýldý
14 Haziran 2006 Çarþamba

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu Fenerium Tribünü otoparký hizmete açýldý. Bugün hizmete giren otoparkýmýz 24 saat süreyle hizmet verecek. 510 araç kapasiteli otoparkýn maç günlerinde kapalý olacaðý bildiriliyor.

kaynak: Fenerbahce.org


Stadýmýz UEFA Eðitim Programý’nda Örnek Teþkil Etti
14 Haziran 2006 Çarþamba

2008-2009 Sezonu UEFA Kupası Finali için aday stad olarak gösterilen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, adaylığımız ile ilgili olarak 15-16 Haziran tarihlerinde UEFA yetkililerince incelenerek bir dizi toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri, İstanbulValiliği, TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Belediyesi yetkilileri katılacaklardır.

Saat 13.30’da başlayacak olan toplantı, sırasında basın mensuplarının fotoğraf ve görüntü almalarına imkan tanınacaktır.

kaynak: Fenerbahce.org


UEFA STADIMIZDA
13 Haziran 2006 Salý

UEFA’nýn 2006 yýlý itibariyle uygulamaya koymayý düþündüðü" Stadyum ve Güvenlik Eðitim Programý" kapsamýnda Avrupa’da yapýlan iyi stadyum örneklerini tespit etmek amacýyla 14 Haziran Çarþamba günü saat 10.00’da UEFA Eðitim Programý yetkilileri Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda çekim yapacaklardýr.
2008-2009 Sezonu UEFA Kupasý Finali için aday stad olarak gösterilen Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu, adaylýðýmýz ile ilgili olarak 15-16 Haziran tarihlerinde UEFA yetkililerince incelenerek bir dizi toplantý yapýlacaktýr. Bu toplantýya Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri, ÝstanbulValiliði, TFF, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü, Atatürk Havalimaný, Sabiha Gökçen Havalimaný, Ýstanbul Belediyesi yetkilileri katýlacaklardýr.
UEFA yetkilileri ayrýca Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda oynanacak Þampiyonlar Ligi ön eleme müsabakalarýyla lilgili olarak stadýmýzý ziyaret ederek gerekli incelemelerde bulunacaklardýr.

kaynak: fenerbahce.org


Stadımız UEFA Eğitim Programı’nda Örnek Teşkil Etti
14 Haziran 2006 Çarşamba

UEFA’nýn 2006 yýlý itibariyle uygulamaya koymayý düþündüðü “Stadyum ve Güvenlik Eðitim Programý” kapsamýnda Avrupa’da yapýlan geliþme gösteren stadyum örneklerini tespit etmek amacýyla, UEFA Eðitim Programý yetkilileri, 14 Haziran Çarþamba günü Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nu ziyaret ettiler. Kulübümüz Dýþ Ýliþkiler Müdürü Turgut Acar ve Stat Müdürümüz Ayhan Bak, UEFA Eðitim Program Menajeri Marc Otten ile TFF Stat ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem’i stadýmýz hakkýnda bilgilendirdiler.

Stadýmýzýn saha, soyunma odalarý, doping kontrol merkezi gibi bölümlerinde çekimler yapan UEFA ekibi, stadýmýzýn saðlam yapýsýndan ve modern görünümünden etkilendiklerini söylediler.

UEFA Eðitim Program Menajeri Marc Otten, eðitim programýyla ilgili olarak þunlarý söyledi: “Yaptýðýmýz çekimler, UEFA’nýn baþlattýðý geniþ kapsamlý bir uygulamanýn örneðidir. Ülke federasyonlarý ve onlara baðlý bulunan kulüplerin statlarý ile ilgili çekimler yapýyor, aralarýndaki uyuma bakýyoruz. Yapacaðýmýz eðitim programý çerçevesinde lokal federasyonlar ile kulüplerin ortak iletiþimlerini de gözler önüne seriyoruz. Bu çekimler, 2006-2007 sezonunda yapýlacak eðitim programý için büyük yarar saðlayacak. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu, modern bir atmosfere ve iyi bir mimariye sahip. Bizler özellikle bu stadýn geliþimini de bildiðimiz için, stadýn ulaþtýðý þu nokta eðitim açýsýndan çok önemli olacaktýr. Stadýn çatýsý, doping kontrol merkezleri, emniyet giriþ-çýkýþlarý bütün bunlarýn nasýl iþlediðini gördük. Bu seyahatimiz bizleri memnun etti. Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe’nin iþbirliðini ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, yaptýðý bu stat için tebrik ediyorum.”

TFF Stat ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem ise konu ile ilgili olarak þunlarý söyledi: “TFF olarak böyle bir eðitim programýna katký saðladýðýmýz için memnunuz. 2006 yýlýnýn Aralýk ayýnda yapýlacak olan eðitim programýna davet edildik. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn en büyük özelliklerinden bir tanesi futbol oynamak için her özelliðin bulunmasý.”

kaynak: Fenerbahce.org


UEFA STADIMIZDA
13 Haziran 2006 Salı

UEFA’nın 2006 yılı itibariyle uygulamaya koymayı düşündüğü" Stadyum ve Güvenlik Eğitim Programı" kapsamında Avrupa’da yapılan iyi stadyum örneklerini tespit etmek amacıyla 14 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da UEFA Eğitim Programı yetkilileri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda çekim yapacaklardır.
2008-2009 Sezonu UEFA Kupası Finali için aday stad olarak gösterilen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, adaylığımız ile ilgili olarak 15-16 Haziran tarihlerinde UEFA yetkililerince incelenerek bir dizi toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri, İstanbulValiliği, TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Belediyesi yetkilileri katılacaklardır.
UEFA yetkilileri ayrıca Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakalarıyla lilgili olarak stadımızı ziyaret ederek gerekli incelemelerde bulunacaklardır.

kaynak: Fenerbahce.org


Fenerbahçe'de kombine biletlere büyük ilgi...
08 Haziran 2006 / Perþembe

Fenerbahçe Kulübü'nün bir süre önce satýþa çýkardýðý Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nýn kombine biletlerine büyük ilgi olduðu açýklandý.
Statta AA muhabirinin sorularýný yanýtlayan stattan ve tesislerden sorumlu asbaþkan Ýlhan Ekþioðlu, þu ana kadar 30 bin kombine bilet sattýklarýný belirterek, ''BJK Ýnönü Stadý'nýn kapasitesi bitti, þimdi Ali Sami Yen Stadý'nýn kapasitesini satmaya baþladýk. Hedefimiz 35 bin kombine satmak'' dedi.
Son 3 yýldýr bu iþin içinde olduðunu anlatan Ekþioðlu, ''Böyle bir þeyi rüyamda görsem inanmazdým. Geçen sene biz 22 bin kombine satmýþtýk. Bu yýl þimdiden 30 bine ulaþtýk. Daha ortada Tümer dýþýnda taraftarýmýzý heyecanlandýracak bir transfer olmamasýna raðmen bu rakama geldik'' diye konuþtu.
Ýlhan Ekþioðlu, bazý uyanýk karaborsacýlarýn bile kombine bilet aldýðýný anlatarak, þunlarý söyledi:
''Karaborsacýlar kombinelerini daha sonra satarak, baþkalarýný maça sokmaya çalýþýyorlar, ama biz buna engel olmaya çalýþýyoruz. Geçen sene 127 kiþinin kombinesini iptal ettik. Bunun içinde karaborsacýlarýn aldýðý kartlar da vardý.''

STAT GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Ýlhan Ekþioðlu, Fenerbahçe Þükrü Stadý'nýn önümüzdeki günlerde UEFA yetkilileri tarafýndan denetleneceðini söyledi.
Stadýn 2008 UEFA Kupasý finaline aday olduðunu hatýrlatan Ekþioðlu, ''15-16 Haziran'da UEFA yetkilileri gelip, statta inceleme yapacak. Bu konu 1 ay içinde netleþir. Ayrýca 22-23 Haziran'da da Þampiyonlar Ligi için yetkililer gelip, incelemeler yapacak'' diye konuþtu.

''STATTA YENÝLÝKLER YAPTIK''
Ýlhan Ekþioðlu, statta yeni sezon öncesi bazý deðiþiklikler yaptýklarýný kaydetti.
Maraton tribününün altýnda oyuncularýn soyunma odalarýnýn bulunduðu bölümün deðiþtiðini dile getiren Ekþioðlu, ''Soyunma odalarý ve basýn toplantý odasý protokol tribününün altýna taþýndý. Bu, rakip takým yöneticileri için de kolaylýk olacak. Ayrýca statta turnike sayýsýný arttýrdýk. Artýk taraftarlarýmýz daha rahat girip, çýkacak'' diye konuþtu.
Ýlhan Ekþioðlu, statta yapacaklarý ýsýtma sisteminin ise 2007 Ocak ayýnda bitmiþ olacaðýný söyledi.

kaynak: Milliyet


Yönetim Merkezi Basýna Tanýtýldý
08 Haziran 2006 Perþembe

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nda faaliyete baþlayan yeni kulüp idari yönetim merkezi bugün medya mensuplarýna tanýtýldý. Öðle saatlerinde VIP bölümünde buluþan medya mensuplarý müze bölümünden giriþ yaparak yeni idari yönetim merkezine ulaþtý. Baþkanýmýzýn ve yöneticilerimizin yeni yerleþim bölümünü gezen basýn mensuplarý, Genel Sekreterimiz Vedat Olcay ve Stadyum ve Tesislerden sorumlu Yöneticimiz Ýlhan Ekþioðlu ile yöneticimiz Rahmi Eyüboðlu’ndan bilgi aldýlar.
Fenerbahçe Adasý’ndaki yönetim binasýnýn stadyuma taþýnmasýyla bütün birimlerin ayný çatý altýnda hayata geçtiðini söyleyen Ýlhan Ekþioðlu "Stadyumun yeni bölümünün inþaatý sürerken bütün hayalimiz bu büyük kurumun bütün birimlerini biraraya getirmekti. Artýk Fenerbahçe içindeki bütün birimler ayný çatý altýndalar. Bundan sonra daha verimli bir çalýþma imkaný bulacaðýz. Birlikte gezdiðimiz yeni kulüp idari yönetim merkezi teknolojinin son geliþmelerine paralel olarak inþaa edildi. Bu bölümde çalýþanlar yaptýktlarý iþten zevk alacaklar" dedi.
Bir gazetecinin Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým’ýn tekrar göreve dönmesiyle ilgili olarak sorduðu soruya Ekþioðlu; "Bizler de her Fenerbahçe taraftarýnýn, her sporseverin içinde beslediði duygularla baþkanýmýzý bekliyoruz. Bu konuda gerekli açýklamayý kendisi yapar" dedi. Medya mensuplarýyla birlikte Fenerium Tribünü’nü birlikte gezen yöneticilerimiz Ýlhan Ekþioðlu ve Rahmi Eyüboðlu bu bölümde gazetecilerin tribün ile ilgili bütün sorularýný cevapladýlar.

kaynak: Fenerbahce.org


Kulüp Binamýz Basýna Tanýtýlýyor
07 Haziran 2006 Çarþamba

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu Telsim Bölümü’nde bir süre önce inþaatý biten ve 8 Haziran 2006 Perþembe günü saat 09.00’da faaliyete geçecek olan kulübümüzün yeni idari yönetim binasý ayný gün saat 14.30’da basýna tanýtýlacaktýr.

kaynak: Fenerbahce.org


Dünya Kupasý bizde olsaydý
06 Haziran 2006 Salý

"Türkiye'de, FIFA Dünya Kupasý finalleri düzenlense, maliyeti ve getirisi ne olurdu?" konusu bir çalýþma ile ele alýndý. Maliyetin 500 milyon euro'nun üzerinde olacaðý, organizasyon karýnýn ise 29 milyon euro olarak gerçekleþeceði bildirildi. Ancak ev sahipliði için bazý statlarýn yenilenmesi ve yeni statlar inþa edilmesi gerekecek.


Denetim, vergi, yönetim danýþmanlýðý ve kurumsal finansman hizmetlerinde dünyanýn en büyük kuruluþlarýndan biri olan Deloitte'in hesaplamalarýna göre, ortaya çýkacak yüksek maliyete raðmen, böyle bir organizasyonda Türkiye yine de karlý çýkacak. Rapora göre Dünya Kupasý'na ev sahipliði yapabilmek için bazý statlarýn yenilenmesi, Ankara, Antalya, Kayseri ve Adana'ya ise yeni statlar inþa edilmesi gerekecek.

Raporda, stat modernizasyonlarý ve inþaatlarý ile turnuvanýn operasyonel giderleri için 500 milyon avronun üzerinde bir fatura çýkartýlýyor. Sadece bilet satýþlarýndan saðlanacak gelirle elde edileceði öngörülen net operasyonel gelir 235 milyon avronun üzerine çýkarken, operasyonel masraflar çýkartýldýðýnda, 29 milyon 157 bin avro net operasyonel kar elde edileceði öngörülüyor. Turnuvanýn, Türkiye'ye saðlayacaðý tanýtým olanaklarý açýsýndan deðeri ölçülemeyecek bir fýrsat oluþturacaðý ve Türk futbolunun geliþimine ciddi katkýlarda bulunacaðý da vurgulanýyor.

Deloitte Türkiye Denetim Ortaðý Ömer Tanrýöver, son dönemde UEFA Þampiyonlar Ligi final maçý, Formula 1 Grand Prix Türkiye, Dünya Ralli Þampiyonasý gibi birçok üst düzey uluslararasý spor etkinliðine ev sahipliði yapan Türkiye'nin, tüm bu organizasyonlarý baþarýyla gerçekleþtirdiðinin altýný çizerken, FIFA Dünya Kupasý ve olimpiyatlar gibi sporun zirvesini temsil eden organizasyonlara bir adým daha yaklaþýðýna dikkat çekti.

Deloitte Türkiye olarak, ev sahibi ülkeye muazzam bir tanýtým imkaný ve hem doðrudan, hem dolaylý olarak ciddi gelir saðlayan Dünya Kupasý Finalleri'ni düzenlemenin Türkiye'ye getireceði maliyeti hesapladýklarýný kaydeden Tanrýöver, çalýþmalarýnda, turnuva ile paha biçilemeyecek bir reklam yapacak Türkiye'nin, bilet ve turizm gelirleri ile de ciddi kar elde edeceðini hesapladýklarýný söyledi.

YENÝ STAT ÞART

Deloitte'in raporuna göre, Dünya Kupasý finallerinin Türkiye'de düzenlenebilmesi için 4 yeni stat yapýlmasý þart.

Raporda, turnuva için yapýlacak masraflar “Kapital Masraflarý” ve “Operasyonel Masraflar” olarak iki ayrý koldan incelenirken, ön hazýrlýk masraflarý arasýnda en önemli kalemi, maçlarýn oynanmasý öngörülen Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Bursa, Kayseri, Adana ve Konya'daki statlarýn yenilenmesi veya yeni statlar yapýlmasý oluþturuyor.
Deloitte'e göre Ankara, Antalya, Kayseri ve Adana'ya, her biri 45.000 seyirci kapasitesine sahip 4 yeni stat yapýlmasý gerekiyor. Diðer statlarýn kapasite artýrýmý ve FIFA standartlarýna uyum projeleri ile birlikte ele alýndýðýnda, toplam tahmini maliyet 323,6 milyon avroyu buluyor. Ýstanbul Atatürk Olimpiyat Stadý'nýn, FIFA koþullarýna uygun hale getirilmesi için 9,6 milyon avroluk bir harcama yapýlmasý gerektiði öngörülen rapora göre, Türkiye'de, FIFA koþullarýna uygun tek stat, Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu Stadý.

Çalýþmada Bursa, Konya, Kayseri, Trabzon ve Adana'daki otellerin iyileþtirilmesi, kapasitelerinin artýrýlmasý ve yeni oteller inþa edilmesinin yaný sýra havaalaný kapasitelerinin artýrýlmasý ve standartlara uydurulmasý konusunda ciddi çalýþmalar yapýlmasý gerektiðinin de altý çiziliyor.

-OPERASYONEL MASRAFLAR-

Dünya Kupasý'nýn ev sahibi ülkeye yükleyeceði masraflar, stat ve altyapý harcamalarý ile de bitmiyor.

Turnuvanýn baþarýlý bir þekilde planlanmasý ve gerçekleþmesi için gereken operasyonel masraflar da Deloitte tarafýndan þu þekilde sýralanýyor:

Stat ve antrenman sahasý kiralama, güvenlik, yerel ulaþým, konaklama, bilet satýþ operasyonlarý, seremoniler ve kültürel organizasyonlar, medya ve akreditasyon, sigorta, FIFA Sekreterliði ve Yerel Organizasyon Komitesi masraflarý, reklam, pazarlama, halkla iliþkiler ve diðerleri.

Deloitte'e göre en yüksek operasyonel masraf kalemini 45 milyon avro ile medya ve akreditasyon oluþturuyor. Bu kalem altýnda, turnuvayý izlemeye gelecek medya mensuplarý için bir uluslararasý yayýn merkezi ve ana medya merkezi kurulmasý, medyanýn bu merkezlerde ve statlarda güvenliðinin saðlanmasý ve aðýrlanmasýna iliþkin masraflar bulunuyor. Reklam ve pazarlama için 25 milyon, açýlýþ ve kapanýþ törenleri için 22 milyon, stat kiralarý için ise 24 milyon avro masraf yapýlmasý öngörülmüþ. Operasyonel masraflarýn toplam miktarýnýn ise 205,7 milyon avro olmasý bekleniyor. Bu miktara, yüzde 10'luk yanýlma payý da dahil ediliyor.

KAZANIMLARA PAHA BÝÇÝLMEZ

Dünya Kupasý, yüklü faturasýna karþýn saðladýðý tanýtým ve gelirler ile maliyetini fazlasýyla çýkarýyor.

FIFA, ev sahibi ülkelere önemli miktarda maddi yardým yapýyor. 2002 yýlýnda Japonya ve Güney Kore'ye yapýlan yardým miktarý 200 milyon dolar düzeyinde gerçekleþmiþti. 2010 yýlýnda ise Güney Afrika'ya 175 milyon avro tutarýnda yardým yapýlacak. Bu arada, Deloitte raporu, turnuvanýn operasyonel karýný bulmayý hedeflediðinden FIFA yardýmýný bütçeye dahil etmiyor.

Almanya'daki Dünya Kupasý fiyatlarý hesaba katýldýðýnda, turnuvada sadece bilet satýþlarýndan 235 milyon avronun üzerinde net gelir elde edileceði hesaplanýyor. Sadece bilet satýþlarýnýn, organizasyon komitesinin kasasýna 29 milyon avro kar býrakmasý öngörülüyor.

Raporda, 2010 Dünya Kupasý için 3 milyon turist beklendiðine dikkat çekilerek, Türkiye'ye, Dünya Kupasý'ný izlemek için gelecek turistlerin konaklama ulaþým ve gýda harcamalarýnýn ülkeye çok yüksek bir gelir saðlayacaðýna da iþaret ediliyor.

kaynak: internethaber.com


Çimlerin Bakımı
06 Haziran 2006 Salı

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda çim zeminlerin bir bölümü bakıma alındı. Stadyum Müdürlüğünden verilen bilgiye göre Telsim tribünü ile Fenerium tribünü kesişme noktasından 60-70 metrekarelik bir alanın çimlerinin sökülerek zemin bakımlarının yapıldığı ve daha sonra hazır çim döşemesinin yapılacağı bildirildi.

Sezon bittikten sonra stadyumun çeşitli bölgelerinde çim ve saha onarımlarının yapıldığını belirten yetkililer, önümüzdeki sezon çim sahada problem yaşanmayacağını belirttiler.

kaynak: Fenerbahce.org


Fenerium’dan "Mağazacılık Akademisi"
06 Haziran 2006 Salı

Fenerium markasýnýn büyümesine paralel olarak özellikle yurtiçi ve yurt dýþýndaki maðazalarýmýzda görev yapan personelimiz ve bayilerimiz için 3 yýldýr devam eden "Fenerium Maðazacýlýk Akademisi" eðitim programýnýn 3. sü bugün Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu toplantý salonunda baþladý. 4 gün sürecek eðitim programýnýn 2. bölümden oluþacaðý ve satýþ danýþmanlarýna program sonunda sertifika daðýtýlacaðý bildiriliyor.
Bu konuda görüþtüðümüz Fenerbahçe Spor Ürünleri San.Tic.A.Þ, Maðazalar Koordinatörü Koray Tekay "Fenerium Maðazacýlýk Akademisi" ile ilgili þunlarý söyledi:

"Fenerium markasýnýn gün geçtikçe büyüyen maðazacýlýk operasyonu içinde maðazalarýmýzda görev yapan tüm satýþ personeli, maðaza yöneticileri ve bayiiler 2004 yýlýnda temeli atýlan Fenerium Maðazacýlýk Akademisi projesi kapsamýnda bir eðitim sürecinden geçirilmektedir. Fenerium maðazalarýnda mükemmel müþteri hizmeti sunma hedefi ile hazýrlanan bu programda; ilgili personeller temel satýþ eðitimi , ileri satýþ becerileri, görsel ürün yönetimi, liderlik, müþteri odaklý maðaza yönetimi konularýnda uzman eðitmenler tarafýndan eðitilmiþtir. 2003 yýlýnda 1.’si , 2005 yýlýnda 2.’si düzenlenen Fenerium Maðazacýlýk Akademisi programýnýn 3.’sü bugün baþladý. Kasým 2006’da ikinci bölümü yapýlacak. Bu dönemde, Türkiye genelindeki tüm Fenerium maðazalarýnda görev yapan toplam 155 kiþilik satýþ danýþmaný, maðaza yöneticisi ve yönetici yardýmcýlarý kadrolarýnýn eðitimi gerçekleþtirilecektir. Özellikle 100. yýla girerken satýþ kadrosunun hizmet ve satýþ ilkeleri konularýnda gerekli donanýmý elde etmeleri hem kiþisel hem de maðaza performanslarýna olumlu etki saðlayacaktýr. Mükemmel müþteri hizmetini ilke edinen Fenerium maðazalarý donanýmlý maðaza personeli ile Fenerbahçeli taraftarlarýmýza layýk olduðu ayrýcalýðý hissettirecektir.

Bir yýla yayýlan bu sertifika programýnda ;

Maðaza müdürleri: Etkin yöneticilik, Maðaza Yönetimi, Ürün yönetimi, Liderlik;

Maðaza Müdür adaylarý: Yönetime Ortak ol, Ýletiþim becerileri;

Kasiyerler: Kasada Mükemmel Hizmet, Ýletiþim becerileri;

Satýþ Elemanlarý: Temel Satýþ eðitimi, Maðazacýlýk Satýþ becerileri, Ýleri Satýþ Becerileri, Görsel Ürün Yönetimi

baþlýklý konularda eðitimlerini tamamlayacaklardýr.

kaynak: Fenerbahce.org


Kulüp Yönetim Binamýz Perþembe Günü Faaliyette
06 Haziran 2006 Salý
kaynak: Fenerbahce.org

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu Telsim Bölümü’nde bir süre önce inþaatý sonlandýrýlan kulübümüzün yeni idari yönetim binasý 8 Haziran 2006 Perþembe günü faaliyete geçecektir.

Ýki ayrý giriþ kapýsý bulunan merkezde, Baþkanýmýz ve Yönetim Kurulu’nun girdiði bir kapý ile Kulüp Binasý’nda çalýþacak personel giriþleri için de ayrý bir kapý bulunuyor. Baþkanýmýzýn ofisinin bulunduðu bölümde ayrýca, yönetim kurulu üyelerine tahsis edilecek 5 ofis, bir baþkan vekili ofisi, bir genel sekreter ofisi, bir toplantý odasý, bir arþiv odasý, bir de çay ocaðý var. Diðer bölümde ise; Reklam-Pazarlama, Sportif A.Þ, Bilgi Ýþlem, Santral, Elektrik Daðýtým Odasý, Bekleme Salonu, Vezne, Ýdari Ýþler Koordinatörü, Muhasebe-Satýn Alma, Hukuk iþleri müdürü, Dýþ Ýliþkiler Müdürü, Mali Ýþler Koordinatörü, Mali Ýþler Müdürü, Bütçe-Planlama-Personel, Ýdari Ýþler Müdürü’ne tahsis edilecek ofisler, bir arþiv odasý, 4 ayrý personel ofisi ve toplam 6 adet tuvalet bulunuyor. Son derece kaliteli malzemelerin kullanýldýðý, titiz bir çalýþmayla bitirilen Kulüp Yönetim Merkezi, 8 Haziran 2006 Perþembe günü taþýnacak sahiplerini bekliyor.

kaynak: Fenerbahce.org


13 milyon $ kardayýz
4 Haziran 2006

Sarý lacivertli kulübün 20 Mayýs itibarýyla 106 milyon dolar borcu olduðu, ayný dönemdeki gelirlerin ise 119 milyon dolar olarak beklendiði savunan yönetim, "Bu tablo borcu rahatlýkla karþýlayabilecek miktardadýr" mesajýný gönderdi.

FENERBAHÇE Kulübü, gazetemizin dünkü sayýsýnda Altan Tanrýkulu’nun imzasýyla çýkan "150 milyon dolar borç doðru mu?" köþe yazýsýna dün cevap verdi. Sarý lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, "Bu borç miktarý doðru deðil. 24 Haziran’daki Genel Kurul nedeniyle henüz basýlan faaliyet raporlarý, mali tablolar ve denetleme kurulu raporunda açýkça görüleceði gibi, 20 Mayýs tarihi itibarý ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nün borcunun, 60 milyon dolarý kýsa ve uzun vadeli bankalara, 46 milyon dolarý da kulüplere, sporculara ve yatýrým tedarikçilerine olmak üzere toplam 106 milyon dolardýr" ifadesi kullanýldý.

Ayný dönemdeki gelirler toplamýnýn ise 119 milyon dolar olduðuna dikkat çeken yönetim, "Bu tablo borcu rahatlýkla karþýlayabilecek miktardadýr" mesajýný gönderdi.

Düðmeye basýlacak


Açýklamada, futbolcularýn teknik direktörün istekleri doðrultusunda transfer edilmesi gerektiði ilkesine inanýldýðýndan dolayý, bütün futbolcular ve kulüplerle yapýlan görüþmelerin teknik direktörün kesinleþmesine kadar dondurulduðu da ifade edildi. Yönetimin hazýrlanan dosyalarý, görüþmeleri çeþitli alternatifleri de göz önüne alarak tamamladýðýný hatýrlatan yönetim, "Transferler düðmeye basmaya kalmýþtýr. Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki bütün transferler rastgele deðil, kulübün mali imkanlarý, bütçesi, kaynaklarý göz önüne alýnarak yapýlmaktadýr. O nedenle Fenerbahçe’nin ekonomik açýdan zor duruma düþmesi söz konusu deðildir" görüþüne yer verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, on spor dalýnda binlerce sporcunun yetiþmesini saðladýðýný vurgulanan açýklamada, bunun için yýlda toplam 12 milyon dolar harcandýðý dile getirildi. Açýklamada, þu görüþlere yer verildi:

38 milyon dolara çýktý

Amatör sporlar için de spor tesisleri yapmaktayýz. Basketbol, voleybol, atletizm, kürek, yelken, yüzme baþta olmak üzere kurduðumuz bütün takýmlar kendi branþlarýnda þampiyonluklar için mücadele vermekte, Türk sporunu bu dallarda yaþatmakta, milli takýma her dalda sporcular yetiþtirmekteyiz. Fenerbahçe’nin bu sporculara ayýrdýðý kaynak (tesisleþme yatýrým giderleri hariç) yýlda 12 milyon dolardýr. Ayrýca yýlda yaklaþýk, 5 milyon dolar da tesisleþme giderleri için harcanmaktadýr."

Öte yandan açýklamada, stat için yapýlan yatýrýmlarla gelirin yýllýk 2.5 milyon dolardan, 38 milyon dolara çýkarýldýðý belirtildi.

kaynak: Hürriyet


Ýþte Yeni Kulüp Yönetim Merkezimiz!
01 Haziran 2006 Perþembe

Fenerbahçe Burnu’ndaki Kulüp Binamýz, önümüzdeki ay içerisinde Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn Telsim Tribünü’nün arka tarafýna yapýlandýrýlan yeni bölüme taþýnýyor.

Telsim Tribünü’nün arka tarafýnda yer alan Yeni Kulüp Binamýzýn iç mimari çalýþmalarý ve dýþ cephe kaplamasý bitirildi. Fenerium Tribünü’nün tamamlanmasýnýn ardýndan, bu bölümün de dýþ cephe kaplamasý ve iç tarafýn ince inþaatý tamamlandý. Kulübün tüm departmanlara ayrýlan odalarýn parkeleri, halýlarý, pencere kaplamalarý ve son olarak mobilyalarý da yerleþtirildi. Elektrik donanýmýnýn da yapýldýðý yeni kulüp yönetim merkezimiz, iki ayrý bölümden oluþuyor. Ýki ayrý giriþ kapýsý bulunan merkezde, Baþkanýmýz ve Yönetim Kurulu’nun girdiði bir kapý ile Kulüp Binasý’nda çalýþacak personel giriþleri için de ayrý bir kapý bulunuyor. Baþkanýmýzýn ofisinin bulunduðu bölümde ayrýca, yönetim kurulu üyelerine tahsis edilecek 5 ofis, bir baþkan vekili ofisi, bir genel sekreter ofisi, bir toplantý odasý, bir arþiv odasý, bir de çay ocaðý var. Diðer bölümde ise; Reklam-Pazarlama, Sportif A.Þ, Bilgi Ýþlem, Santral, Elektrik Daðýtým Odasý, Bekleme Salonu, Vezne, Ýdari Ýþler Koordinatörü, Muhasebe-Satýn Alma, Hukuk iþleri müdürü, Dýþ Ýliþkiler Müdürü, Mali Ýþler Koordinatörü, Mali Ýþler Müdürü, Bütçe-Planlama-Personel, Ýdari Ýþler Müdürü’ne tahsis edilecek ofisler, bir arþiv odasý, 4 ayrý personel ofisi ve toplam 6 adet tuvalet bulunuyor. Son derece kaliteli malzemelerin kullanýldýðý, titiz bir çalýþmayla bitirilen Kulüp Yönetim Merkezi, Haziran ayý içerisinde taþýnacak sahiplerini bekliyor.

BASIN FOTOĞRAFI:
BASIN FOTOĞRAFI 1:
BASIN FOTOĞRAFI 2:
BASIN FOTOĞRAFI 3:

KAYNAK : FENERBAHÇE DERGÝSÝ


Saracoðlu’nun atmosferi bambaþka
31 Mayýs 2006

FENERBAHÇE’nin yeni transferi Tümer Metin, FBTV’de katýldýðý canlý yayýnýn ardýndan Þükrü Saracoðlu Stadý’ný gezdi. Önce soyunma odalarýný dolaþan milli futbolcu, daha sonra sahaya çýktý. Sahada bir süre gezinen ve tribünleri izleyen Tümer, "Burada bulunmak güzel bir duygu. Fenerbahçe seyircisinin desteðiyle burada inanýlmaz bir atmosfer oluyor. Þimdi o seyircinin arkamda olacaðýný bilmek daha güzel" diye konuþtu. Daha sonra Fenerium maðazasýna giden Tümer, taraftarlarýn sevgi gösterileriyle karþýlaþtý. Yeni sezonda giyeceði 11 numaralý formanýn önünde poz veren Tümer, "Senelerdir 11 numara giyiyorum. Tercihim yine o doðrultuda. Hayatýma dair uður getirdiðine inanýyorum" dedi.

kaynak: Hürriyet


Müfettişler Stadımızda
25 Mayıs 2006 Perşembe

Ankara’dan görevli olarak Ýstanbul’a gelen Adalet Bakanlýðý’na baðlý müfettiþler Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadýný ve müzemizi gezdi. Stad müdürümüz Ayhan Bak eþliðinde stadýmýzýn soyunma odalarý ve sahamýz ile Fenerbahçe Müzemizi gezen müfettiþler stadýmýzýn tamamlanmýþ hali karþýsýnda hayranlýklarýný dile getirdiler.

kaynak: Fenerbahce.org


Fenerbahçe 8 Yılda 51 Kat Büyüdü
22 Mayıs 2006 Pazartesi

8 yýllýk Baþkanlýk görevini býrakma kararý alan Aziz Yýldýrým döneminde Fenerbahçe’nin ekonomik büyüklükleri katlanarak büyüdü. 1998 yýlýnda Ali Þen’den 2.9 milyon dolar aktif büyüklükte bir kulüp devralan Aziz Yýldýrým döneminde, Fenerbahçe’nin aktif büyüklüðü 51.4 kat artarak 149.6 milyon dolara çýktý. 8 yýlda Türkiye’nin milli geliri yüzde 88 büyürken, Fener’in sadece futbol gelirlerindeki büyüme yüzde 263 olarak gerçekleþti. 2005-2006 Futbol Sezonu’nda, Denizlispor’da alýnan beraberlik ile þampiyonluðu Galatasaray’a hediye eden Fenerbahçe’de Aziz Yýldýrým’ý istifa kararýndan vazgeçirme çabalarýnýn arkasýnda yatan nedenlerden biri de kulübün 8 yýlda ulaþtýðý ekonomik büyüklük. 1998 yýlýnda Baþkanlýk görevini Ali Þen’den devralan Aziz Yýldýrým’ýn 8 yýllýk yönetimi, sportif baþarýlarýn yanýsýra ekonomik baþarýlarla da dolu. Fenerbahçe’nin 1997 ve 2006 yýlý faaliyet raporlarýndaki resmi veriler, Aziz Yýldýrým döneminin ekonomik bilançosunun parlaklýðýný gösteriyor.

KRÝZLERE RAÐMEN: 1998-2006 yýllarý arasýndaki 8 yýllýk sürede Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasýlasý, 192 milyar dolardan 361 milyar dolara çýkarak yüzde 88 büyürken, ekonomik krizlerle dolu bu dönemde Aziz Yýldýrým Fenerbehçe’nin aktif büyüklüðününü 51.4 kat yani yüzde 5 bin 45 artýrarak 2.9 milyon dolardan 149.6 milyon dolara çýkartmayý baþardý. Bu dönemin sonunda halka açýk bir þirket haline de gelen Fenerbahçe, 420 milyon dolarlýk piyasa deðerine ulaþtý. 2005-2006 Turkcell Süper Lig’in kapanýþ tarihi itibarý ile, halka açýk futbol kulüplerinin piyasa deðerlerine göre yapýlan sýralamada da Fenerbahçe açýk ara þampiyon oldu. Fenerbahçe’nin 418.6 milyon dolarlýk piyasa deðeri, diðer üç kulübün toplamýný bile aþtý. Lig bitiminde, Beþiktaþ’ýn piyasa deðeri 122.5 milyon dolar, Galatasaray’ýn piyasa deðeri 104.9 milyon dolar ve Trabzonspor’un piyasa deðeri de 106.4 milyon dolar oldu. Bu piyasa deðerlerine göre, Fenerbahçe’nin deðeri 4 Galatasaray veya Trabzonspor’a, 3.5 Beþiktaþ’a eþit.

BÜTÇE BÜYÜKLÜÐÜ: Ali Þen’den 14.6 milyon dolar bütçeli bir Fenerbahçe alan Aziz Yýldýrým ve yönetimi, 2006 yýlý için bütçe büyüklüðünü 117.6 milyon dolar olarak belirledi. 8 yýlda Fenerbahçe’nin bütçe büyüklüðü yüzde 702 oranýnda arttý.

AMATÖR ÞUBE GELiRÝ: Aziz Yýldýrým döneminde, Fenerbahçe’nin 8 yýllýk bilanço ve bütçe büyüklükleri karþýlaþtýrýldýðýnda amatör þubeler için yapýlan harcama ve buradan elde edilen gelirdeki artýþ da dikkat çekiyor. 1997 yýlýnda amatör þubeler için 5.6 milyon dolar harcayan Fenerbahçe, 2006 yýlýnda amatör branþlar için 1997’ye göre yüzde 293 daha fazla, 33.7 milyon dolar gibi bir harcama yapacak. Bu harcama artýþýna karþýlýk, 1997 yýlýnda amatör þube geliri sadece 212 bin dolar olan Fenerbahçe’nin, 2006 yýlýnda amatör þube gelirinde ulaþacaðý rakam 53 kat büyüyerek 11.4 milyon dolara çýkacak.

FB logosunun marka deðerini keþfetti

FENERBAHÇE’nin, Aziz Yýldýrým’ýn göreve geldiði 1998 yýlýndan 2006 yýlýna kadar 8 yýllýk sürede yapýlan kurumsallaþma, þirketleþme, tesisleþme çalýþmalarýnýn bilanço ve mali tablolarýna yansýmalarý açýkça görüldüðünü belirten Fenerbahçe Spor Kulübü Mali Ýþler Koordinatörü Abdülkadir Kuþin, þu deðerlendirmeleri yaptý:

Fenerbahçe, bütçesini dolar bazýnda 8 yýlda 8 kat büyüterek 15 milyon dolardan 117 milyon dolara ulaþtýrdý. Bilançosunun aktif büyüklüðü 8 yýlda 3 milyon dolardan, 150 milyon dolara çýkarak 50 kat fýrladý.

Baðlý ortaklýklardaki hisse senetleri portföyü sýfýrdan, 17 milyon dolar nominal deðere, 400 milyon dolar piyasa deðerine ulaþtý.

Bilançosundaki sabit tesislerinin deðeri 8 yýlda 1 milyon dolardan 71 milyon dolara çýkmýþtýr. Üstelik bu deðer, maliyet fiyatlarý ile malzeme ve inþaat giderleridir. Müteahhit kárý, malzeme kárý, proje giderlerini içermez. Aslýnda Bayýndýrlýk Bakanlýðý fiyatlarý ile bu tesislerin defter deðeri 150 milyon dolarý geçer.

Bence en önemli husus, Aziz Yýldýrým’ýn Fenerbahçe markasýnýn ve logosunun ekonomik deðerini keþfederek, bu deðeri Fenerbahçe’nin yararýna kullanma yolunu açmasý, bu markanýn izinsiz olarak rastgele kullanýlmasýnýn önlenmesi, marka/logo gelirlerinin mütevazý düzeylerinden gereken düzeylere çýkarýlmasý yolunda yaptýðý "Marka Yönetimi" çalýþmalarýdýr. Ýþte Yýldýrým’ýn geçen hafta söylediði 400 milyon dolarlýk gelir projeksiyonunun önemli bir kýsmý baþarýlý ’Marka Yönetimi’nden oluþacak.

Mühendis Baþkan

1952’de Diyarbakýr’ýn Ergani ilçesinde doðan Aziz Yýldýrým, orta öðrenimini Düzce’de yaptý. Daha sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlýk Akademisi’nden inþaat mühendisi olarak mezun oldu. Askerliðini Ankara Mamak’ta yaptý. Maktaþ Mühendislik adýnda bir firmasý bulunuyor. Fenerbahçe’de 1990-1992 yýllarýnda Metin Aþýk baþkanlýðýndaki yönetimde görev aldý. 1991-1992 sezonunda Futbol Þubesi sorumluluðunu üstlendi. O dönemde Tanju Çolak’ýn Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferini gerçekleþtirdi. 15 Þubat 1998 tarihinde yapýlan kurultayda diðer baþkan adayý Vefa Küçük’ü 1 oyla geçerek baþkanlýk seçimini kazanan Yýldýrým, 8 yýl boyunca bu görevi sürdürdü. Evli ve 2 kýz çocuðu sahibi olan Yýldýrým, Ýngilizce biliyor.

Borçlarýn aktife oraný sadece yüzde 1 büyüdü

AZÝZ Yýldýrým’ýn 8 yýllýk görev süresinde, Fenerbahçe’nin ekonomik büyüklükleri ile birlikte borçlarý da büyüdü. 1997 yýlýnda kulübün 2.5 milyon dolar olan toplam borcu, 8 yýlýn sonunda 52 kat artarak 130.7 milyon dolara çýktý. Tek baþýna bakýldýðýnda 52 katlýk borç artýþý yüksek gibi görünse de, ayný dönemde aktif büyüklüðünün de 51.4 kat arttýðý dikkate alýndýðýnda, Fenerbahçe’nin borçlarýnýn aktiflerine oranýnda hemen hemen hiçbir deðiþiklik olmadýðý dikkat çekiyor. 1997 yýlýnda Fenerbahçe’nin toplam borcu aktiflerinin yüzde 86’sý büyüklüðünde iken, bugünkü toplam borcun Fenerbahçe’nin aktiflerine oraný sadece yüzde 1 artarak yüzde 87 düzeyine geldi.

Karacan: FB, Barcelona, Milan ve Manchester kategorisinde

SPOR kulüplerini þirketleþmemiþ olsalar bile birer ekonomik kuruluþ ve firma olarak, futbolu da bir endüstri olarak görmek gerektiðini söyleyen Sermaye Piyasasý Kurulu eski Baþkaný Ali Ýhsan Karacan, önceki gün Vatan Gazetesi’ndeki köþesinde Fenerbahçe ile ilgili þu deðerlendirmeyi yaptý: "Kurumsal yönetim anlayýþý açýsýndan bakýldýðýnda Fenerbahçe, yapýlacak çok iþ ve alýnmasý gereken çok merhaleler olmasýna karþýn, ülkemizin en baþarýlý yönetilen spor kuruluþudur. Bu açýdan ülkemizdeki futbol kuruluþlarýný Fenerbahçe ve diðerleri þeklinde ayýrmak yanýltýcý olmayacaktýr. Fenerbahçe yalnýz ülkemiz standartlarý açýsýndan deðil UEFA’ya baðlý ülkelere bakýldýðýnda da en baþarýlý yönetilenlerden birisi. Bu açýdan Manchester United, Chelsea, Bayern Münich, Real Madrid, Barcelona, Ajax, Milan, Juventus ile ayný kategoridedir."

Elektronik pano ile stad reklam geliri 14 kat arttý

FENERBAHÇE, taraftarýnýnýn ’mabed’ olarak adlandýrdýðý Þükrü Saracoðlu Stadý’na yaptýðý yatýrým ile ’Papazýn çayýrý’ný her maçta sadece tribün geliri olarak yaklaþýk 2 milyon YTL kazandýðý bir tesis haline getirdi. Reklam panolarýný elektronik hale getiren ve böylece maç süresince ayný panoda birden fazla reklam kullanabilen Fener’in stad reklam geliri de 8 yýlda 13.8 kat büyüyerek 593 bin dolardan, 8.2 milyon dolara fýrladý.(Hürriyet)

kaynak: Hürriyet


19 Mayıs Coşkusu
19 Mayıs 2006 Cuma

19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý tüm yurtta olduðu gibi Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nda da büyük bir coþku ile kutlandý. Tören, öðrenciler, öðretmenler ve velilerle büyük bir coþku içinde etkinliklerle sona erdi.

kaynak: Fenerbahce.org


Kadýköy inledi
08 Mayýs 2006 / Pazartesi

Fenerbahçe-Erciyes maçý seyircisiz oynandý. Ancak bu, stadýn içi için geçerliydi. Dýþýnda ise hiç durmadan tezahürat yapan onbinler vardý

Akýn akýn geldiler

Vestel Manisa müsabakasýnda yaþanan olaylar nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezasýna çarptýrýlan Fenerbahçe, evindeki son karþýlaþmayý seyircisiz oynayacaktý. Ancak sabahýn erken saatlerinden itibaren insanlar Kadýköy’e akmaya baþladý. Taraftarlar, stada girecekmiþ gibi akýn etmiþti Saracoðlu’na. Bu arada bir grup, Samandýra Tesisleri’ne gitmiþ ve takýmý buradan stada tezahüratlar, alkýþlarla uðurlamýþtý. 500 araçlýk bir konvoy oluþturulmuþ ve takým otobüsüyle birlikte Kadýköy’e doðru yola çýkýlmýþtý.

Ortalýðý inlettiler

Üzerlerinde formalarý, ellerinde bayraklarýyla takýmý stat dýþýnda bekleyen taraftarlar, sokaklarý tribüne çevirmiþti. Saat 17:45’te otobüs stada geldiðinde meþaleler yakýldý, sevgi gösterisi baþladý. Otobüs, yola taþan taraftarlarýn arasýndan zorlukla girdi içeri. Ýþte o andan itibaren taraftarlar, sanki stadýn içindeymiþ gibi müthiþ bir tezahürata baþladý. Futbolcular stadýn boþ olduðunu hissetmiyordu. Çünkü ortalýk, dýþarýdan yapýlan tezahüratlarla inliyordu. Goller atýldýkça coþku doruða çýktý.

kaynak: Milliyet


Stadyum çevresinden Fotoðraflar
07 Mayýs 2006 Pazar

Seyircisiz maç oynanacak olan maçýmýz için erken saatlerden itibaren taraftarlarýmýz Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumun yeni inþa edilen bölümü ile Kurbaðlýdere köprüsü arasýnda yoðunlaþmaya devam ediyor. Ýþte taraftarlarýmýzdan ve Stadýmýzdan görüntüler.

kaynak: Fenerbahce.org


Salý Pazarý’na dev ekran
5 Mayýs 2006

Sarý lacivertli futbolseverler, seyircisiz oynayacaklarý Kayseri Erciyes maçýnda takýma eksikliklerini hissettirmemek için giriþimlerde bulunuyor.

FENERBAHÇELÝ taraftarlar Erciyesspor ile seyircisiz oynayacaklarý maçta takýmlarýna destek olmak için ellerinden geleni yapacak. Samandýra Tesisleri’nden kafileyle birlikte bir konvoy halinde hareket edecek taraftarlarýn, Þükrü Saracoðlu Stadý’na kadar takýma eþlik edeceði öðrenildi. Futbolseverler, kafile stata ulaþtýðýnda ise stadýn çevresini saracak þekilde el ele tutuþarak bir sevgi çemberi oluþturacak.

Taraftarlarýn stadýn etrafýnda toplanarak hoparlörler eþliðinde takýmlarýna seslerini duyurmak amacýyla tazahüratta bulanacaklarý ifade edildi. Öte yandan taraftarlarýn stadýn yakýnýndaki Salý Pazarý’na da dev ekran kurdurup maçý izlemek için gerekli makamlara baþvuruda bulunmaya hazýrlandýklarý öðrenildi. Ayrýca bazý taraftar gruplarýnýn takýmý motive edici pankartlar hazýrlayýp tribünlere asacaðý kaydedildi.

kaynak: Hürriyet


'Fenerbahçe'nin kupa yorgunu olmasý iþimizi kolaylaþtýrýr'
03 Mayýs 2006 / Çarþamba

Cenk Ýþler, "Fenerbahçe'nin hem kupa yorgunu hem de seyircisiz oynayacak olmasý iþimizi kolaylaþtýracak" dedi.
Baþarýlý golcü Cenk, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Çaykur Rizespor karþýsýnda kendilerine yakýþmayacak bir futbol ortaya koyduklarýný, motivasyon eksikliðinden kaynaklanan bu durumdan ders çýkardýklarýný söyledi.
Profesyonel bir futbolcunun þartlar ne olursa olsun takýmýnýn galibiyeti için tüm performansýný ortaya koymasý gerektiðini kaydeden Cenk, hafta sonu Fenerbahçe ile zor bir maça çýkacaklarýný, bu maçta da ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlattý.
Karþýlaþmanýn seyircisiz oynanacak olmasýný bir avantaj olarak gördüðünü ifade eden Cenk, þunlarý söyledi:
"Þükrü Saraçoðlu Stadý'nýn atmosferi her futbolcuyu etkiler. Rakibimizin taraftar desteðinden yoksun karþýlaþmaya çýkacak olmasý bizim lehimize olacak. Ayrýca, Fenerbahçe'nin kupa maçý finalini de unutmamak gerekir. Fenerbahçe'nin hem kupa yorgunu hem de seyircisiz oynayacak olmasý iþimizi kolaylaþtýracak." Cenk Ýþler, görevinin gol atmak olduðunu, bu maçta da gol atabilmek için mücadele vereceðini belirterek, atacaðý gol ya da gollerin kendisine ayrýca bir mutluluk vereceðini sözlerine ekledi.

kaynak: Milliyet


"Harika Bir Stad, Harika taraftar"
09 Nisan 2006 Pazar

Sivasspor Teknik Direktörü Werner Lorant maç sonrasý yaptýðý basýn toplantýsýnda, hem stadýmýzý, hem de taraftarýmýzý övdü. Basýn toplantýsýnda Lorant þöyle konuþtu: "Oyuncularým bu maçla yeni þeyler öðrendiler. Önemli olan bu maçlarda galip gelemeseler bile ders çýkartmalarýdýr. Onlarda çok az cesaret gördüm. Özellikle ilk devre benim düþündüðüm gibi oynamadýlar.Orta sahanýn göbeðinde oynayan arkadaþýmýz formda deðildi. iki gol yedik. penaltý olup olmadýðýný göremedim hakemler gereken kararý verdi.Ama stadyum harika, Taraftar Harikaydý."

kaynak: Fenerbahce.org


Aziz Yýldýrým: Ýki kupa da Fener'in...
05 Nisan 2006 / Çarþamba

Baþkan Yýldýrým takýma ve kaliteli futbolculara öylesine güveniyor ki iki þampiyonluktan da emin. Ýþte Aziz Yýldýrým'ýn iddialý sözleri: "Kadromuz güçlü, kaliteli oyuncular var. Eðer onlar konsantre olur ve bunu da sahaya yansýtýrlarsa Fenerbahçe tarihinde ilk kez üst üste üç þampiyonluk yaþayacak. Ýnþallah Türkiye Kupasý'ný da alýp iki þampiyonluk yaþayacaðýz."

Þenay Düdek / Posta Gazetesi


Tam 2,5 yýldýr hiçbir yazýlý ve görsel medyaya röportaj vermeyen Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým bu suskunluðunu bendenize ve de POSTA Gazetesi'ne bozdu. Benim Aziz Aðabeyim, Sayýn Baþkaným dobra dobra tam 5 saat konuþtu. Fenerbahçe, spor, siyaset, iþ ve özel yaþamýyla ilgili bugüne deðin sorulmayanlarý da sordum kendisine. Bir Galatasaraylý olarak da Fenerbahçe'yi açýkcasý kýskandým. Kimse Sayýn Yýldýrým için gülmüyor, aksi birisi demesin. Baþkan yerine göre hareket etmesini biliyor. Ayrýca küçük, büyük, zengin, fakir herkes tarafýndan da çok, ama çok seviliyor. Çünkü Altunizade'de baþladýðýmýz röportajýmýzda Þükrü Saracoðlu Stadyumu'nu ve yine buraya baðlý yeni yapýlan yönetim binasýný, Faruk Ilgaz Tesisleri'ni gezerken insanlarýn ona olan sevgisine tanýk oldum. Röportaja saat 11.30'da baþladýk ve 17.00'de bitti. Çok mutlu oldum. Yine hayatýmda ilk kez gezdiðim Fenerbahçe Stadyumu'na bayýldým, gurur duydum. Yurt dýþýnda da Barcelona ve Real Madrid stadlarýný gezmiþtim ama böyle bir konfor, bu denli bir þýklýk ve rahatlýk dünyanýn hiçbir yerinde yok bana göre. Helal olsun Sayýn Baþkaným, size ve tam bir aile olan Fenerbahçe yönetimine... Evet önce stadý gezerken Aziz Yýldýrým'ýn gözleri dolarak söylediði sözlerini size aktarayým: "Bu seneki bütçe 20 milyon dolar. 60 tane loca var. Basýnýn yeri burasý. Bak yazýyor; 'Trübünlerde, dillerde bu sevda bitmez gönüllerde, dar aðacýnda olsak bile son sözümüz Fenerbahçe' bu nasýl bir duygudur Þenay...
Doðrusu ya haklýydý Baþkan. Ýlk defa geldiðim bu yerde ben bile duygulandým. Muhteþem bir yer olmuþ. Dünya standartlarýnda müthiþ keyif aldým. Kutlarým...

Stadý gezerken Aziz Aðebey'in bilgileri sürdü: "Karþý taraftaki yer 1200 kiþilik. 1907'lilerin sponsor olduðu tribünde hepsinin koltuðunun arkasýnda televizyon var. 5 yýllýk olarak Fenerbahçelilere kiralandý buralar. Bin mertekarelik soyunma odamýz var. Televizyon katý var. Burasý da Fenerbahçe Müzesi. Geçen sene Sayýn Baþbakan buranýn açýlýþýný yaptý. Atatürk'ün Fenerbahçe için elleri ile yazdýðý yazý da var." Bu durumda Atatürk'ün Fenerbahçeli olup olmadýðýna kesinlik kazandýrmak için Baþkan'a tekrar sordum. Aziz Yýldýrým'ýn yanýtý þöyle oldu: "Evet biz de öyle diyoruz ama herkes sahiplenmeye baþladý. Ne diyelim iþte kanýtýný sen kendi gözlerinle gör ve yaz. Atatürk Fenerbahçeli."

Þenay Düdek: Burayý gezerken ne hissediyorsun Aziz Aðabey?

Aziz Yýldýrým: Çok duygulanýyorum. Geçmiþten günümüze Fenerbahçe ile ilgili herþey var müzede. Futbol, voleybol vs. ne varsa geçmiþten izler. Ben bile keyifle gezdim bir Galatasaraylý olarak. Giriþ þu an ücretsiz. Bütün Fenerbahçeliler gidip nostalji yapabilir. Mayýs ayý içerisinde müzenin hemen yanýna kulüp de taþýnýyor. Hemen hemen her yöneticiye tek oda olacak. Özel yapýlýyor, her kapý her yere açýlmayacak. Aþaðýsý da kurul olacak.

Bu arada Aziz Baþkan Kenan Evren Lisesi'nin Fenerbahçe Kültür Merkezi olmasýyla ilgili son aþamayý ilk kez yine bana açýklýyor: "Kenan Evren Lisesi yýkýlacak, kültür merkezi haline gelecek. Avrupa'daki büyük kulüpler gibi stadýn altý kulüp olacak. Birde yeni yapýlan tribünler var. Protokol tribünü oldu. Alt tarafýnda Fenerium var yeni yapýlan. Doðuþ Grubu ve Migros geliyor. 3 katta otopark var. Karþý taraftan 3 kat yerin altýndan yaptýk. Bu tarafta ise 3 kat üstten yaptýk. Buranýn üstünde 5 bin kiþilik bir alan var. Oraya esas taraftar gidip oradan stada giriyor. Burada konserler düzenleyeceðiz. Eski kulüp binasýna daha ne yapacaðýmýza karar veremedik. Misafirhane veya küçük bir otel de yapabiliriz. Oturmalý yer burasý. Divan Restoran burayý iþletiyor. Futbol izlemeye gelen iþ adamlarý için internetler var. Maç öncesi sonrasý iþ adamý iþini takip edecek. Hangi takýmýn sahasýnda var tüm bunlar. Seneye de halý kaplanýyor buralar. Çocuklar için de yerimiz var. Gördüðün gibi." Baþkan çok gururlu. Taraftar kartlarý satýlýyor bütün tribünlerde. 30 bin taraftar kartý var. Hedef yýl sonunda 100 bin. 2010 yýlýnda ise 1 milyon kiþinin taraftar kartý almasý saðlanacak. Aziz beyin iddiasý ve ifadesi. Fenerli çocuklar doðuþtan þanslý. Maça geldiklerinde kendilerine ait oyun odalarý var gerçekten. Babalarý maçý izlerken onlar da kendi dünyalarýnýn maçýný yapýyorlar. Çocuk odalarýnda yok yok. Stadyumdan Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gidiyoruz. Aziz Aðabey tanesi 500 milyondan palmiyeler getirtmiþ tesislere. Belediye de ardýndan bütün Kalamýþ'ý ve çevreyi palmiyeyle donatmýþ. Ayrýca tesisler halka açýk. Divan'ýn iþlettiði pastane ve restoran var. Yapýlan bütün tesisler 5 yýllýk geri ödeme planýyla yapýlmýþ. 5 yýl sonra ayný þekilde teslim ediliyor... Galatasaraylýlar kusura bakmayýn ama Fenerbahçe tesisleri, Fenerbahçe Baþkaný herþeyi yýkýlýyoor. Allah herkese böyle bir baþkan nasip etsin.

Evet artýk röportaja geçiyoruz...
Þ.D: Fenerbahçe baþkanlýðýnda bir rekora doðru gidiyorsunuz. Taraftar ve kongre üyeleri sizi çok seviyor. Beþiktaþ'tan 11 puan gerideyken þampiyon olacaðýz demiþtiniz ve oldunuz. Bu sezon da ayný þeyi söyleyebilir misiniz?
A.Y: 3 yýl uzun bir zaman. 3 yýl içerisinde ne olur bilemezsiniz. Yapmak istediðimiz þeyler var onlarý yapmamýz lazým. Fenerbahçe yine þampiyon olacak diyorum çünkü kadroya güveniyorum. Kimse altýnda birþey aramasýn.
Kadromuz güçlü, iyi oyuncular var. Eðer onlar konsantre olurlarsa ve sahaya da yansýtýrlarsa Fenerbahçe þampiyon olacak. Galataray maçýnda galibiyetle beraber þampiyonluðu ilan ederiz. Diðer konuda da o zamanda biz oyuncularýn performanslarýnýn gittikçe yükseldiðini görüyorduk. 11 puan deðil 8 puan fark vardý. Ve Beþiktaþ o günlerde bütün oyuncularýný, forvetlerini, santrforlarýný sattý. Forvetsiz bir takýmýn da baþarýlý olmayacaðýný bilmemiz lazým. Ýnþallah Türkiye Kupasý'ný da alýp iki þampiyonluðu kutlarýz.
Þ.D: Bir Galatasaray'lý olarak hayýrlýsý olsun diyeceðim baþkaným. Ne diyeyim?
A.Y: Galatasaraylýlar üzülecek ama ne yapalým? Yapacak bir þey yok.
Þ.D: Peki Avrupa'daki hedefiniz nedir?
A.Y: Avrupa'da önce gerçekçi olmak lazým. Ýyi oyunculardan oluþan bir takým kurmak lazým. Orada baþarýlý olunca o baþarýnýn devam etmesi lazým. Yani Avrupa'da bir sene baþarýlý olup sonra yok olmak deðil! Hedef budur. Onun için önümüzdeki dönemden itibaren biz gerçekçi bir proje ortaya koyacaðýz. Önce UEFA Þampiyonluðu olmak üzere. Zaten bu baþarýyý yakaladýktan sonra Þampiyonlar Ligi ve UEFA'da devamlý baþarýlý olmayý saðlamalýyýz. Onun için alt yapýyý oluþturduk. Ekonomik olarak belli bir noktaya geldik ama tam gelmedik. Ekonomik olarak futbolculara bunlarý yaptýðýmýz zaman Avrupa'nýn en büyüklerinden biri olacaðýz. O zaman sportif baþarý kendiliðinden gelecek. Devam edecek. Bir sene Avrupa'da baþarýlý olup da ondan sonra olmama gibi bir problem yaþamayacaðýz. Önümüzdeki sene UEFA'da baþarýlý olmak, baþarý dediðim þampiyonluða oynamak, oralara gitmek ondan sonraki yýllarda da bu baþarýyý devam ettirmek hedefimiz. Ama bunun yanýnda biliyorsun biz futbol takýmý deðiliz. Spor kulübüyüz. Spor kulübü olunca diðer bütün branþlar da oluyor. 2008 yýlýnda olimpiyatlarda yüzmede baþarýlý olmak istiyoruz. Atletizmde baþarýlý olmak istiyoruz. Onun içinde yatýrýmlar yapýyoruz.
Þ.D: Görünüþte müthiþ bir tesis tablosu var? Bu konuda ne dersiniz?
A.Y: Tesislerle ilgili basketbolun bir salona ihtiyacý var. Muhakkak bunu yapacaðýz. 5-6 bin kiþilik bir kapalý salon yapmaya baþlayacaðýz. Ama bunlar yanlýþ algýlama içinde anlatýlýyor veya yorumlanýyor. Kenan Evren Lisesi'nde Fenerbahçe bir þeyler yapýyor, onun karþýlýðýnda bu arsayý alýyor. Bugün o okulun durumu içler acýsý herhangi bir deprem olduðunda (Allah korusun olmasýn) orada yaþanacak olaylar hepimizi üzer. Þimdi Kenan Evren Lisesi'nin oraya kültür amaçlý kullanýlacak bir iþ merkezi olacak. Bunun karþýlýðýnda da Fenerbahçe 3 tane okul yapacak. Þu anda mevcut olan Kenan Evren Lisesi yerine biz bir yerde arsa aldýk. Bu arsayý belediyeye verdik. Belediye Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðýþladý. Ve bu arsa üzerine Kenan Evren Lisesi'nin bütün okullarý ve yine ona idareten bazý istekler var onlar yapýlacak. Kozyataðý'nda Bakkalköyü'nün oralarda iki tane daha okul var bunlar da yýkýlacak. Biri yýkýldý baþlýyoruz yapmaya, projeleri hazýrlanýyor ve bu iki okulu da yapacaðýz. Yani bu arsa Fenerbahçe'ye veriliyor ama bunun karþýlýðýnda üç tane okul yapýlýyor. Ayrýca bugün yapýlacak olan tesislerden gelecek kazancýn yüzde 70'ini de maliye alacak. Yine devlet alacak. Þimdi devlete biz oradan gelecek gelirden pay vereceðiz. Yani burdaki okulun yeri aslýnda Fenerbahçe'ye çok pahalýya maloldu. Ama biz yola çýktýðýmýz için ve sözler verdiðimiz için, yapýlacak dediðimiz için geri dönüþ yapmýyoruz. Kamuoyu þunu bilsin o arazi Fenerbahçe için çok cazip pozisyonda deðil. Ama anlaþmalar yapýldýðý için ve devam edildiði için belki baþlandýðý noktada uygundur ama bugünkü deðerlere baktýðýnýz zaman Fenerbahçe için çok cazip deðildir. Onun için herkes bu konuda deðiþik yorum yapmasýn herþey ortada ve açýkta.

Dünya yýldýzlarý gelmek istiyor

Þenay Düdek: Baþkaným gazetelerde yazýyor. 100. yýlda Roberto Carlos gibi kaliteli futbolcularý transfer edecek misiniz?
Aziz Yýldýrým: Roberto Carlos veya onun gibi oyuncularý getireceðimizi gazeteler yazýyor, iþte anlaþtýlar deniliyor... Bazý kýsýmlar doðru bazýlarý yanlýþ. Doðruysa birþey demiyoruz, açýklama yapmýyoruz ama yalan olanlarý yalanlýyoruz zaten. Þimdi 100. yýlda önemli olan önce Türkiye'de hocanýn oturup bize alýnacak futbolcularý söylemesi. Dünyanýn en büyük futbolcularý dahil Fenerbahçe'ye gelmek istiyorlar. Konuþtuðumuz, mektuplaþtýðýmýz, teklif yapmayý dahi düþünemediðimiz oyuncular þu anda gelmek istiyorlar. Ama önce Türkiye'de yeni sezonda kaç yabancý oynayacak bu belirlenmeli. Oynayacak yabancý sayýsýna göre de hocamýzýn bize oyuncu transfer listesi vermesi lazým. Hocamýz çalýþmalar yapýyor. Hatta bana bazý isimler verdi. Nasýl olur ne yaparýz diye. Tabii ki o yönde arkadaþlarýmýz çalýþýyor. Mayýs ayýndan itibaren de bu oyuncularý kadroya katmaya baþlayacaðýz. Sana söz veriyorum sen de bu görüþmelere bizimle geleceksin.
Þ.D. Peki isim verebilir misiniz?
A.Y: Þu anda isim vermek yanlýþ olur. Çünkü yabancý kontenjaný belirlenmedi. Deðiþiklik olabilir yani.

Anelka Türkiye'ye fazla geldi

Þenay Düdek: Anelka ne olacak? Kalacak mý, gidecek mi?
Aziz Yýldýrým: Anelka Türkiye'ye fazla geldi. Hayatlarýnda Anelka'yý çýplak gözle izleyemeyecek insanlar Anelka'yla ilgili yorum yapýyor. 'Bu futbolcu deðil, gitsin veya kalsýn' diye. Bunlar yanlýþ þeyler. Anelka gibi büyük oyuncular hep Türkiye'ye gelirler, Türk futboluna faydalý olurlar. Ama malesef bizde bir hadise var. Futbolcu sakatlanýyor, kulüp, teknik direktör izin veriyor yurt dýþýnda tedavi olsun diye. Futbolcu da gidiyor. Ama hemen 'Gitti, gelmeyecek, kaçtý, kaçacak' gibi yayýnlar yapýlýyor. Bunlar yayýnlanmamalý, bunlar yanlýþ þeyler. Bakýn geçtiðimiz hafta gitti, perþembe gelecekti ve perþembe geldi. Bunlarýn altýnda bir þey aramamak lazým. Anelka'nýn mukavelesi 2008 yýlýna kadar. Bir sene de opsiyonu var Fenerbahçe'de. Önümüzdeki sezon bir yere gitmek isterse 20 milyon euro getirirse gider. Ona kimsenin yapacaðý bir þey yok. Onun dýþýnda olan þeyler pazarlýk payýdýr. Biz memnunuz kendisinden, mutluyuz. O da burda mutluysa devam eder bu anlaþma. Ama dünyada her sporcu transfer yapabilir. Biz de Fenerbahçe'nin menfaatine olan konular olduðunda bunlara yardýmcý oluruz. Bu konularda yurt dýþýndan gelen oyuncularý karalamamak lazým, onlara yardýmcý olmak lazým. Yeni bir ülkeye gelmiþler, yeni çevre, yeni ortam vs. Maalesef bunu yapmýyoruz. Anelka'dan mutluyuz, o da bizden mutlu.


kaynak: Milliyet


Çalýþmalar Aralýksýz Sürüyor
01 Nisan 2006 Cumartesi

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu Fenerium Tribünü giriþ bölümünde çalýþmalar aralýksýz olarak yürütülüyor. Cephe kaplamalarý ve yer döþemelerinin son çalýþmalarý için gece gündüz çalýþan ekipler Stadyumun ön tarafýndan bulunan katlý otoparkýn asfaltlama iþlemlerinin bittiðini havalandýrma ve izolasyon çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirtiyorlar.

kaynak: Fenerbahce.org


Bir süredir Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nun okul tarafýndaki bölümünde inþaatý devam etmekte olan yeni idari bölümümüz için son rötuþlar yapýlýyor.

Türkiye, 2008 UEFA Kupasý Finali için resmi baþvuruda bulundu
16 Mart 2006 / Perþembe

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2008 UEFA Kupasý Finali'nin Ýstanbul'da oynanmasý için UEFA'ya resmi baþvuruda bulundu.
TFF'den yapýlan açýklamada, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda yapýlmasý planlanan UEFA Kupasý Finali ile ilgili adaylýk dosyasýnýn bugün UEFA Profesyonel Futbol Direktörü Giorgio Marchetti'ye gönderildiði bildirildi.
Stadýn yerleþme planý ve fiziki koþullarýyla Ýstanbul Valiliði'nin ulaþým ve güvenliði de içeren destek taahhütnamesinin bulunduðu dosyada, TFF tarafýndan imzalanan organizasyon anlaþmasýnýn da yer aldýðý belirtildi.
2008 UEFA Kupasý Finali'nin organizasyonuna Türkiye'nin yaný sýra Almanya, Ýngiltere, Ýspanya ve Ýsrail'in de aday olduðu vurgulanýrken, UEFA Profesyonel Futbol Direktörlüðü'nün görevlendireceði bir heyetin, Nisan ve Mayýs aylarýnda aday kentlerde inceleme gezisi yapacaðý kaydedildi. Bu heyetin hazýrlayacaðý rapordan sonra, UEFA'nýn bu yýl içerisinde 2008 UEFA Finali'nin oynanacaðý kenti ilan edeceði ifade edildi.

kaynak: Milliyet


Bu Stada Final Yakýþýr
09 Mart 2006 Perþembe

2008 UEFA Kupasý Final Maçý’na evsahipliði yapacak stadýn araþtýrmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’da 6 aday stattan bir tanesi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri bugün Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’ný gezdi.

TFF Yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süheyl Önen , UEFA 2008 Organizasyon Koordinatörü Sami Çölgeçen, T.F.F Stadyum Güvenlik Müdürü Cenk Cem; Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý Müdürü Ayhan Bak, Fenerbahçe Spor Kulübü Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Turgut Acar ve Fenerbahçe Ýnþaat Emlak Müdürü Onur Öztürk ile birlikte stadýmýzý incelediler. UEFA ve TFF yetkilileri stadýmýzýn çok güzel ve kaliteli olduðunu ve UEFA 2008 Finali için büyük bir þansý bulunduðunu söyledi.

BASIN FOTOÐRAFI

kaynak: Fenerbahce.org

Aykut Kocaman'ýn Saraçoðlu heyecaný!
09 Mart 2006 / Perþembe

Kocaman, ''Yýllarca Fenerbahçe için mücadele eden bir oyuncu olarak Þükrü Saraçoðlu Stadý'na çýkarken halen heyecanlanýp, heyecanlanmadýðý'' yönündeki bir soru üzerine, ''Fenerbahçe'den ayrýlalý 10 yýl oldu. Þükrü Saraçoðlu'nda da çok deðiþiklikler oldu. Son derece modern ve güzel bir stat. Bu durum maç atmosferini bile etkiliyor'' dedi.
Kendisinin sarý-lacivertli formayý giydiði dönemden daha farklý bir atmosferin yaþandýðý stadýn rakip takým üzerinde çok baskýlý bir ortam yarattýðýný ifade eden Kocaman, ''Fenerbahçe burada taraftarlarýyla bütünleþtiðinde çok baskýlý oynuyor. Fenerbahçe'den ayrýlalý 10 yýl oldu, ancak Þükrü Saraçoðlu'na çýkarken özellikle ilk dakikalarda halen çok heyecanlanýyorum'' dedi.
Kocaman, ''Þükrü Saraçoðlu Stadý'nda hangi maçý unutmadýðý'' þeklindeki soruya ise ''1988-1989 sezonunda 2-1 galip geldiðimiz Beþiktaþ maçýný unutamam. Bu maçtan sonra lider olmuþtuk ve bir daha zirveyi býrakmayarak þampiyonluða ulaþmýþtýk'' diye karþýlýk verdi.
Yine büyük heyecanla çýkacaðý Þükrü Saraçoðlu Stadý'ndan, mutlu ayrýlmak istediðini ifade eden Kocaman, futbolcularýna sonuna dek güvendiðini, sakin ve etkili futbolla istediklerine ulaþacaklarýný sözlerine ekledi.

kaynak: MIlliyet


Çimler Ýçin Önlem
07 Mart 2006 Salý

Meteorolojiden alýnan veriler doðrultusunda önlem amacýyla stadýmýzýn çimleri naylon örtü ile kapatýlmýþtýr. Bu önlem yarýn oynanacak karþýlaþma sýrasýnda saha zemininde herhangi bir bozulma yaþanmamasý için alýnmýþtýr.

BASIN FOTOÐRAFI
BASIN FOTOÐRAFI 1

kaynak: Fenerbahce.org


"Dünyada Tek Bir Dev Olacak: Fenerbahçe"
04 Mart 2006 Cumartesi

Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým, Fenerbahçe Olaðan Genel Kurul Toplantýsý’nda bir konuþma yaptý. Baþkanýmýz konuþmasýnda þunlarý söyledi:

3 þeye önem verdim. 1.si sportif baþarý, bunun için de tesisleþme önemli, bunlarý geldiðim günden beri devam ettiriyorum ama biz bunlarýn tapusuna sahip deðiliz stadý almak için gittiðimizde, 35 Trilyon istediler ama alamadýk, ilerde alacaðýz. Biz stadý yaptýk ve sizler sayesinde geri dönüþümü oldu. Statta eksikler var. Zannediyorum ki Mayýs ayýnda stadýmýzda ýsýtma problemini çözeceðiz. Kýþ aylarýnda bile + 10 derece olacak. Tiþörtle maç izleyebileceðiz. 30 milyonu bulan bir masrafla Fenerium tribününü açtýk. Migros ve Telsim’e teþekkürlerimizi sunuyoruz. Maraton tribününü de kendi imkanlarýmýzla yaptýk.

Yapacaðýmýz tesislerde þunu düþünüyoruz, tesislerin geri dönüþümü olsun. 3 þekil yönetim þekli var. 1- Aile þirketleri. 2- Þahýs þirketleri. Türkiye’de bu iki yönetim þeklinin dýþýnda bir durum bulunuyor. Bu da kulüplerin özel bir statüsü olmasý. O zaman bu kulüplerin geleceðini taraftarlarýn üzerine yýkmak gerekiyor onlara da sorumluluk vermek gerekir herkesin baþkan olduðu bir sistem. 100. yýlda 100 bin kart. Bu kart sizlere ve bizlere bir þey verecek, içini dolduracaðýz. Sizin bankanýzda paranýz varsa Fenerbahçe kartýný kredi kartý olarak kullanabileceksiniz. 70-75 Milyon dolar bunun getirisi, Bütçe 125 Milyon, bunla beraber 200 Milyona çýkacak. Aksaklýklar var biliyoruz ama her Fenerbahçeli’ye gideceðiz. Dünya devi Fenerbahçe olacak, bunu rahatlýkla görüyorum ve rahatlýkla söylüyorum.

Küfür örf ve adetlerle alakasý olmayan bir durum ama kendini bilmezlerin kullandýðý þeyler var. Bizim lugatlarýmýzda yok ama biz yaratýyoruz, küfüre karþýyým hem bizim statlarýmýzda, hem de baþka statlarda. Bizlere görev devletin verdiði emirlerdir. Ýstanbul il Güvenlik Kurulu’nda ne dediler; hiçbir taraftara bilet vermeyeceksiniz biz vermiyoruz. Geçmiþte verdik ama 2 yýldýr vermiyoruz. Bizim camiada olup, bu tip insanlara bilet alýp verenler hala var. Kanunu gereðini yapýn, 10 kiþilik gruplar var.

"Ýtaat et" konusuna karþýyým benim haberim yok, bu konuda çok üzgünüm, bunlarýn olmamasýný diliyorum. Özellikle Maraton alt tribününden oyuncularýmýzý tehdit ediyorlar, küfür ediliyor içkili bir þekilde. Bunu saklayacak bir durum yok.

kaynak: Fenerbahce.org


Yoðun Bir Çalýþma Dönemi Geçirdik
04 Mart 2006 Cumartesi

Fenerbahçe Olaðan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulumuz adýna söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü Ýkinci Baþkaný Nihat Özdemir, faaliyet raporunu Genel Kurul Üyelerimize sundu.

"Herkesin gýpta ile izlediði Stadýmýzýn inþaatýnýn son bölümü de bitirilmiþtir. Bir yandan lig maçlarý bir yandan UEFA Kupalarý’nda oynamak suretiyle bir inþaatý sürdürebilmenin ve tamamlamanýn planlamasýný ve finansmanýný yapmanýn zorluklarýný takdirlerinize arzederiz. Ýnþaat sýrasýnda stadýmýza giriþ çýkýþlarda zorlanan izleyicilerimizden özür diler, bundan sonraki maçlarý ülkemizin en güzel ve Avrupa’nýn sayýlý stadlarýndan birinde izlemenin keyfini çýkarmalarýný dileriz. Þampiyonlar Ligi nedeniyle Yönetimimiz, Stadýmýz ve çalýþanlarýmýzýn gösterdiði gayret ve iþbirliði nedeniyle UEFA’dan aldýðýmýz teþekkür yazýsý bizlere kývanç vermiþtir.

Fenerbahçe Spor Kulübü, bu dönem gene bir ilki baþararak Stadýmýzýn Maraton giriþinde ülkemizde ilk kez Spor Kulübü Müzesi amaçlý bir inþaat yapmýþ ve yapýnýn içi mimarlarýmýzca dizayn edilmiþ ve uzmanlar tarafýndan Fenerbahçe’mizin yüz yýllýk geçmiþi ile ilgili belge ve objelerle donatýlmýþtýr. Müzemizin yapýmýnda ve donatýmýnda emeði geçenler ile ellerindeki deðerli belge ve malzemeleri hediye etmek suretiyle müzemizi zenginleþtirip, kendi isimlerini ölümsüzleþtiren Fenerbahçe’lilere teþekkürlerimizi sunarýz."

kaynak: Fenerbahce.org


Gelirleri Giderlerine Denk Bir Fenerbahçe Yaratacaðýz!
03 Mart 2006 Cuma

Nihat Özdemir, Fenerbahçemizin yeni dönemde yapmayý planladýðý projeleri þöyle anlattý: “Fenerbahçemizin en önemli hedeflerinden bir tanesi Anadolu yakasýnda yapýlmasý hedeflenen kapalý spor salonu projesidir. Konu ile ilgili olarak arsa ve proje çalýþmalarý devam ediyor. Yeni dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Avrupa ve Dünyada örnek kulüplerden biri haline gelmesini saðlamak için de projelerimiz bulunuyor ve bunlarý da hayata geçireceðiz.”

4-5 Mart tarihlerinde yapýlacak kongre ile ilgili olarak ise Ýkinci Baþkanýmýz, diye konuþtu. “10 bin üyemiz aidatlarýný yatýrarak oy kullanma hakkýný elde etti. Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým dýþýnda camiamýzdan aday olan olmadý. Bunun nedeni de Fenerbahçe camiasýnýn yönetim kuruluna ve baþkanýmýza olan güvenidir. Geçmiþte yapmýþ olduðumuz ve gelecekte yapacaðýmýz projeleri kongrede açýklayacaðýz. Üyelerimizin oy kullanmalarý ve katýlým saðlamalarý hepimiz için büyük önem taþýyor.
Kongrede Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým tek aday, yönetim kurulumuz için 15 yönetici ve 7 yedek isim bulunuyor. Yönetim kurulumuza yeni isimler tabii ki seçilecektir. Önümüzdeki 3 yýl boyunca 100. yýlý da kapsayacak layýk bir yönetim seçmek için baþkanýmýz görüþmelerini sürdürüyor. Yönetimlerde istikrar çok önemlidir. 15 milyon dolarlýk gelir bulunan ve doðru dürüst bir tesisi olmayan Fenerbahçe Kulübü’nün, 8 yýllýk Aziz Yýldýrým yönetiminde önemli bir noktaya geldi, bugün 130 milyon dolarýn üzerinde bir bütçeyle olaðan genel kurula gidiyoruz. Kulüp gelirleri, 8 yýlda yaklaþýk 10 kat arttý, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý da önemli bir gelir kaynaðý haline dönüþtü ve buna baðlý reklam gelirleri de arttý. Gelirler büyüdükçe, giderler de arttýyor, Biz, gelirleri giderlerine denk olan bir Fenerbahçe yaratmak hedefindeyiz. Kongrede yeni seçilecek olan arkadaþlarýmýz ile birlikte yolumuza devam edeceðiz.”

Pankart ve küfürlü tezahürata da deðinen Özdemir, “Stadýmýzda beðenmediðimiz þeyleri savunan bir yapýmýz bulunmamaktadýr. Stadýmýzda yaþanan küfre diðer tribünlerin tepki göstermesi ve bu sesleri ýslýkla bastýrmalarý ne kadar büyük bir aþama kaydedildiðinin göstergesidir.” diye konuþtu.

kaynak: Fenerbahce.org


‘Saracoðlu’nda sigara içilmeyecek’
03 Mart 2006 Cuma
Meclis Adalet Komisyonu, sigara içme yasaðý kapsamýna stadyumlarla hastane bahçelerini de aldý. Adalet Komisyonu Baþkaný Köksal Toptan, Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým’ýn, “Þükrü Saraçoðlu’nda sigara içirtmeyiz” dediðini açýkladý.
Sigara içme yasaðýný geniþleten kanun tasarýsýnýn Meclis Adalet Komisyonu’ndaki görüþmeleri devam ediyor.
Tütün içilemeyecek yerler baþlýðýyla düzenlenen maddeye göre, her türlü iþyerleri, kamu binalarý, saðlýk, spor ve külütürel alanlarýn kapalý bölümlerinde sigara içilemeyecek. Buralarda sigara içenler için ayrý bölümler oluþturulacak. Alt komisyonun yaptýðý bir düzenlemeyle hastane bahçeleri ve stadyum tribünleri de yasak kapsamýna alýndý.

Komisyon Baþkaný Köksal Toptan, stadyum yasaðý konusunda Türkiye’nin en büyük stadýna sahip olduðu için Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým’la görüþtüðünü söyledi. Toptan, Yýldýrým’ýn, “Bütün Avrupa ülkelerinde stadyumlarda sigara yasak. Biz de yapabiliriz. Þükrü Saraçoðlu’nda sigara içirtmeyeceðim” dediðini aktardý.
kaynak: NTV


Fener'in tribünü rakiplerin 'eziyor'
01.03.2006

Saraçoðlu Stadý'ndaki Özel 1907 Tribünü taraftar için cennet gibi bir mekan.... Tümü satýlan 1295 koltuk lüksün doruklarýnda. Fener niye daha ilerde bu projeye bakýnca anlaþýlýyor

Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu Stadý'nýn yeni yapýlan 1907 Tribünü'nde izlediðim Beþiktaþ derbisi sonrasý ekonomik olarak sarý-lacivertlilerin neden rakiplerinden daha ileride olduðunu net þekilde anladým. Bunun tek bir sebebi vardý. F.Bahçe'nin hali vakti yerinde taraftarlarý kulüplerini daha çok benimsiyor, aþýk olduklarý renkler için fedakarlýk yapabiliyorlardý.

Örnek mi? 1907 Tribünü, 1907 Derneði'nin organizasyonuyla toplanan paralar ile yapýldý. Burada da akýllý bir yol izlendi ve tribünün sahaya en hakim yerindeki lüks koltuklar 5'er yýllýðýna 25 milyardan satýþa çýkartýldý. Hem F.Bahçe'nin zengin taraftarlarý kulüplerine katký yaptýlar, hem de aldýklarý koltuklar ile aktif katýlým yarattýlar. Hem kaliteyi hem ekonomiyi ayakta tuttular.

Bu aslýnda F.Bahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn 2000 yýlýndan bu yana yavaþ yavaþ uyguladýðý bir politikanýn son noktasýydý. Koç Holding gibi Türkiye'nin lokomotifi olan bir devin, en önemli koltuklarýnda oturan Mustafa Koç ve Ali Koç'un bile renklerini belli ettiði bu organizasyon sonrasý stat parça parça tamamlandý. Bir tribünü Migros, bir tribünü Telsim yaptý. Maraton ve 1907 tribünleri ise adeta kendilerini amorti ettiler. Maraton'daki localar ve 1907'deki lüks koltuklar kendilerine saðlýklý maç izleme imkaný sunulan F.Bahçeliler tarafýndan kapýþýlýrken ortaya büyük bir sinerji çýktý. Bunun faydasýný F.Bahçe'nin çok uzun süreler göreceði ortada.

Cumartesi günü G.Saray'ýn, pazar günü Beþiktaþ'ýn mali kongrelerini takip ettikten sonra bir gerçeði artýk açýk açýk konuþmanýn vakti geldi. F.Bahçe Türkiye'nin nabzýný rakiplerinden daha iyi tutmayý bilen bir kulüp. Bunu da halka daha yakýn olmasýna borçlu. Türkiye'ye yön veren þirketlerin önemli isimlerine 1907 Tribünü'nde rastladýktan sonra bunlarý daha rahat söyleyebiliyorum.

Pazar akþamý maçta Ali Koç ile sohbet etme imkaný buldum. Onun içindeki F.Bahçe sevgisini ve sarý-lacivertli renkleri için ortaya koyabileceði imkanlarý daha yakýndan dinleme fýrsatým oldu. Gururla "Bu tribünü benim baþýnda bulunduðum derneðin katkýlarýyla yaptýk" derken hem kulübü için bir katký saðladýðýný hem de kulübünü sevdiðini açýkça ortaya koyuyordu.

Avrupa'nýn birçok stadýnda maç izleme fýrsatý bulduðum için bir karþýlaþtýrma yapma imkanýna sahibim. F.Bahçe Stadý daha çok Alman statlarýndan esinlenerek yapýlmýþ ama onlardan daha lüks bir yapý. Hamburg'un stadý örnek alýnarak yapýlan Þükrü Saraçoðlu'nda hem Ýngiltere'deki coþkuyu hem de Türkiye'nin zengin insanlarýnýn çok sevdiði lüksü bulma imkanýna sahipsiniz. Örneði Avrupa'da olmayan bu yapý, sadece Avustralya'da karþýma çýkmýþtý. Melbourn'deki Telstradome Stadý ayný lüksleri zengin Avustralyalýlar için sunuyordu. 110 bin kiþilik bu stadýn içerisinde Papermoon tarzý 5 restoran bulunuyor ve 1907 Tribünü'nün daha büyüðü 6 bin kiþi için hizmet veriyor. Oradaki tek fark LCD ekranlarýn öndeki koltuðun baþlýðýnýn arkasýnda olmamasý. Ekranlar koltuklarýn yanýnda bulunan bir koldan istediðiniz mesafeye ayarlanabiliyor. Türk Milli Takýmý bu statta Avustralya ile bir maç yapýp, karþýlaþmayý 1-0 kazanmýþtý.

Þükrü Saraçoðlu Stadý'nýn bu bölümünde ayrýca bir Business Center ve maça çocuklarýyla gelen taraftarla yardýmcý olmak amacýyla küçük çaplý bir anaokulu da bulunuyor. Divan'ýn restoraný ise dönerden sushiye kadar geniþ bir menüyle sarý-lacivertli taraftarlara hizmet veriyor.

Toplam maliyeti 50 milyon dolara çýkan bu stat 3 yýllýk giþe geliriyle þimdiden kendisini amorti etmiþ durumda. Stadýn bu kadar lüks ve rahat olmasý kulübün aðýr misafirlerini de rahatlýkla aðýrlamasýna yardýmcý oluyor. Ali Sami Yen Stadý'nýn localarý ile Beþiktaþ Ýnönü Stadý'nýn localarý Þükrü Saraçoðlu'nun yanýnda oldukça
amatör kalýrken, taraftarlara sunulan imkanlar karþýlaþtýrýlamaz boyutlarda.

Pazar gecesi maçý birlikte izlediðimiz F.Bahçe'nin ana sponsoru AVEA'nýn Genel Müdürü Giuseppe Farina, kendilerine sunulan bu özel maç izleme zevkinden oldukça memnundu. Onun misafirleri olan Ýtalya'nýn Ýstanbul Konsolosu ve eþi de Saraçoðlu'nun yaþadýklarý Roma'daki Olimpiyat Stadý ile karþýlaþtýrýlamayacaðýný belirtiyorlardý. Bu bir bakýma Ýstanbul'un Türkiye'nin de reklamýný yapmasý için bulunmaz bir fýrsattý. Büyük þirketlerin yabancý ortaklanný ve misafirlerini böyle sosyal bir ortamda aðýrlamalarý F.Bahçe'nin de geleceði için çok olumlu referanslar yaratýyor.

Tribünde G.Saraylýlar'a da rastlamak mümkün. Gerek arkadaþlarýnýn davetiyle gerekse kendi meraklanndan yenilenen Þükrü Saraçoðlu'nun tribünlerine giden G.Saraylýlar kulüpleri ile F.Bahçe arasýndaki farký burada daha iyi anlayabiliyorlar. Cumartesi günü kongrede nasýl bir kýsýr döngünün içine kapýldýklarýný anlayan G.Saraylýlar'ý F.Bahçe'nin elinde bulundurduðu imkanlara bu derece yakýndan tanýk olurken görmek gerçekten ilginçti. G.Saray'ýn yýllarca yöneticiliðini ve bir dönem baþkanlýðýný yapan Mehmet Cansun'un sað kolu olan Ýzzet Natan ile 1907 Tribünü'nde karþýlaþtýðýmýzda suratýndaki ifade gerçekten yaþýdýðý sýkýntýyý anlatýr cinstendi. Yanýnda F.Bahçe formalý arkadaþlarý ile Beþiktaþ derbisini izleyen Natan "Bunu yapmak için çok geç kaldýk" diye kendi kendine hayýflanýyordu. Unutmadan belirtelim G.Saraylý büyük bir iþadamý olan Þarýk Tara da F.Bahçe-Beþiktaþ maçýný izlemek üzere 1907 Tribünü'ndeki yerine almýþtý.

Þükrü Saraçoðlu Stadý'ný gördükten sonra Aziz Yýldýrým'ýn küfürle savaþýnda ne kadar haklý olduðunu bir kez daha anladým. Çünkü küfür olmadýðýnda kalite stada geliyor, kalite stada geldiðinde kulübün kasasý doluyordu. Küfure ve amigo sistemini yýllardýr yýkamayan kulüplerimizin F.Bahçe'nin baþardýðý bu stat gerçeði ile yüzleþmesinin zamaný geldi de geçiyor.

kaynak: Vatan Gazetesi


Fener ’Taraftar Kart’a güvendi 11 bin 500 koltuk boþ kaldý
28 Þubat 2006

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Beþiktaþ derbisi öncesinde sadece Taraftar Kart sahiplerine bilet satacaðýný açýklamasý, 52 bin 500 kiþilik Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nda, 11 bin 500 koltuðu boþ býraktý. Kulüp satýþlar az olunca maçtan birkaç gün önce Taraftar Kart sahibi olmayanlara da bilet satacaðýný açýkladý, ancak bu da tribünleri doldurmaya yetmedi.

HAFTA sonu oynanan Fenerbahçe-Beþiktaþ maçý üst düzeydeki temposu ve kritik hakem kararlarý dýþýnda baþka bir tartýþmayý da gündeme getirdi. Sarý lacivertli takýmýn yýllar süren inþaat sonucu 52 bin 500 kiþilik kapasiteye ulaþtýrdýðý stat, tüm tribünlerinin taraftarlara açýldýðý ilk maçta dolmadý. Üstelik 50 bini geçmesi beklenen seyirci sayýsýnýn, böylesine önemli bir derbi maçýnda bile 41 bin 95’te kalmasý akýllara bazý sorularý getirdi. Acaba Fenerbahçe’nin Þükrü Saracoðlu Stadý’nda bir iþletme sorunu mu vardý?

KARABORSAYI ÖNLEDÝK: Bugün derbinin ardýndan hemen herkes, maç öncesinde sadece kulüp üyesi olan ve taraftar kartý bulunanlara bilet satýlacaðýný açýklayan F.Bahçe yönetiminin izlediði politika nedeniyle tribünlere beklenen sayýda taraftarýn gelmediðini konuþuyor. Konuyla ilgili görüþlerine baþvurduðumuz sarý lacivertli kulübün Asbaþkaný Ýlhan Ekþioðlu ise, ayný uygulamaya devam edeceklerini belirtiyor. Bilet satýþ sisteminde önümüzdeki dönemde de deðiþiklik düþünmediklerini ve Saraçoðlu Stadý’nda iþletme sorunu bulunmadýðýný bildiren Ekþioðlu, "Karaborsayý önlemek için baþlattýðýmýz bu sistem yararlý olmuþtur" diye konuþtu.

AVRUPA’DAN PAHALI: Saracoðlu’nun boþ kalan tribünlerinin düþündürdüðü bir diðer olasýlýk ise, bilet fiyatlarýnýn yüksekliðinin seyirci sayýsýnda düþüþe neden olduðu. Örneðin Fenerbahçe- Beþiktaþ maçýnýn kale arkasý tribünün bilet fiyatý 44 YTL’den baþlýyor, Fenerium tribününde de 275 YTL’ye ulaþýyordu. Bu fiyatlarýn gerçekten de birçok Avrupa ülkesindeki lig maçlarýndan bile daha pahalý olduðu ortada. Örneðin dünyanýn en pahalý takýmýna sahip olan Real Madrid’i Bernabeu Stadý’ndaki bir lig maçýnda, kale arkasýndan 20 Euro’dan (32 YTL) baþlayan fiyatlarla izlemek mümkün. Hatta bilet fiyatlarý, dünyanýn en çok ilgi çeken liglerinden Ýtalya’da daha da düþük. Juventus’un lig maçýný 10 Euro (16 YTL), Milan’ýn karþýlaþmasýný ise 11.85 Euro’ya (19 YTL) izleyebiliyorsunuz.

SEYÝRCÝ AZ: Bu arada seyirci sayýsýnýn azlýðý konusunda yapýlan araþtýrmalar, Türkiye Ligi seyirci ortalamasýnýn Avrupa’nýn önde gelen liglerine göre çok düþük seviyelerde olduðunu da ortaya koyuyor. Örneðin Alman Ligi’nde oynanan her maçýn 2004/05 sezonu rakamlarýna göre ortalama 37.770, Ýngiltere Premier Ligi’nde ise 33.889 seyirci çektiði hatýrlanýrsa, Türkiye’de 30.700 ile en yüksek seyirci ortalamasýna sahip olan Fenerbahçe’nin bile bu liglerin ortalamalarýnýn altýnda kaldýðý sonucu karþýmýza çýkýyor.

kaynak: Hürriyet


Ýþte F.Bahçe'nin 'uzay' tribünü
25.02.2006

Türkiye bunu da gördü... Tümü satýlan özel imkanlý 1295 koltuk, Saraçoðlu'nun çehresini deðiþtirecek


Saracoðlu ilk kez tam kapasite
25 Þubat 2006

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý, yarýnki Fenerbahçe-Beþiktaþ derbisiyle ilk kez tam kapasite hizmet verecek.

Fenerbahçe Kulübü'nün, yenileme çalýþmalarýna 1999 yýlýnýn sonlarýnda baþladýðý stat, 6,5 yýllýk sürede tamamen yenilenerek, 52 bin 500 seyirci kapasitesine getirildi. Yapým sürecinde, tribünleri ayrý ayrý yýkýlarak yeniden inþaa edilen stadýn son olarak Fenerium tribünü tamamlandý. Alt kýsmý sezonun ilk haftalarýnda açýlan bu tribünün, derbide üst kýsmýnýn da hizmete sokulmasýyla tam kapasiteye ulaþýlacak.

Stadýn önce

Migros kale arkasý, ardýndan Telsim kale arkasý, maraton ve numaralý tribünleri sýrayla yýkýlarak yenilendi ve bütün tribünleri üzeri kapatýldý.Kulübün, stat için bir diðer projesi ise tribünler için ýsýtma sisteminin kurulmasý.

AÇILIÞLAR DERBÝLERE RASTLIYOR

Yeniden inþaa edilen tribünlerinin bazýlarýnýn açýlýþlarý yine derbi maçlar öncesi yapýlmýþtý.

Telsim kale arkasý tribününün açýlýþý 2000-2001 sezonunda 6 Mayýs 2001'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ý 2-1 yendiði maça, maraton alt tribününün ise 2001-2002 sezonunda 2 Aralýk 2001'de Fenerbahçe'nin Beþiktaþ'a 2-1 yenildiði karþýlaþmaya rastlamýþtý.

DERBÝLERDE 3. KEZ KONUK TAKIM SEYÝRCÝSÝ YOK

Fenerbahçe-Beþiktaþ maçýyla birlikte, derbilerde son dönemde 3. kez konuk takým taraftarý karþýlaþmayý toplu olarak statta izleyemeyecek.

Bu sezonun ilk yarýsýndaki Beþiktaþ-Fenerbahçe derbisinde ve 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray karþýsýnda aldýðý tarihe geçen 6-0'lýk galibiyette konuk takým seyircisi stattan çýkarýlmýþtý.

Bu sezonun ilk yarýsýndaki Beþiktaþ-Fenerbahçe maçýnda, sarý-lacivertli taraftarlar, BJK Ýnönü Stadý'na alýnmayacaklarý halde renklerini belli etmeden tribünlere girmiþ, ancak maç baþlayýnca stattan çýkarýlmýþlardý.2002-2003 sezonunda ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, çýkan olaylar sonucunda güvenlik gerekçesiyle sarý-kýrmýzýlý taraftarlar stattan çýkarýlmýþlardý.

BÝLET SATIÞI SÜRÜYOR

Derbilerde, erkenden tükenen bilet sýkýntýsý bu kez yaþanmýyor. Fenerbahçe-Beþiktaþ derbi maçý için, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nýn kale arkasý tribünleri ve Fenerium tribününün bloklarý için bilet satýþý halen devam ediyor.

Kulüp baþkaný Aziz Yýldýrým, dün yaptýðý açýklamada, biletlerin büyük bir bölümünün medyaya yansýdýðý gibi satýlmadýðýný, henüz 8 bilet satýþýnýn gerçekleþtiðini bildirmiþti.

(AA) ve Sabah


Bütün Eksiklikler Giderildi
21 Þubat 2006 Salý


Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu pazar günü oynanacak Bjk derbisinde ilk kez tam kapasiteyle taraftarlarýmýza hizmet verecek. Türkiye’nin çeþitli þehirleri ile yurt dýþýndan gelen taraftarlarýmýzýn bilet bulabilmek için çaba sarfettikleri bildiriliyor. Bütün eksikleri giderilen Fenerium tribününün açýlmasýyla ilk kez 52.500 kiþi Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda maç seyretmiþ olacak. Bu arada Fenerium tribünün yenilenmesi ile birlikte yeni ses düzeninin de hizmete gireceði bildiriliyor. Karaborsa bilet satýþýnýn önlenmesi ile ilgili olarak stad çevresinde emniyet yetkililerinin stad yönetimi ile birlikte hareket ettiði bildiriliyor.

Basýn Fotoðrafý

kaynak: Fenerbahce.org

1907 Tribünleri’ndeki Koltuklara TV Monte Edildi
02 Þubat 2006 Perþembe

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nda yer alan 1907 tribününde bulunan koltuklara mini ekran televizyonlarýn monte iþlemi tamamlandý. Taraftarlarýmýz, bu televizyonlarda maçýn görüntülerinin yaný sýra, FB Tv ve diðer ulusal kanallarý da seyretme olanaðý bulacaklardýr.

BASIN FOTOÐRAFI
BASIN FOTOÐRAFI 1


F.Bahçe Þükrü Saraçoðlu Stadý, yarýnki Beþiktaþ derbisinde dünyanýn hiçbir stadýnda bulunmayan özelliklere sahip 1907 Tribünü'nü de kullanýma açýyor.

Fenerium Tribünü olarak bilinen eski kapalýnýn ortasýnda ince bir þerit halinde inþa edilen özel tribünde neredeyse yok, yok. Kulübün kasasýndan 1 lira çýkmadan tasarlanan tribündeki 1295 koltuðun 100 tanesi F.Bahçe yönetimi tarafýndan satýlýrken, 1195 koltuk 1907 Derneði tarafýndan satýldý. En pahalý yerlerin bulunduðu orta bloktaki G Tribünü koltuklarýnýn her biri 5 yýllýðýna 22'þer milyara kapýþýldý.

1907 Tribünü'ndeki diðer koltuklarýn fiyatlarý ise þöyle oldu:

F-H Blok (orta çizgiye en yakýn bloklar): 4 yýllýðý 14'er milyar.

E-1 Blok: 3 yýllýðý 9'ar milyar

D-K Blok: 3 yýllýðý 7.5'ar milyar

C-L Blok: 2 yýllýðý 4'er milyar

B-M Blok 2 yýllýðý 3'er milyar

A-N Blok (korner direðine en yakýn bloklar): 2 yýllýðý 2'þer milyar.

Tüm kulüplerde tribün sýkýntýsý yaþanýrken, F.Bahçe'nin özel donatýlmýþ 1295 koltuðun hepsini, yüksek fiyatlara ve uzun vadeli satmasý, kulüpler arasýndaki dengenin ne kadar deðiþtiðini de gösteriyor...

kaynak: Vatan Gazetesi


Son derece kýsa bir sürede eski numaralý tribünü yenileyen yönetim kurulumuz, nisan ayý içerisinde kulüp idari binasýný da stadyuma taþýyacak.

Telsim Tribünü’nün orta katýnda gerek teknolojik anlamda gerekse yapýsal anlamda modern araç ve gereçlerle altyapýsý tamamlanan inþaatta ýslak zemin ve boya iþleri devam ediyor. Nisan ayýnda bitirilmesi planlanan bu yeni bölümle Fenerbahçe Adasý’ndaki kulüp binamýzdaki bütün birimler yeni yerlerine yerleþmiþ olacak.

kaynak: Fenerbahce.org


kaynak: Fenerbahce.org

''FENERBAHÇE STADI ÞU ANDA KÜFRÜN EN AZ OLDUÐU STAT''

Sporda þiddet ve küfrü asla kabul etmediðini anlatan Büyükanýt, þu anda Türkiye'de küfrün en az olduðu stadýn Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý olduðunu ifade etti.
1. Ordu Komutaný olduðu sürede Fenerbahçe'nin tüm maçlarýna eþi ve kýzý ile gittiðini belirten Orgeneral Büyükanýt, þunlarý kaydetti:
''Tüm ilgililere daima küfür ve þiddete karþý olduðumu ifade edip, her zaman bu aþýrýlýklara tepki gösterdim. Sporda bunlara yer yok. Þu anda Fenerbahçe Stadý, Türkiye'nin küfrü en az stadý, umarým böyle gider. Bir hususun altýný çizmek isterim; iþler iyi giderken takým baþarýlý olurken bunu saðlamak nispeten kolaydýr. Sporda baþarý olduðu gibi baþarýsýzlýk da vardýr. Önemli olan baþarýsýz olunduðunda da ayný olgunluðu gösterebilmektir.'' Atletizmin Türkiye'de gereken ilgiyi görmediðini belirten Orgeneral Büyükanýt, spor branþlarýnda atýlým yapan Fenerbahçe'nin, atletizmde öncülük etmesini arzu ettiðini de ifade etti.

kaynak: Milliyet


Stadýmýz Karlar Altýnda
24 Ocak 2006 Salý

Türkiye’nin birçok kentinde ve Ýstanbul’da yaþanan kar yaðýþý Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nda da etkili oldu. Stadýmýz yaðan kar nedeni ile beyaz bir örtü ile kaplandý. Stadyum yetkilileri çim zemini korumak için özellikle naylon kaplama yapmadýklarýný ve buzlanma olmadýðý müddetçe saha için kar yaðýþýnýn iyi olduðunu belirttiler.

kaynak: Fenerbahce.org


Saracoðlu Stadý, 20. hafta maçýnda tam kapasite olacak...
18 Ocak 2006 / Çarþamba

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý, ligin 20. haftasýndaki Çaykur Rizespor maçýyla birlikte, tam kapasite hizmet verecek.
Son olarak yapýmý tamamlanan Fenerium tribününün, henüz seyirci alýnmayan üst kýsmýnýn, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile yapacaðý 20. hafta maçýnda hizmete gireceði bildirildi.
Yenileme çalýþmalarýna 1999 yýlýnýn Aðustos ayýnda baþlanan tribünler, 6,5 yýla yakýn bir sürede sýrayla yýkýlarak yeniden inþa edildi ve tüm tribünlerinin üzeri kapalý olan stadyum yeni haliyle 52 bin seyirci kapasitesine ulaþtý.
Önce Migros kale arkasý tribününü yapan Aziz Yýldýrým baþkanlýðýndaki yönetim kurulu, daha sonra sýrasýyla Telsim kale arkasý, maraton ve son olarak da Fenerium tribününün yapýmýný tamamladý.
Fenerium tribünü önündeki otopark inþaat çalýþmasý süren stada ýsýtma sistemi kurmak için de yeni bir proje hazýrlanýyor.

kaynak: Milliyet


4 yýldýzlý localar
07 Ocak 2006


Aziz Yýldýrým, stadýn en güzel locasýný Genelkurmay'a ayýrdý. Baþkan ve komutanlar maçlarý buradan izliyor.

Saracoðlu Stadý'nda bir ilke daha imza atýldý. Baþkan Aziz Yýldýrým, kendisine ait en güzel localardan birini orgenerallere tahsis etti. Habertürk'te yer alan habere göre; benzerlerinin yýllýk ücretinin 250 bin dolar olduðu "paþalar locasý"nda, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin kuvvet kademesinin yaný sýra Genelkurmay eski baþkaný ve emekli kuvvet komutanlarý da aðýrlanýyor.

BÜYÜKANIT'SIZ OLMUYOR
Ultra lüks konfor ve hizmet sunulan "paþalar locasý"nýn müdavimleri arasýnda Genelkurmay Eski Baþkaný Orgeneral Hüseyin Kývrýkoðlu, Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Atilla Ateþ, Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýlhan Kýlýç ve Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Necati Özgen bulunuyor. Yýldýrým da genellikle maçý komutanlarla birlikte izlemeyi tercih ediyor.

kaynak: Sabah


Mavi Bayrak Yine Fenerbahçemizin
04 Ocak 2006 Çarþamba

Futbolda þiddeti ve düzensizliði önlemek amacýyla uygulamaya konulan ’’Mavi Bayrak’’ projesi kapsamýnda ödül kazanan kulüpler açýklandý. Turkcell Süper Ligi’nin 15. haftasýnda ödül yeniden Fenerbahçemizin oldu.

kaynak: Fenerbahce.org


Çimlerimiz Bakýmda
02 Ocak 2006 Pazartesi

Turkcell Süper Ligi’nin ilk yarýsýnýn tamamlanmasý ve lige verilen ara ile birlikte stadýmýzýn bakým çalýþmalarý da hýz kazandý. Sezon baþýnda stadýmýzýn zeminini kaplamasý için Hollanda’dan getirilen çimlerimiz verilen ara ile birlikte bakýma alýndý.

kaynak: Fenerbahce.org




“Stadýmýz Ýkinci Yarýya Hazýr”
02 Ocak 2006 Pazartesi

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn inþaatýnda sona yaklaþýlýrken Kulübümüz Yatýrým ve Projelerden Sorumlu Yöneticisi Nihat Özbaðý stadýmýzýn tam kapasite olarak Gençlerbirliði maçýna hazýr olacaðýný belirtti ve þunlarý söyledi:
“Stadýmýz, sezonun ikinci yarýsýnda tamamlanarak taraftarlarýmýzýn hizmetine girecek. Bizim hedefimiz Gençlerbirliði karþýlaþmasýnda stadýmýzý tam kapasite olarak kullanmak.”

kaynak: Fenerbahce.org

'Þükrü Saracoðlu Stadý'rý 5 yýlda yeniden inþa ettik'
1 Ocak 2006

Fenerbahçe Kulübü Asbaþkaný, Yatýrýmlar ve Projeler Sorumlusu Nihat Özbaðý, yeni yýlda Fenerium Tribünü'nün tamamen açýlmasýyla stat inþaatýnýn tamamlanacaðýný belirterek, “Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'ný 5 yýlda yeniden inþa ettik” dedi.

Centilmen Kanarya
1 Ocak 2006


Özbaðý, yaptýðý açýklamada, stat inþaatýna 1999 yýlýnýn Aðustos ayýnda baþladýklarýný belirterek, “Önce Migros tribününü yaptýk. Sonra Telsim ve Maraton tribününü bitirdik. Þimdi Fenerium tribünü bitiriyoruz. Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda bir aksaklýk olmazsa Fenerium tribününde üst kýsma da seyirci alacaðýz” diye konuþtu.
Fenerium tribünün üst kýsmýnýn da açýlmasýyla birlikte stat kapasitesinin 52 bin kiþi olacaðýný vurgulayan Özbaðý, þöyle devam etti:

“Ancak kapasitenin tamamýný kullanmayacaðýz. Maçlarda kapasitenin biraz altýnda seyirci alacaðýz. Stadýn güvenliði, emniyeti ve saðlýklý görünüþü açýsýndan böyle düþünüyoruz, ama derbi maçlarda ve Avrupa Kupasý maçlarýnda stadýn kapasitesinin tamamýný kullanacaðýz.”

“ISITMA SÝSTEMÝ PROJE AÞAMASINDA”

Nihat Özbaðý, stat inþaatýnýn bitirilmesinin ardýndan ýsýtma sistemi konusunda da çalýþmalarýnýn sürdüðünü söyledi.
Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda yeni ýsýtma sisteminin önümüzdeki sezon kurulabileceðini vurgulayan Özbaðý, “Isýtma sistemi þu anda proje aþamasýnda. Muhtemelen PSV Eindhoven'ýn maçlarýný oynadýðý Phillips Stadý'nýn ýsýtma sistemi gibi olacak” diye konuþtu.

“FENERBAHÇE'DE TESÝS ATAÐI BÝTMEZ”

Nihat Özbaðý, Fenerbahçe'de tesis ataðýnýn yeni yýlda da devam edeceðini söyledi.

Yeni projelerle ilgili çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydeden Özbaðý, “Baþkanýmýzýn projeleri var. Fenerbahçe'de tesisleþme yeni yýlda da devam edecektir. Fenerbahçe'de tesis ataðý bitmez” þeklinde konuþtu. Yeni yýlýn Fenerbahçe taraftarlarý için en az 2005 yýlý kadar mutlu geçmesini dileyen Nihat Özbaðý, “Yeni yýlda ilk hedefimiz lig ve Türkiye Kupasý'nda þampiyonluk yaþamak. Sonra Avrupa'da baþarýlý olmak var. Herkese mutlu ve huzurlu bir yýl diliyorum” dedi.

kaynak: Hürriyet


14 kez daðýtýlan mavi bayraðý en çok Fenerbahçe aldý.

FUTBOLDA þiddet ve düzensizliði önlemek amacýyla uygulanan "Mavi Bayrak" projesinde en çok Fenerbahçe ödül aldý. Sarý lacivertliler, Futbol Federasyonu ve Spor Toto Teþkilat Müdürlüðü iþbirliðiyle uygulanan projede, 7., 11. ve 13. haftalarda ödüle layýk görüldü. Fenerbahçe’yi, 2’þer kez ödülün sahibi olan Denizlispor ve Konyaspor takip etti. 14 haftalýk deðerlendirmede Galatasaray ve Beþiktaþ mavi bayrak alamadý.

ÝÞTE ÖDÜL LÝSTESÝ

1. hafta: G.Birliði

2. hafta: Trabzonspor

3. hafta: Denizlispor

4. hafta: Kayserispor

5. hafta: Samsunspor

6. hafta: Konyaspor

7. hafta: Fenerbahçe

8. hafta: Sivasspor

9. hafta: Ankaraspor

10.hafta: Konyaspor

11.hafta: Fenerbahçe

12.hafta: Ankaragücü

13.hafta: Fenerbahçe

14.hafta: Denizlispor

kaynak: Hürriyet

Rahmetle Anýyoruz
27 Aralýk 2005 Salý

Samandýra ve Stadyum kar altýnda
24 Aralýk 2005 Cumartesi

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumuna sezonun ilk karý yaðdý. Sabah erken saatlerden itibaren özellikle yeþil sahanýn tamamýný dolduracak þekilde yaðan kar, öðle saatlerine doðru tekrar erimeye baþladý. Stadyum yetkilileri çim zemini korumak için özellikle naylon kaplama yapmadýklarýný ve buzlanma olmadýðý müddetçe saha için kar yaðýþýnýn iyi olduðunu belirttiler. Samandýra tesislerinin de karla kaplý olduðu ve üst sahada kar yaðýþýna raðmen çalýþmalara devam edildiði bildiriliyor. Takýmýmýz izine ayrýldýktan sonra Samandýra Kamp Tesislerinde üst saha kenarlarýný profil ve tel örgü ile kapatmak için geçtiðimiz günlerde çalýþma baþlatýlmýþtý.

kaynak: Fenerbahce.org

Ýslam Çupi BASIN Tribünü
14 Aralýk 2005 Çarþamba

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu Fenerium üst tribününde inþaasý süren ve 175 koltuk kapasiteli olacak "Ýslam Çupi Basýn Tribünü" ligin ikinci yarýsýnda Basýn mensuplarýnýn hizmetine girecektir.

Doðalgaz Tabanlý Isýtma Sistemi Kuruluyor
13 Aralýk 2005 Salý

Denizli maçýnda Þükrü Saracoðlu Stadý'ný tam kapasite hizmete sokacak olan Fenerbahçe yönetimi yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Taraftarlarýn kýþýn üþümemesi için tribünlere doðalgaz tabanlý ýsýtma sistemi kurulacak

StartFragment -->Fenerbahçe Yönetimi, taraftarýnýn rahatý ve konforu için müthiþ bir projenin daha startýný veriyor.
Denizlispor maçý ile birlikte Þükrü Saracoðlu'nu tam kapasite ile hizmete sokmaya hazýrlanan sarý - lacivertli kulüp, stada gelenlerin kýþ aylarýnda olumsuz hava þartlarýndan etkilenmemesi için yeni bir sistemi hayata geçiriyor.
Fenerium tribününün üstünün de kapanmasýyla hiçbir tribünün yaðýþ almayacaðý Þükrü Saracoðlu Stadý'nda taraftarýn soðuktan korunmasý için doðalgaz tabanlý ýsýtma sistemi kuruluyor. Baþkan Aziz Yýldýrým ile yönetim kurulu üyelerinin uzun çalýþmalarý sonrasý geliþtirilen proje ile birlikte Fenerbahçe'yi izlemeye gelenler artýk üþümeyecek. Sarý - lacivertli tribünler her tarafý tamamen kapanan statlarýnda neredeyse evlerindeki gibi rahat bir þekilde oturabilecekler.

kaynak: Milliyet


Taraftarýmýz Stadyumda Isýnacak
13 Aralýk 2005 Salý

Saracoðlu'nda þölen
11 Aralýk 2005

Fenerbahçe yýllar önce baþladýðý stat inþaatýný nihayet noktalýyor. Daha önce ocak ayýnda biteceði açýklanan ancak son aþamaya gelen Þükrü Saracoðlu Stadý'nýn gelecek hafta oynanacak Denizlispor karþýlaþmasý ile birlikte tam kapasite ile hizmete gireceði açýklandý. 52 bin kiþinin geleceði statta Ýslam Çupi basýn tribününün de açýlýþý yapýlacak. Stadýn tamamlanmasý nedeniyle karþýlaþma öncesi Kadýköy'de özel bir þölen de düzenlenecek.

kaynak: Milliyet

Çalýþmalarda Sona Yaklaþýlýyor
08 Aralýk 2005 Perþembe

Mavi Bayrak Fenerbahçemizin
02 Aralýk 2005 Cuma

Milan’dan Teþekkür Mektubu
01 Aralýk 2005 Perþembe

AC Milan kulübü gönderdiði bir yazý ile Türkiye’de bulunduklarý süre içersinde gördükleri ilgiden memnun kaldýklarýnýna yönelik bir teþekkür mektubunu bugün kulübümüze gönderdi.
Organizasyon Direktörü Umberto Gandini imzasýya gönderilen mektupta þu görüþlere yer verildi.
"Bay Adriano Galliani ve AC Milan tüm personeli namýna, Þampiyonlar Ligi maçý kapsamýnda, takýmýnýzla karþýlaþmak üzere yapmýþ olduðumuz seyahat sýrasýnda göstermiþ olduðunuz muhteþem ve sýcak konukseverlik için Baþkanýnýz ve kulübünüze teþekkür etmek istiyorum.

Organizasyonun her safhasý mükemmel, nezaket içerisinde ve çok etkileyici idi, kalýþýmýz süresince müþahede ettiðimiz iþbirliði karþýsýnda hayran kaldýk.

Kulübünüzün, tarafýmýza ve futbol dünyasýna göstermiþ olduðu birinci sýnýf davranýþ biçimi ile etkinliðin genel deðerlendirmesi, hiç þüphesiz ki ulusal takýmla birlikte ortaya çýkan utanç verici hadiselerden sonra, Ýstanbul ve Türkiye’ye hak ettiði adaleti saðlamýþ olmaktadýr.

Kulübünüz yetkilileri ile tanýþmýþ olmak benim için büyük bir bahtiyarlýk vesilesi olmuþtur, dostluðumuzun futbolda da daim olacaðýndan hiç þüphemiz yoktur.

Bir kez daha teþekkür eder, en içten þahsi duygularýmý sunarým."

kaynak: Fenerbahce.org

Trabzonspor'un Saracoðlu kabusu
29 Kasým 2005

Turkcell Süper Ligi'nde, 2 Aralýk Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile karþýlaþacak olan Trabzonspor, son yýllarda rakibi karþýsýnda deplasmandan puanla dönme baþarýsý gösteremedi.
Bordo-mavililer, son 7 sezon sarý-lacivertli takým ile Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu Stadý'nda yaptýðý maçlardan yenilgiyle ayrýldý.
En son 1997-98 sezonunda rakibini 3-1'lik sonuçla maðlup etmeyi baþaran Karadeniz ekibi, söz konusu sezondan bu yana galip gelemiyor.
Bordo-mavili takým, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda son 7 sezonda 9 gol atabilirken kalesinde ise 19 gol gördü.
Trabzonspor'un son 7 sezon Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu Stadý'nda yaptýðý maçlarda aldýðý sonuçlar þöyle:
1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0.
1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1.
2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2.
2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0.
2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2.
2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1.
2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1.

kaynak: Milliyet

Seyirci muhteþemdi
24 Kasým 2005

Carlo Ancelotti, ‘Son iki gündür gördüðümüz ilgi ve misafirperverlik çok güzeldi. Teþekkür ederiz’ dedi.

MÝLAN Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fenerbahçe taraftarýný ve gördükleri misafirperverliði överek teþekkür etti. Ýtalyan teknik adam, ‘Seyircinin alkýþý görülmeye deðerdi. Son iki gündür gördüðümüz ilgi ve misafirperverlik çok güzeldi. Teþekkür ederiz’ dedi. Ancelotti maçla ilgili ise þu yorumu yaptý: ‘Gayet dikkatli bir þekilde oynadýk ve güzel bir maç çýkardýk. Shevchenko son derece iyi oynadý. Tekniði ve kalitesiyle karþýsýndaki defansý geçmeyi baþardý. Takým olarak iyi mücadele ettik. Fazla þans bulamayan oyuncularým da bu olumlu tablonun içinde görevini yaptýlar.

MÝLAN ALKIÞLARLA UÐURLANDI

ÝSTANBUL’a geldiðinde ‘Cennete hoþgeldiniz’ pankartý ile karþýlanan Milan, dün gece maçtan sonra F.Bahçeli taraftarlar tarafýndan alkýþlarla soyunma odasýna gönderildi.

kaynak: Hürriyet







Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Spor Toto Teþkilatý iþbirliðiyle uyguladýðý "mavi bayrak" projesinde, Turkcell Süper Ligi’nin 11. haftasýnda ödülü Fenerbahçemiz kazandý.

Futbolda þiddeti ve düzensizliði önlemek amacýyla uygulamaya konulan "mavi bayrak" projesi kapsamýnda ödül kazanan kulüpler açýklandý.

Fair play konusunda büyük bir hassasiyet gösteren ve gerek deplasmanda gerekse Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nda çirkin tezahürat ve spora yakýþmayan davranýþlardan kaçýnan Fenerbahçe taraftarý farkýný bir kez daha göstererek mavi bayrak ödülüne layýk görüldü.

Turkcell Süper Ligi’nin 11. haftasýnda ödül Fenerbahçemiz’in olurken, Ýkinci Lig (A) Kategorisi’nin 10. hafta ödülünü ise Ýstanbulspor aldý.

kaynak: Fenerbahce.org



Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý Fenerium Tribünü’nde bir süredir devam eden yaðmur ve rüzgar koruma sistemi çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Tribünün 17. haftada takýmýmýzýn yapacaðý Denizlispor maçýna yetiþtirilmesi hedefleniyor.

kaynak: Fenerbahce.org




Fenerbahçe Müzesi'ne ziyaretçi akýný...
13 Aralýk 2005 Salý

Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi, adeta ziyaretçi akýnýna uðruyor.
Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý maraton tribünü altýnda bulunan, 29 Ekim'den bu yana taraftarlara hizmet verdiði belirtilen müzeyi 1,5 aylýk sürede toplam 14 bin 960 kiþinin ziyaret ettiði kaydedildi.
Türk sporuna tanýklýk etmesi ve Fenerbahçe Kulübü tarihine ýþýk tutmasý amacýyla kurulan müze, Avrupa Þampiyonlar Ligi (E) Grubu'nda 19 Ekim Çarþamba günü, Almanya'nýn FC Schalke 04 takýmýyla yapýlan maç öncesi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýldýðý törenle açýlmýþtý.
Taraftarlarýn her gün 09.00-18.00 saatleri arasýnda ziyaret edebildiði müze, maç günleri sadece kombine kart sahiplerine hizmet veriyor.

kaynak: Milliyet


14 bin 960 Ziyaretçi
14 Aralýk 2005 Çarþamba

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý VIP giriþinde bulunan Fenerbahçe Müzesi 29 Ekim’den bu yana taraftarlarýmýza hizmet vermekte. Yüzüncü yýlýný kutlamaya hazýrlanan kulübümüz gerek Türk sporuna tanýklýk etmesi ile gerekse Fenerbahçe Spor Kulübü’nün dününe bugününe ýþýk tutmasý amacýyla kurulan müzemizi açýldýðý günden bu yana toplam 14 bin 960 kiþi ziyaret etti. Taraftarlarýmýz her gün saat 09.00 -18.00 arasýnda müzemizi ziyaret edebilirler. Müzemiz maç günleri ise sadece kombine kart sahipleri için açýktýr.

kaynak: Fenerbahce.org


Büyük Fenerbahçe taraftarýnýn rahatý ve konforu için önemli bir projeye daha start veriliyor.
Fenerium tribününün de tamamlanmasýyla Avrupa’nýn en önemli futbol arenalarýndan biri haline gelen Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu stadýnda taraftarlarýn kýþ aylarýnda olumsuz hava þartlarýndan etkilenmemesi için her þey düþünülüyor. Fenerium tribününün üstünün de kapanmasýyla hiçbir tribünün yaðýþ almayacaðý Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda taraftarlarýn soðuk havadan korunmasý için de yeni bir sistem hayata geçiriliyor . Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým ve yönetim kurulu üyelerinin çalýþmalarý sonrasý Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu stadýna doðalgaz tabanlý ýsýtma sistemi kuruluyor. Böylece maçlarý izlemek için tribünlere gelen taraftarlar için yeni bir konfor saðlanmýþ olacak ve kýþ aylarýnda tüm tribünlere ýsýnma hizmeti sunulacak.

kaynak: Fenerbahce.org


Kamuoyuna Duyurulur

Fenerbahçe Spor Kulübü

kaynak: Fenerbahce.org





Fenerbahçe Stadyumunu kulübümüze kazandýran ve 17 yýl kulüp baþkanlýðýmýzý yapan eski baþbakanlardan Þükrü Saracoðlu 27 Aralýk 1953 günü vefat etmiþti. Bugünkü stadýmýza 22 Temmuz 1998 yýlýnda alýnan Yönetim Kurulu kararý ile ismini veren Þükrü Saracoðlu’nun 52. ölüm yýl dönümünde kendisini bir kez daha saygý, þükran ve rahmetle anýyoruz.

Þükrü Saracoðlu Kimdir?

Fethi Okyar kabinesinde Maarif Vekili, Ýnönü’nün 3 ve 4. hükümetlerinde Adliye Vekili, ve 12’nci Refik Saydam hükümetinde Hariciye Vekili olan Mehmet Þükrü Saracoðlu, 1942 yýlýnda Refik Saydam’ýn ölümü üzerine Ýnönü tarafýndan 9 Temmuz 1942 günü baþkanlýða atanarak hükümeti kurmakla görevlendirildi. Mehmet Þükrü Saracoðlu. 1887 yýlýnda Ýzmir’in Ödemiþ ilçesinde doðdu. Ýlk ve orta okulu Ödemiþ’te okuduktan sonra Ýzmir idadisi’ne girdi. Son derece zeki, çalýskan bir öðrenciydi. Ýzmir idadisini birincilikle bitirerek, Ankara’daki Mekteb-i Mülkiye’ye geçti. 1909 yýlýnda Mekteb-i Mülkiye’ yi bitirerek Ýzmir Valiliði Maiyet Memurluðu’na atandý. Ýzmir Sultanisi’nde matematik-öðretmenliði yapan Saracoðlu, 1911 yýlýnda Ýttihat ve-Terakki Ticaret Mekteb-i Müdürlüðü görevine getirildi.

1914 yýlýnýn Ocak ayýnda bir devlet bursu kazanan Saracoðlu Belçika’ya öðrenime gitti. Kýsa bir süre sonra Birinci Dünya.Savaþý patlayýnca hemen Ýzmir’e döndü. 1915 Mayýs’ýnda tekrar Cenevre Siyasi Ýlimler Akademisi’nde okumak için Ýsviçre’ye giderek burada dört yýl kaldý ve bu fakülteyi çok iyi bir dereceyle bitirdi. Mondros Mütarekesi’nden sonra Cenevre’de Türk Talebe Cemiyeti’ni kurarak bu cemiyet adýna Fransýzca bir derginin yayýnlanmasýný üstlendi. Türk Talebe Cemiyeti’nin baþkaný olarak Avrupa kamuoyunda Mondros þartlarýnýn olumsuzluðuna tepki yaratmak için uðraþlar vererek Osmanlý Devleti’nin haklarýný savundu.

0 günlerde Ýzmir iþgal edilince Türkiye’ye gideceðini öðrendiði bir Ýtalyan gemisine kaçak binip yurda döndü. Ulusal Kurtuluþ Hareketi’ne katýldý. Kuþadasý, Nazilli ve Aydýn yörelerinde kurulan Kuva-i Milliye hareketlerinin örgütlenmesinde çalýþtý. Osmanlý Meclisi Mebusaný’na Ýzmir milletvekili olarak seçildiyse de, Saracoðlu bu göreve katýlmadý.

Saracoðlu 1923’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Ýzmir Mebusu olarak girdi. Fethi Okyar hükümetinde Milli Eðitim Bakanlýðý yapan Saracoðlu 1926’da Yunanlýlarla kurulan Mübadele Komisyonu’na baþkanlýk etti. Baþbakanlýðýna kadar kurulan bütün hükümetlerde görev aldý. Bu hükümetlerde Maliye, Adliye ve Hariciye vekilliklerinde bulundu. Saracoðlu’nun 1932 yýlýnda Paris’te Osmanlý borçlarýnýn ödeme koþullarýnýn saptanmasý görüþlerini Türkiye adýna yürütürken görüyoruz. 1933’de bir antlaþma ile bu konuyu baþarýyla ve batýlý gözlemcilerin hayranlýðý içinde bitirirken izliyoruz. Saracoðlu’nun devlet adamlýðý vitrinini süsleyen en deðerli ve liyakatinin zirvesine vardýðý bu anlaþma ile genç Türkiye Cumhuriyeti’nin maliyesi soluk aldý.

Genç Cumhuriyet’ in devlet organlarýnýn kurumlaþmasýnda da emeði geçen Saracoðlu, bakanlýklarý sýrasýnda avukatlýk, hakimlik Ýcra Ýflas Kanunlarýný hazýrlamýþ ve çýkartmýþ iþ esasýna dayalý cezaevlerinin oluþmasýný ve ilk örnek olarak Ýmralý’nýn kuruluþunu saðlamýþtýr. Barem ve Emeklilik kanunlarý da Saracoðlu’nun zamanýnda oluþturulmuþtur.

Refik Saydam’ýn ölümü sonrasýnda Baþbakan olan Saracoðlu, bu döneminde de Cumhuriyet döneminin bütünsellik taþýyan seçim yasasýný iki dereceli olarak hazýrladý ve çýkarttý.

Saracoðlu istifa ederek Baþbakanlýðý Recep Peker’e devrettikten sonra 1 Kasým1948 ve 22 Mayýs 1950 yýllarý arasýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý yaptý.

1950 seçimlerinde parlamentoya giremeyen Saracoðlu siyaseti býraktý.

Saracoðlu, 27 Aralýk 1953’de Ýstanbul’da vefat etti.

kaynak: Fenerbahce.org


Dünyanýn gözü bu maçta...
23 Kasým 2005

16 Kasým 2005'te Þükrü Saracoðlu Stadý'nda oynanan Türkiye - Ýsviçre karþýlaþmasý tüm ülkeyi üzen sonuçlarla bitti. Skorbortta yazan 4-2'lik galibiyet Almanya'da düzenlenecek Dünya Kupasý'na gitmemize yetmemiþti. Daha kötü olan ise maç sonrasýnda tünelde ve koridorlarda yaþanan kavgalardý.
Tüm dünyada büyük tepkiyle karþýlanan, kimi zaman Türkiye'nin imajýný haksýz bir þekilde yaralayan olaylarýn üzerinden tam 1 hafta geçti. Bu gece, yine Kadýköy'de, yine çok önemli bir uluslararasý karþýlaþmaya ev sahipliði yapacaðýz. Tüm dünyanýn gözü bu maçta olacak. Ýtalyan devi Milan'ý havaalanýnda bize yakýþan þekilde karþýlayan Fenerbahçeli yönetici ve taraftarlarý þimdi büyük bir sýnav bekliyor. Haydi hem sahada yeteneklerimizi, hem de saha dýþýnda misafirperverliðimizi gösterelim tüm dünyaya...

Daum: Dünyanýn gözü bu maçta olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, Türkiye-Ýsviçre maçý sonrasý, herkesin gözünün Milan ile yapacaklarý maçta olacaðýný belirterek, "Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekir" dedi.
Dün bir basýn toplantýsý düzenleyen Daum, Þampiyonlar Ligi'nin, krallarýn mücadele ettiði bir lig olduðunu belirterek, "Bu maçlar, futbol adýna festival günlerinin yaþandýðý maçlardýr. Dünyada birçok baþarýya imza atmýþ Milan'a 'hoþ geldin' diyoruz" diye konuþtu.
Kadýköy'de önceki iki Devler Ligi maçýnýn, öncesi ve sonrasýyla barýþ içinde oynandýðýný vurgulayan Daum, þöyle devam etti: "Türkiye-Ýsviçre maçý sonrasý, herkesin gözü bu maçta olacaktýr. Umut ediyorum, bu maç öncesi herkes sorumluluðunun bilincindedir. Maçý sevinç ve mutlulukla bekliyoruz. Rakibimiz maç öncesi ve sonrasý bizler tarafýndan arkadaþ gibi muamele görecek. Maçýn sonucu ne olursa olsun, bu dostluðu bozmayacaktýr." Alman çalýþtýrýcý, bir gazetecinin "Hakem Türkiye-Ýsviçre maçý dolayýsýyla önyargýlý olabilir mi?" þeklindeki sorusuna, "Umut ediyorum ki, maçý yönetecek hakem tarafsýz bir yönetim sergileyecektir. Ama yaþananlardan ötürü bir önyargý oluþmuþ durumda. Bunun sorumluluðu da bizdedir" yanýtýný verdi.
Daum, Milan takýmýnda forma giyen Ýsviçre Milli Takýmý oyuncusu Johann Vogel'in, arkadaþ gibi karþýlanacaðýný söyledi. Alman teknik adam, karþýlaþmada Türkiye'nin farklý bir yüzünün sergileneceðini belirterek, "Vogel'in, Türkiye'nin bu yüzünü görmesi ve farklý bir intiba edinmesi açýsýndan, yaþanacaklarý görmesini diliyorum. Benim yanýmda da Vogel var. Vogel'in Türkçesi 'kuþ' demek. Benim en iyi arkadaþým Murat Kuþ. Vogel de bizim arkadaþýmýz" diye konuþtu. Oluþturacaklarý þartlarla Fenerbahçe'nin deðil, Türk futbolunun nerede olduðunu sergileyeceklerini bildiðini anlatan Daum, "Bunun yaný sýra futbol da oynanacak" dedi.
kaynak: Milliyet

Özdemir: Milan'ý en iyi þekilde aðýrlayacaðýz...
21 Kasým 2005 Pazartesi

Fenerbahçe Kulübü Ýkinci Baþkaný Nihat Özdemir, Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde 23 Kasým Çarþamba günü karþýlaþacaklarý rakipleri AC Milan'ý Ýstanbul'da en iyi þekilde aðýrlayacaklarýný söyledi.
Özdemir, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Türkiye-Ýsviçre maçýnýn ardýndan yaþanan olaylardan sonra Ýtalyan gazetelerinde çýkan haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný belirterek, ''AC Milan'ýn baþkaný ve teknik direktörüyle bizim baþkanýmýzýn çok yakýn iliþkileri var. Ayrýca baþbakanlar seviyesinde de Ýtalyanlarla çok yakýn iliþkiler bulunuyor. AC Milan, Ýstanbul'a gelip, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda güvenle oynayacaðýný biliyor'' dedi.
Ýtalyan takýmý kafilesini havalimanýnda 3 asbaþkanýn karþýlayacaðýný vurgulayan Özdemir, þöyle devam etti:
''Asbaþkanlarýmýz Ali Yýldýrým, Ýlhan Ekþioðlu ve Murat Özaydýnlý, yarýn rakibimizi çiçeklerle karþýlayacaklar. Gümrükten de hemen geçmelerini saðlayacaðýz. Eskortlar eþliðinde otellerine gidip, stadýmýzda antrenmanlarýný yapacaklar. Maç günü baþkanýmýz Aziz Yýldýrým, Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri'nde rakip takým baþkan ve yöneticilerine öðle yemeði verecek. Daha sonra maç öncesi statta da misafirlerimizi karþýlayacaðýz. Gerçek Türk misafirperverliðini göstereceðiz. Karþýlaþma centilmence geçecek.''

''GÜVENLÝK UZMANINI DA KARÞILAYACAÐIZ''
Nihat Özdemir, UEFA'nýn bu maç için görevlendirdiði güvenlik uzmanýný da yarýn karþýlayacaklarýný söyledi.
UEFA'nýn son milli maçtaki olaylardan dolayý Fenerbahçe-AC Milan maçýnýn kritik bir maç olarak gördüðünü anlatan Özdemir, ''Bu yüzden Ýsrailli bir güvenlik uzmaný görevlendirdiler. Sayýn valimize ve emniyete bilgi verildi. AC Milanlý yetkililerle de devamlý görüþüyoruz. Yaklaþýk 200 kadar Ýtalyan taraftarý gelecek'' þeklinde konuþtu.

''CENTÝLMENLÝKTEN HÝÇ UZAKLAÞMADIK''
Fenerbahçe Kulübü'nün gerekli tedbirleri aldýðýný kaydeden Özdemir, maç bittiðinde herkesin centilmence soyunma odasýna gideceðini ifade etti.
Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi'nde kendi sahasýnda birçok maç oynadýðýný hatýrlatan Nihat Özdemir, ''Arkadaþlarýmýz neyin ne olduðunu biliyorlar. Çok maç oynadýk, yendik, yenildik veya berabere kaldýk, ama hiçbir zaman centilmenlikten uzaklaþmadýk. AC Milan maçýnda da öyle olacak'' dedi.

''TÜM BÝLETLER SATILDI''
Nihat Özdemir, AC Milan maçýnda 3 puan alarak, grupta iddialý duruma gelmek istediklerini kaydetti.
Vestel Manisaspor karþýlaþmasýnýn AC Milan maçý için hiçbir zaman ölçü olamayacaðýný vurgulayan Özdemir, þunlarý söyledi:
''Vestel Manisaspor maçýnýn milli maç sonrasý oynanmasý, oyuncularýn aklýnýn AC Milan maçýnda olmasý konsantrasyon bozukluðu yarattý. Ýyi oynamamamýza raðmen 3 puan aldýk. 2.5 ay sonra oynamasýna raðmen Deniz hazýrdý, iyi performans gösterdi. Semih de attýðý golle, hazýr durumda beklediðini kanýtladý. Þimdi AC Milan maçýna konsantre olduk. Biletlerin tamamý satýldý. Taraftarlarýmýz maç sonuna kadar en iyi þekilde, centilmence bizi destekleyecek. 3 puan alarak, grupta iddiamýzý sürdürmek istiyoruz.''

''ALEX OYNAYABÝLÝR''
Nihat Özdemir, tedavisi süren Alex'in AC Milan maçýnda oynayabileceðini ifade etti.
Alex'in durumunun son anda belli olacaðýný belirten Özdemir, ''Alex'in oynama þansý var. Oynayýp, oynamayacaðý son dakikada belli olur. Gönül ister ki oynasýn, ama eðer sakatlýðý devam ederse oynayamaz. Ayrýca cezalý olan Aureilo ve Luciano'nun yerine görev yapacak arkadaþlarýn onlarý aratmayacaðýna inanýyorum. Çünkü geniþ bir kadromuz var'' diye konuþtu.

''DERBÝ MAÇ DA CENTÝLMENCE OLMALI''
AC Milan'ýn ardýndan Galatasaray ile yapacaklarý maça da deðinen Özdemir, derbinin centilmence geçmesini diledi.
Galatasaray ile ebedi dost, ezeli rakip olduklarýný vurgulayan Nihat Özdemir, ''Çarþamba günü 23.00'den sonra derbi maça konsantre olacaðýz. Ligde þu anda 3 puan önde lideriz. Arka arkaya 2 zorlu maçtan da galibiyetle ayrýlmak istiyoruz. Ama centilmence bir mücadele olmasýný diliyorum. Maçýn favorisi belli deðil, ama galip gelmek istiyoruz'' diyerek sözlerini tamamladý.

Gülerken aðladýk
17 Kasým 2005


45 bin taraftar, tribünleri bayraklarla kýrmýzý - beyaza boyadý. 90 dakika boyunca bir an olsun susmayan seyirciler þok sonuçla Kadýköy'den baþý önde ayrýldý

Tarihi karþýlaþmanýn biletlerini günler öncesinden tüketen taraftarlar, 12. adam görevlerini eksiksiz yerine getirdi. Þükrü Saracoðlu Stadý tribünlerini saatler öncesinden týklým týklým dolduran seyircimiz, Kadýköy'ü Ýsviçre için adeta cehenneme çevirip, milli takýma müthiþ bir destek verdi.
Futbol Federasyonu, ay - yýldýzlý ekibe destek saðlamak için her koltuða Türk Bayraðý býraktý. Taraftarlar bu bayraklarla stadý adeta kýrmýzý ve beyaza boyarken, tribünlede muhteþem görüntüler oluþtu. Henüz 2. dakikada yediðimiz þok golle yenik duruma düþmemize raðmen milli takýmýmza desteklerini azaltmayan taraftarýmýz, herkesten tam not aldý.

Marþý kimse duyamadý!
Tribünleri dolduran taraftarlar, Ýsviçre seyircisinin geçtiðimiz hafta Bern'de oynanan ilk maçta Milli marþýmýzý ýslýklamasýna ayný þekilde karþýlýk verdi. Karþýlaþma öncesi çalýnan Ýsviçre Milli Marþý, tribünlerden yükselen ýslýklar yüzünden duyulmadý. Daha sonra Ýstiklal Marþý'ný hep bir aðýzdan söyleyen taraftarlar, ellerindeki bayraklarý havaya kaldýrdý. Ay - Yýldýzlý futbolcular, Ýstiklal Marþý okunurken, birbirlerine kenetlendi. Marþýmýzý coþkuyla söyleyen milli oyuncularýn baþta Alpay, Tuncay ve Hakan Þükür olmak üzere son derece hýrslý olduklarý gözlendi. Ay - Yýldýzlýlar, marþýmýzdan sonra saha içinde kenetlenerek galibiyet andý içti.

Dünya izledi
TÜRKÝYE'NÝN Ýsviçre mücadelesini toplam 442 basýn mensubu takip etti. 139'u yabancý yazýlý ve görsel medya çalýþanýnýn 125 Ýsviçreli, 8 Japon, 3 Alman ile birer Ýtalyan, Ýngiliz ve Fransýz olduðu bildirildi.

Ekstra güvenlik
GÜVENLÝK için daha önce 3 bin 600 polis düþünen Ýstanbul Emniyeti, bunlara 400 emniyet mensubu daha ekledi. Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, gidiþ güzergahýnda ve stat çevresinde 2 bin, içeride de bin 600 polisin bulunduðunu, ek önlemler çerçevesinde toplam görevli sayýsýnýn 4 bini bulduðunu açýkladý.

kaynak: Milliyet


Türkiye'nin kalbi Kadýköy'de atacak...
15 Kasým 2005 / Salý

Türkiye'nin kalbi yarýn (A) Milli Futbol Takýmý ile birlikte atacak...
Türk Milli Futbol Takýmý, 2006 yýlýnda Almanya'da düzenlenecek 18. Dünya Kupasý Finalleri'ne katýlabilmek için son kozunu yarýn Ýstanbul'da oynayacak.
18. Dünya Kupasý Avrupa Elemeleri play-off rövanþ maçýnda Türkiye ile Ýsviçre (A) milli futbol takýmlarý Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda karþý karþýya gelecek.
Saat 20.15'te baþlayacak ve Kanal D'den naklen yayýnlanacak maçý Belçika Futbol Federasyonu'ndan Frank De Bleeckere yönetecek. Bleeckere'nin yardýmcýlýklarýný Mark Simons ve Peter Hermans yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Johny Ver Eecke.
Deplasmanda yapýlan ilk maçý 2-0 yitiren Türkiye, finallere gidebilmek için yarýnki rövanþ maçýný 3 farklý skorla kazanmak zorunda.
Sarý kart cezalýsý Hüseyin Çimþir ve sakatlýðý nedeniyle aday kadrodan çýkarýlan Hasan Þaþ'tan yoksun ay-yýldýzlý ekipte, sarý kart cezalarý biten Emre Belözoðlu ve Hamit Altýntop forma giyebilecek. Bern'deki ilk maçta sakatlýðý nedeniyle oynayamayan Yýldýray Baþtürk'ün ise idman eksikliði bulunuyor.
Türkiye, maçýn hazýrlýklarýný bu akþam basýna kapalý yapacaðý idmanla tamamlayacak.

kaynak: Milliyet


kaynak: Milliyet

Milli Maç Ýle Ýlgili Localar ve 1907 Bölümü Hakkýnda
02 Kasým 2005 Çarþamba


Kadýköy'de milli mesai...
15 Kasým 2005 / Salý

(A) Milli Futbol Takýmý, Ýsviçre ile yarýn yapacaðý tarihi maçla birlikte Kadýköy'de 6. kez sahaya çýkacak.
Milliler, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda daha önce yaptýðý 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldý, 1 kez de yenildi.
Kadýköy'de rakiplerine toplam 8 gol atan ay-yýldýzlý ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.
Türkiye, bu stattaki ilk maçýnda 10 Kasým 1993'te, Norveç ile yaptýðý Dünya Kupasý Eleme Grubu karþýlaþmasýnda Ertuðrul Saðlam'ýn golleriyle sahadan 2-1 galip ayrýldý.
Kadýköy'deki ikinci sýnavýnda ay-yýldýzlý ekip, 8 Mart 1995'te Ýsrail ile yaptýðý özel maçý Aykut Kocaman ve Suat Kaya'nýn golleriyle 2-1 kazandý.
(A) Milli Futbol Takýmý, 11 Ekim 2003'te Avrupa Þampiyonasý Eleme Grubu'nda Ýngiltere ile 0-0 berabere kalýrken, 9 Ekim 2004'te Dünya Kupasý Eleme Grubu'nda Kazakistan'ý Fatih Tekke (2), Gökdeniz Karadeniz ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 4-0 yenmeyi baþardý.
Milliler, Kadýköy'deki son maçýnda ise Dünya Kupasý Eleme Grubu'nda Ukrayna'ya 3-0 yenildi.

kaynak: Milliyet


Milli Maç Hazýrlýklarý
14 Kasým 2005 Pazartesi

16 Kasým Çarþamba günü Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nda Ýsviçre ile yapacaðýmýz Milli Maç öncesi Çaðrý Öztekin Opera ve Arya Orkestrasý bir konser verecek. Orkestar grubu çarþamba günü yapacaðý konser için çalýþmalarýný stadýmýzda sürdürüyor.

kaynak: Fenerbahce.org


Türkiye-Ýsviçre maçý... Kale arkasý biletler tükendi...
14 Kasým 2005 / Pazartesi

(A) Milli Futbol Takýmý'nýn, Ýsviçre ile yapacaðý Dünya Kupasý elemeleri play-off baraj rövanþ maçýnýn biletlerin, yoðun ilgi gördüðü bildirildi.
Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, FB Þükrü Saracoðlu Stadý'nda 16 Kasým Çarþamba gecesi oynanacak karþýlaþma için kale arkasý biletlerinin tamamýnýn, bugün öðle saatlerinde satýldýðý bildirildi.
Açýklamada, 7.163 seyirci kapasiteli maraton üst tribünü için 4.689 biletin, 5.736 seyirci kapasiteli maraton alt tribünü için 2888 biletin, 5.891 seyirci kapasiteli Fenerium tribünü için 4.252 biletin satýldýðý, kalan biletlerin ise yarýn tamamen satýlmasýnýn beklendiði ifade edildi.

kaynak: Milliyet


Stadýmýza geniþ yer verdiler
08 Kasým 2005 Salý

Aktüel Dergisi bu haftaki sayýsýnda Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumuna geniþçe yer ayýrdý. Derginin tanýtým yazýsýnda þu ifadelere yer verildi. "Galatasaray ve Beþiktaþlýlarýn imrenmesi boþa deðil. Gittik yerinde gördük. Þükrü Saracoðlu stad olayýnda almýþ baþýný yürümüþ. Siz deyin futbol mabedi, biz diyelim müze, kafe, medya center, alýþveriþ merkezi... Hani maç olmasa da sevgilinizi kapýp gezmeye gitseniz, sýkýlmazsýnýz!


Mavi Bayrak Fenerbahçe’nin
02 Kasým 2005 Çarþamba

Futbol Federasyonu’nun uyguladýðý ’’Mavi Bayrak’’ projesinde, Turkcell Süper Ligi’nin 7. haftasýnda ödülü Fenerbahçe aldý. Futbolda þiddeti ve düzensizliði önlemek amacýyla uygulamaya konulan ’’Mavi Bayrak’’ projesi kapsamýnda, ödül kazanan kulüpler açýklandý. Turkcell Süper Ligi’nin 7. haftasýnda ödül Fenerbahçe’nin oldu.

kaynak: Fenerbahce.org

Önce Asaf Savaþ Akad yazdý ballandýra ballandýra, Fenerbahçe Stadý’na maça gittiðini ve büyük keyif aldýðýný. Hem de kýrk yýllýk Galatasaraylýlýðýný umursamadan. Cimbom’un Asbaþkaný Ergun Gürsoy pek bir açýk yüreklilikle çýkýp tesisleþmede, ilerlemede Fenerbahçe’nin gerisinde kaldýklarýný söyleyince kýzýlca kýyamet koptu. Fenerbahçeli gazeteci Emre Aköz’ün Alex, Anelka gibi yýldýzlarý futbol keyfini arttýran bir stadda izlemek isteyen Galatasaray ve Beþiktaþlý meslektaþlarýnýn Þükrü Saracoðlu Stadý’nda arzý endam ettiðini yazmasý merak damarýmýzý kabartan son damla oldu.

kaynak: Fenerbahce.org

Stad Ýnþaatýnda Sona Doðru
19 Kasým 2005 Cumartesi

Stadýmýzýn inþaat çalýþmalarý hýzla sürüyor. Ýnþaatta sona yaklaþýlýrken stadýmýzýn cephe giydirme iþlemleri de tüm hýzýyla devam ediyor.

BASIN FOTOÐRAFI

kaynak: Fenerbahce.org


TFF Görüntüleri istedi
19 Kasým 2005 Cumartesi

16.11.2005 tarihinde, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda oynanan Türkiye – Ýsviçre dünya kupasý play-off müsabakasýnda çýkan olaylarla ilgili stadyum güvenlik kameralarý tarafýndan tespit edilen görüntüleri içeren iki adet kaset TFF Genel Sekreterliðinin 18.11.2005 tarih 2005/1370 sayýlý yazýsý doðrultusunda TFF Hukuk Kurulu Üyesi Av. Mehmet Yoðurtçuoðlu’ na 18.11.2005 tarihinde teslim edilmiþtir.
Fenerbahçe Spor Kulübü

kaynak: Fenerbahce.org


UEFA’dan Güvenlik Yetkilisi
18 Kasým 2005 Cuma

23 Kasým Çarþamba günü kendi stadýmýzda oynayacaðýmýz Þampiyonlar Ligi maçý Milan karþýlaþmasý için, UEFA maçýmýza güvenlik yetkilisi atadý.

Geçtiðimiz yýl ve bu sezon kendi stadýmýzda oynadýðýmýz hiç bir Þampiyonlar ligi maçý için güvenlik yetkilisi göndermeyen UEFA’nýn Milli maçýmýzda çýkan olaylar yüzünden böyle bir karar aldýðý belirtiliyor.

“Yüksek Profilli maç” gerekçesiyle delege ve gözlemciden sonra maçýmýz için görevlendirilen ve güvenlik sorumlusu olarak görev yapacaðý bildirilen Yehuda Wilk’in, UEFA Team ile birlikte hafta baþýnda Türkiye’de olmasý bekleniyor.

kaynak: Fenerbahce.org

Alkýþa karþýlýk verdiler
24 Kasým 2005 Perþembe

Milan maçýnda tüm dünyanýn gözü Kadýköy Fenerbahçe Þükrü Saraçoðlu Stadý’ndaydý.. Taraftarlarýn yapacaðý en küçük bir taþkýnlýk FIFA’daki duruþmada Türkiye’nin baþýna daha da büyük iþler açacaktý.. Ancak maç boyu en ufak bir taþkýnlýk yapmayan taraftarlarýmýz, Shevchenko’nun üstüste gelen gollerinden sonra ilk alkýþý yaptý.. Maç sonunda da binlerce Fenerbahçeli taraftarýmýz, Milan’ý tribünlere çaðýrarak alkýþladý.. Milanlý futbolcular da bu alkýþlara ayný þekilde cevap verdi..

kaynak: Fenerbahce.org

MÝLAN ALKIÞLANDI
24 Kasým 2005 Perþembe

Maçýn sona ermesiyle birlikte Fenerbahçeli taraftarlar, AC Milanlý futbolcularý alkýþlarla soyunma odasýna gönderdi.
Karþýlaþmanýn son dakikalarý yaklaþtýðýnda ''Þampiyon Fenerbahçe'' tezahüratý yapan taraftarlar, maçýn sona ermesiyle, üzüntü yaþayan sarý-lacivertli oyuncularý da yaptýklarý tezahüratlarla adeta baðýrlarýna bastý. Uzun süre tribünlerde kalan taraftarlar, takýmlarý lehine tezahüratlarýný sürdürdü.
Futbolcularýn tamamý soyunma odasý tüneline girdikten sonra Volkan, Serkan ve Tuncay oyun alanýna geri döndü ve taraftarlarý alkýþladý.
Fenerbahçeli taraftarlar, maçýn 70. dakikasýnda da Shevchenko'yu, takýmý adýna attýðý 3. golden sonra alkýþladý.

kaynak: Milliyet

Lüleburgaz Futbol okulu stadýmýzda
26 Kasým 2005 Cumartesi

Lüleburgaz Fenerbahçe Futbol Okulu öðrencileri bugün Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu stadyumun ziyaret etti. Stadyum ve müzemizi gezen öðrenciler eski oyuncularýmýzdan hocalarý Aydýn Çelik’le birlikte Fenerium maðazalarýndan alýþ-veriþ yaptý.
Futbol okulu öðrencileri Stadyumdan sonra Dereaðzý tesislerini de gezdi.

kaynak: Fenerbahce.org

Çalýþmalar Devam Ediyor
03 Aralýk 2005 Cumartesi

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý Fenerium Tribünü Otopark Çalýþmalarý nedeni ile bir süredir durdurulan yaðmur ve rüzgar koruma sistemi çalýþmalarý yeniden baþladý.
Otopark inþaatý nedeni ile Fenerium tribünün ön bölümünde bulunan makine parkýnýn bu bölümden ayrýlmasý ile yeni iþ makineleri ile bu sistemin montajý sürecektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

kaynak: Fenerbahce.org

BEDELSÝZ BÝLET SATILMAZ !
20 Aralýk 2005 Salý

20.12.2005 Salý günü Sabah Gazetesi’nde Hýncal Uluç tarafýndan baþtan aþaðý yanlýþ ve bilgisizlik örnekleri ile dolu bir yazý yayýnlanmýþtýr. Yazýdaki bütün olaylar yanlýþ ve bilgisizce aktarýlmaktadýr. Her iddiaya cevap ve açýklamalarýmýz aþaðýdadýr.
1. “Yan yana iki bilet. Birinin üzerinde 37.50 Euro yazýyor. Alan da öyle almýþ zaten. Ötekinin fiyatý Biletix kaydý ile 00.00. Vatandaþ Fenerium’dan, yani Fenerbahçe’nin resmi maðazasýndan 150 Euro’ya almýþ. Biletix nasýl ve ne hakla sýfýr fiyatlý bilet basar. UEFA kesmedik ceza býrakmadý bizim kulüplere. Ýþte Milan maçý ve iþte gene 150 Euro teberru ile satýlan biletler.” Diyor Hýncal efendi.
2. Bir kere bu yersiz iddia Milan Maçý ile ilgili deðil, PSV maçý ile ilgili olarak ortaya atýldý. Yeri Ýtalya deðil, Hollanda. Yurt dýþýndaki maçlarýn biletleri Biletix tarafýndan basýlmaz ve satýlmaz. Yani bu biletlerin basýmýndan ve satýmýndan ne Biletix ne de Fenerbahçe sorumlu deðildir. Kulüpler ve Biletix ev sahibi olduklarý maçlarýn biletlerini basar ve satarlar. Yurt dýþý maçlarýn biletleri de deplasmana gidilen ev sahibi takýmlar tarafýndan basýlýr ve satýlýr. Fenerium bilet basmaz ve satmaz. Ne Hollanda ne de Ýtalya’da Fenerium Maðazasý yoktur.
3. TFF ve UEFA Yönetmeliklerine göre, yazarýn yanlýþ bildiði gibi bedelsiz biletle stada girmek yasak deðildir ve bu nedenle hiçbir kulübe ceza kesilmemiþtir. B Tam tersine biletsiz girmek yasaktýr ve bu kural Fenerbahçe’de çok sýký bir þekilde uygulanýr. Eðer bir kez maça gitse idi, Türkiye Spor Yazarlarý Derneði’nden akredite olarak aldýðý biletin de bedelsiz olduðunu görecekti. Bedelsiz olan biletin üstünde bedel olmaz. Bu normal deðil midir? Devlet protokolüne, sponsor firmalara ve görevlilere verilen biletler ücretsizdir. Ücret alýnmaz, biletin üzerinde ücret yazmaz. Neden biletle girerler, çünkü biletsiz stadlara girilmez. Bileti optik okuyucu tarafýndan okunmadan Yönetim Kurulu Üyelerimiz dahi stada giremez.
4. Bu biletler PSV tarafýndan ücretsiz olarak bastýrýlmýþtýr ve Yöneticilerimiz, protokol, sporcularýmýz, sponsor firmalarýmýz tarafýndan kullanýlmýþtýr. Ayný þekilde tarafýmýzdan da ayni miktarda bedelsiz bilet bastýrýlarak karþý kulübe verilmiþtir. Bu bir kural ve gelenektir.
5. Spor Kulüpleri Kurumlar Vergisi mükellefi deðildirler. Yurt dýþýndaki maçlarda da KDV ödemezler. O nedenle yazarýn bahsettiði olayýn Maliye ve Defterdarlýkla yani vergi ile bir ilgisi yoktur.
6. Spor Kulüplerinin bilet satýþlarýnýn kendileri dýþýnda üstelik Koç Grubuna ait ciddi bir kurum tarafýndan yapýlmasý, kayýt dýþýlýðýn sona ermesi açýsýndan, gerek Devlet gerekse aklý baþýnda herkes tarafýndan destek görmektedir.

7. Sayýn Hýncal Uluç, gazeteci bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamaz. Sizi kamuoyunu bilgilendirmeden önce yazacaðýnýz haber, yazý ve yorumlar öncesi saðlýklý araþtýrma yapmaya birkez daha davet ediyoruz.

Her türlü yasal hakkýmýz saklý kalmak kaydý ile kamu oyunun bilgilerine sunarýz.

Saygýlarýmýzla.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

kaynak: Fenerbahce.org

Mavi Bayrak Fenerbahçemizin
21 Aralýk 2005 Çarþamba

Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamada, futbolda þiddeti ve düzensizliði önlemek amacýyla uygulamaya konulan ’’Mavi Bayrak’’ projesi kapsamýnda Turkcell Süper Ligi’nde 13. haftasýnda Mavi Bayrak Ödülü’nü Fenerbahçemiz kazandý.

kaynak: Fenerbahce.org

Köþe Kaplamalarý Yapýlýyor
02 Ocak 2006 Pazartesi

Stadýmýzýn Fenerium tribünlerinin yaðmur ve rüzgar koruma sisteminin tamamlanmasýnda sona yaklaþýldý. Koruma sisteminin tamamlanmasý çatý kenarlarýnýn da kapatýlmasý ile bitirilecek.

kaynak: Fenerbahce.org

Ýslam Çupi Basýn Tribünü Yarýn Açýlýyor
02 Þubat 2006 Perþembe

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý yeni tribün inþaatýnda bulunan Ýslam Çupi Basýn Tribünü yarýn oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçý öncesinde saat 19.15’te yapýlacak bir törenle açýlacak.
Törene Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým, Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve TSYD yetkililerinin yaný sýra Ýslam Çupi’nin eþi Ayþe Çupi’de katýlacak.

kaynak: Fenerbahce.org


Derbi maçta Kadýköy sarý-lacivert...
22 Þubat 2006 Salý

Turkcell Süper Ligi'nde 26 Þubat Pazar günü yapýlacak Fenerbahçe-Beþiktaþ derbisinde, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý adeta sarý-lacivert renklere bürünecek.
Ýl Spor Güvenlik Kurulu'nun bugünkü toplantýsýnda alýnan karar gereði, Beþiktaþ taraftarýna yer ayrýlmayacak stadýn tamamýný Fenerbahçeli taraftarlar dolduracak.
Derbi maçla birlikte Fenerium üst tribüne de seyirci alýnarak tam kapasite hizmet verecek Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nýn 52 bin 500 kiþilik kapasitesinin tamamýnýn dolmasý bekleniyor.

DERBÝLERDE 3. KEZ KONUK TAKIM SEYÝRCÝSÝ OLMAYACAK
Fenerbahçe-Beþiktaþ maçýyla birlikte, derbilerde son dönemde 3. kez konuk takým taraftarý karþýlaþmayý stattan izleyemeyecek.
Bu sezonun ilk yarýsýndaki Beþiktaþ-Fenerbahçe derbisinin yaný sýra, 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray karþýsýnda aldýðý tarihe geçen 6-0'lýk galibiyette konuk takým seyircisi stattan çýkarýlmýþtý.
Bu sezonun ilk yarýsýndaki Beþiktaþ-Fenerbahçe maçýnda, sarý-lacivertli taraftarlar BJK Ýnönü Stadý'na alýnmayacaklarý halde renklerini belli etmeden tribünlere girmiþ, ancak maç baþlayýnca stattan çýkarýlmýþlardý.
2002-2003 sezonunda ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, çýkan olaylar sonucunda güvenlik gerekçesiyle sarý-kýrmýzýlý taraftarlar maç baþlamadan stattan çýkarýlmýþlardý.

ÞÖLEN HAZIRLIKLARI
Sarý-lacivertli taraftarlar, sezonun ikinci yarýsýnýn ilk derbisinde þölene hazýrlanýyor.
Taraftarlar, statda oluþturacaklarý atmosferle, ligin ikinci yarýsýnda performansýnda düþüþ gözlenen sarý-lacivertli ekibe, önemli derbide destek vermeye çalýþacak.

kaynak: Milliyet


16 Kasým 2005 tarihinde Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nda oynanacak olan Türkiye Ýsviçre Dünya Kupasý Elemeleri Play-Off ikinci maçýnda loca sahipleri ve Fenerium Tribünü 1907 Bölümü Kart sahipleri kendilerine ait olan localarý ve 1907 koltuklarýný kullanabileceklerdir. Taraftarlarýmýzýn bilgilerine sunulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü

kaynak: Fenerbahce.org

Fenerbahçe Müzesi Hakkýnda
29 Ekim 2005 Cumartesi

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý VIP giriþinde bulunan Fenerbahçe Müzesi üyelerimizin ve taraftarlarýmýzýn ziyaretine açýlmýþtýr. Kulübümüz yönetim kurulu konu ile ilgili olarak þu açýklamayý yapmýþtýr:

”Deðerli Üyemiz,

Kulübümüzün, uzun yýllardýr eksikliðini duyduðu, Fenerbahçe Tarihi ve baþarýlarýnýn göstergesi kupalarýnýn sergilendiði müzesi tamamlanmýþ bulunmaktadýr. Sayýn Baþkanýmýz Aziz YILDIRIM’ýn programý içinde de bulunan Müze Kurulumuzun yoðun çalýþmalarý ve Sn. Sertaç KAYSERÝLÝOÐLU’nun engin deneyimleri ile gerçekleþmiþtir.

Deðerli Üyemiz,

Müzemiz; Siz Sayýn Üyelerimiz ile taraftarlarýmýzýn ziyaretine açýlmýþ bulunmaktadýr.

Sizlere yeni bir eser kazandýrmýþ olma mutluluðu ile Bayramýnýzý kutlarýz.

Saygýlarýmýzla,

Fenerbahçe Spor Kulübü
Yönetim Kurulu


Ziyaret Saatleri: Hergün 09.00 – 18.00 arasý
(Maç günleri sadece Maraton Alt Tr8ibünü Kombine Kart sahiplerine)”

kaynak: Fenerbahce.org


"Fýstýk Gibi Bir Maç Olacak"
28 Ekim 2005 Cuma

Kemal, yaptýðý açýklamada, Fenerbahçe taraftarý, Türkiye’nin en kaliteli, en centilmen, takýmýna iyi ve kötü günlerde en iyi þekilde sahip çýkan taraftarý. Ýyi günlerimizde stadýmýzý doldurduklarý gibi, kötü olduðumuz zamanlarda da bizi yalnýz býrakmayýp ellerinden gelen desteði verdiler. Bizim Fenerbahçe taraftarýna 12. Adam dememiz boþuna deðil. Çünkü onlar adeta sahada bizimle beraber mücadele eder gibi bir bilinçle bizi destekliyorlar. Ayrýca bunun bütün Türkiye farkýnda. Birçok rakip spor adamlarý da bunu söylüyor. Bizler zorlu bir sezon geçiriyoruz. Gerek kendi ligimizde gerek Þampiyonlar Ligi’nde gerekse Türkiye Kupasý’nda mücadele ediyoruz. Bu zorlu karþýlaþmalarda benim ve tüm takým arkadaþlarýmýn en büyük destekçisi yine taraftarýmýz oluyor. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’ný onlarsýz düþünemiyorum düþünmek de istemiyorum. Ayrýca taraftarýmýzýn rakip takým ya da herhangi bir hakem hakkýnda hiçbir kötü tezahürat yapmamasý da Fenerbahçelilik bilincinin bir örneði. Gaziantepspor maçý zorlu bir karþýlaþma. Rakibimiz bizden puan kazanmak için sahaya çýkacak týpký diðerlerinde olduðu gibi. Benim taraftarlarýmýzdan istediðim rakip kaleye yaptýðýmýz en küçük atakta bile uðultularýný rakibin ataðýnda ise ýslýklarýný eksik etmemeleri. Bu bize ayrý bir motivasyon saðlýyor. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nda karþýlaþma seyredenler ne denli iyi bir akustiðimiz olduðunu ve her tezahüratýn nasýl büyük bir yanký uyandýrdýðýný çok iyi bilirler. Biz sahaya her zaman takýmýmýz, camiamýz ve taraftarýmýz için çýkýyoruz. Bundan da büyük onur duyuyoruz. Bu maç da fýstýk gibi bir maç olacak” dedi.

kaynak: Fenerbahce.org


Baþbakanýmýz Müzemizi Açtý
19 Ekim 2005 Çarþamba

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý VIP giriþinde bulunan Fenerbahçe Müzesi bugün Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan., Ýstanbul Valisi Muammer Güler, Ýstanbul Büyük Þehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým, yönetim kurulu üyelerimiz tarafýndan açýldý. Baþbakanýmýz müzenin açýlýþ kurdelesini ’hayýrlý olsun’ diyerek kesti.

kaynak: Fenerbahce.org


Müzemiz Bugün Açýlýyor
19 Ekim 2005 Çarþamba

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý VIP giriþinde bulunan müzemiz bugün Schalke maçý öncesi açýlýyor. Açýlýþý Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan yapacaktýr.

Spor kamuoyuna duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü

kaynak: Fenerbahce.org


Bu Baþkaný Allah Baþýmýzdan Eksik Etmesin
15 Ekim 2005 Cumartesi

Antu - Fenerlist Ödül Töreni’nde Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým’dan ödülünü alan Fenerbahçe tarihinin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis, yaptýðý konuþmada, "Dünyanýn bir çok ülkesinde top koþturdum ama hiçbir yerde bu kadar güzel bir stad ve taraftar görmedim. Bu baþkaný Allah baþýmýzdan eksik etmesin" dedi.

kaynak: Fenerbahce.org


Milli Maç Þükrü Saracoðlu Stadý’nda
12 Ekim 2005 Çarþamba

Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Levent Býçakcý Arnavutluk maçý sonrasý Tiran’da yaptýðý açýklamada Türkiye’de yapýlacak play-off maçýnýn Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nda oynanacaðýný söyledi.


Saracoðlu’nu Özledim
11 Ekim 2005 Salý

Ganalý oyuncumuz Stephan Appiah, Gana Milli Takýmý’nda olduðu için bir süredir uzak kaldýðý Türkiye’yi ve Fenerbahçe taraftarýný çok özlediðini söyledi. Appiah, Gana Milli Takýmý’nýn B Grubu’nda 21 puan ile lider olmasý ve yaptýðý karþýlaþmalarda iyi bir performans sergilemesinin ardýndan yaptýðý açýklamada, "Milli takýmda oynamak her futbolcu için büyük bir gururdur. Çünkü kendi ülkenizin baþarýsý için çalýþýrsýnýz ve önemli olan bayraðýnýzý gururla dalgalandýrmanýzdýr. Þimdilerde Milli takýmda olduðum için Fenerbahçe ile çalýþmalara katýlamýyorum. Cumartesi günü yapacaðýmýz Ankaragücü maçýný büyük bir hevesle bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe’ye kýsa bir süre önce gelmiþ olmama karþýn kendimi Þükrü Saracoðlu’nun atmosferinden uzakta büyük bir boþluktaymýþ gibi hissediyorum. Kendi evimizde oynadýðýmýz maçlarý iple çeker oldum. Bence bu durum Fenerbahçe Kulübünün ve taraftarýnýn büyüklüðünden kaynaklanýyor. Ayrýca Saracoðlu’na adým atan herkesin büyülendiðini ve kendini o atmosfere kaptýrdýðýný düþünüyorum. Fenerbahçe benim için kýsa sürede bir tutku oldu ve umarým bu çok uzun bir süre de devam eder. Ben, tüm arkadaþlarým ve teknik kadromuz yapýlan tüm kötü, yýkýcý olmaya çalýþan sözlere karþýn yýlmadan çalýþýyoruz. Çünkü biz takým olmanýn ve baþarýlý olmanýn yüklümlülüklerini sonuna kadar yerine getiriyoruz. Yýkýcý eleþtiriler bizi yýkamaz. Aksine bizi daha da güçlendirir" diye konuþtu.

kaynak: Fenerbahce.org


Stad Ýnþaatýnda Sona Doðru
10 Ekim 2005 Pazartesi

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Kaba inþaatý tamamlanan stadýmýzýn ince iþçiliði de kýsa bir süre sonra son erecek. Stadýmýza gelen taraftarlarýmýzýn rahatý için yapýlan otopark inþaatý da tamamlanmak üzere.

kaynak: Fenerbahce.org


'Burasý Kadýköy buradan çýkýþ yok' sloganýný Avrupalýlar da ezberleyecek
07 Ekim 2005 / Cuma

Fenerbahçe, burasý Kadýköy buradan çýkýþ yok sloganýnýn Ýngilizcesini 'This is Kadýköy There is no way out!' Þampiyonlar Ligi’nde tünel giriþinde kullanacak.

Tüm Avrupa ezberleyecek
Fenerbahçe’nin simgelerinden biri haline gelen “Burasý Kadýköy buradan çýkýþ yok'' sloganýný bundan böyle Avrupalýlar da ezberleyecek. Süper Lig’de bu sloganla rakiplerini baský altýna alan Sarý-Lacivertliler, tünel giriþinde Türkçe yazýlý olan sloganýn Ýngilizcesini Devler Ligi’nde kullanacak.

Schalke maçýna hazýr
Þükrü Saracoðlu Stadý’nda oyuncularýn sahaya çýktýðý tünelin üzerine “This is Kadýköy. There is no way out'' yazýsý yerleþtirilecek. Bu ufak ama çok etkili olmasý beklenen deðiþikliðin 19 Ekim’deki Schalke maçýna yetiþtirileceði bildirildi.

kaynak: Milliyet


Çimler Bakýmda
06 Ekim 2005 Perþembe

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunun cimleri bakýma alýndý. Hollanda’dan getirilen cimlerin montajýndan sonra ilk büyük bakýmýn geçtiðimiz günlerde baþladýðýný söyleyen yetkililer, "Kumlu gübreli ve ilaçlý bakým iki gündür sürüyor. Kýþ dönemini rahat geçirmek için sahanýn normal bakýmýný yapýyoruz. Þansýmýza havalar iyi gidiyor, gübreleme, ilaçlama ve kumlama iþlemleri büyük ölçüde bitti" dediler.

kaynak: Fenerbahce.org


Fenerbahçe: Schalke maçýný tam kapasite sahada oynamak istiyoruz
30 Eylül 2005 / Cuma

Fenerbahçe Kulübü Yatýrýmlar ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbaðý, Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim'de FB Þükrü Saracoðlu Stadý'nda oynanacak FC Schalke 04 maçýnda yapýmý tamamlanan tribünlerin de UEFA'dan izin alýnarak açýlabileceðini söyledi.
Fenerium Tribünü 1907 bölümünün üst kýsmýndaki inþaatýn ince iþçiliklerinin kaldýðýný belirten Özbaðý, sarý-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açýklamasýnda þunlarý kaydetti:
''Hava kötü de olsa iyi de olsa o gün biz o tribünü UEFA'dan izin aldýðýmýz takdirde açabiliriz. Çünkü bilindiði gibi 24 saat çalýþmalarýmýz sürüyor. En kýsa zamanda her þey eksiksiz olacak. 19 Ekim için UEFA ile görüþeceðiz ve izin verilirse stadýmýz tam kapasite taraftarlarýmýzýn hizmetine açýlmýþ olacak.''

kaynak: Milliyet


Schalke Maçýnda Belki!
29 Eylül 2005 Perþembe

Kulübümüz Yatýrýmlar ve Projelerden Sorumlu Yöneticisi Nihat Özbaðý, 19 Ekim’de Þükrü Saracoðlu Stadý’nda oynanacak Schalke 04 maçýnda yapýmý tamamlanan tribünlerin de UEFA’dan izin alýnarak açýlabileceðini söyledi. Fenerium Tribünü 1907 bölümünün üst kýsmýndaki inþaatýn ince iþçiliklerinin kaldýðýný belirten Özbaðý, "Hava kötü de olsa iyi de olsa o gün biz o tribünü UEFA’dan izin aldýðýmýz takdirde açabiliriz çünkü bilindiði gibi 24 saat çalýþmalarýmýz sürüyor. En kýsa zamanda herþey eksiksiz olacak. 19 Ekim için UEFA ile görüþeceðiz ve izin verilirse stadýmýz tam kapasite taraftarlarýmýzýn hizmetine açýlmýþ olacak" diye konuþtu.

kaynak: Fenerbahce.org


UEFA Yetkilileri Stadýmýzda
26 Eylül 2005 Pazartesi

Futbol Takýmýmýzýn Þampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçýnda kendi evinde yapacaðý PSV Eindhoven maçýnýn hazýrlýklarý sürüyor. UEFA yetkilileri çarþamba günü yapýlacak karþýlaþma öncesinde Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’na ofislerini kurdular. UEFA yetkilileri karþýlaþmada kullanýlacak iþaret panolarý, kulübümüze ait reklamlarýn kapatýlmasý, basýnýn ve sponsorlarýn rahat etmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya baþladýlar.

kaynak: Fenerbahce.org


Ve Þükrü Saracoðlu Stadý huzurlarýnýzda...
22 Eylül 2005 Perþembe

Önce Samandýra Tesisleri’ni bitirdi ve takýmý buraya taþýný Baþkan Aziz Yýldýrým. Ardýndan Dereaðzý’ný eklediði yeni çim sahalarla altyapý için cennet haline getirdi. Fikirtepe’den sonra Faruk Ilgaz Tesisleri’ne kazmayý vurup, 5 yýldýzlý otel konforunda yeniden inþaa etti. Asýl rüyasý ise Þükrü Saracoðlu’nu yenilemekti. Önce maraton tribününü yýktý, sonra sýrasýyla kale arkalarýný. Çehresi süratle deðiþiyor, Saracoðlu bir futbol mabedi haline geliyordu. Ama bir eksik vardý; Numaralý tribünler.

24 saat 3 vardiya
Mart ayýnda kazma vuruldu ve stadýn kalan son eski bölümü de yýkýldý. Sýra inþaattaydý. Çoðu kimse, “Tribünlerin Þampiyonlar Ligi’ne yetiþmesi imkansýz. Fenerbahçe baþka sahada oynayacak'' diye düþünüyordu. Ýnþaatý üstlenen yönetici Nihat Özbaðý ise aksini. Günün 24 saati 3 vardiya halinde hummalý bir çalýþma sürüyordu. Önce bir blok, ardýndan diðer blok bitirildi. Artýk orta bölüm kalmýþtý. Bir yandan bitirilen yerlere seyirci alýnýrken, diðer yandan son bölümde yoðun bir faaliyet yürütülüyordu.

Yeni akustik düzen
Son bölümün betonlamasý da yapýldý ve Fenerium adý verilen tribün tüm ihtiþamýyla ortaya çýktý. Önce Kayserispor, ardýndan da PSV ile oynanacak Þampiyonlar Ligi maçýnda Saracoðlu, yepyeni çehresiyle taraftarýn beðenisine sunulacak. Stadýn görüntüsünden daha da önemlisi, yeni akustik düzenin hizmete girecek olmasý. Bu konuya büyük önem verildi ve taraftarýn yaptýðý tezahüratýn daha etkili, gür bir þekilde sahaya yansýmasýný saðlayacak bir akustik oluþturuldu. Ýlk deneme de cumartesi günü.

kaynak: Milliyet


Fenerium Tribünü 1907 Bölümü Hakkýnda
22 Eylül 2005 Perþembe

Fenerium Tribünü 1907 Bölümü Fenerbahçe- Kayserispor maçý ile koltuk sahiplerinin hizmetine giriyor.
Bu bölümde kombine kart sahibi olanlarýn Kayserispor müsabakasý için gerekli olan biletlerini kombinelerini satýn aldýklarý yerlerden Cuma günü sabah 10.00’dan itibaren alabilirler. (Fenerbahçe Spor Kulübü’nden alanlar, Kulüp Merkez Binasý’ndan, 1907 Derneði’nden alanlar 1907 Dernek Binasý’ndan)
1907 bölümü giriþi Recep Peker Caddesi’nde bulunan 4 nolu kapýdan olacaktýr. (Basýn Tüneli)
Bilgilerinize Sunulur

Fenerbahçe Spor Kulübü


Ýnþaatýmýz’da Son Durum!
21 Eylül 2005 Çarþamba

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Ön tarafýn kaba inþaatýnýn bitmesi ile birlikte ince iþçilik çalýþmalarýna baþlanacak olan stadýmýzda, Kayserispor maçýnda istenilen akustik de saðlanmýþ olacak. inþaatýn büyük bölümünün tamamlanmasý ile birlikte Kayserispor karþýlaþmasýna gelen taraftarlarýmýz da bu sayede takýmýmýza daha büyük bir destek verebilecek.

kaynak: Fenerbahce.org


Cumartesi Kimseye Randevu Vermeyin!
19 Eylül 2005 Pazartesi

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nda cumartesi günü oynanacak olan Kayserispormaçý için hazýrlýklar sürüyor. BJK galibiyetinden sonra kendi sahamýzda karþýlaþacaðýmýz bu maçta, özellikle süratli bir þekilde yenilenen Fenerium Tribünleri’nin son haliyle taraftarlarýmýz büyük bir þaþkýnlýk yaþayacaklar. Ankaraspor A.Þ ile oynadýðýmýz maçtan sonra inanýlmaz bir þekilde çehresi deðiþen stadýmýzýn boþ hali bile insaný heyecanlandýrmaya devam ediyor.

Özellikle akustik anlamda stadýmýz bu maçta önemli bir sýnavdan geçecek. Çünkü Fenerium Tribünleri’ndeki son bölümün betonlanmasý yapýlarak tüm stad tamamlanmýþ oldu. Tasarým sürecinin baþýndan beri gürültü denetimi ve akustik tasarýma önem veren yetkililer, özellikle bu maçta stadýmýzda yankýlanacak sesin bir baþka türlü olacaðýný söylüyorlar.

Bu arada Futbol Takýmýmýz’ýn Turkcell Süper Ligi’nde 24 Eylül Cumartesi günü Kayserispor ile oynayacaðý ve Þampiyonlar Ligi’nde 28 Eylül Çarþamba günü PSV Eindhoven ile yapacaðý müsabakalarýn biletlerini Biletix giþelerinden temin edebilirsiniz.

kaynak: Fenerbahce.org


Ýnþaatýmýz Hýzla Tamamlanýyor!
16 Eylül 2005 Cuma

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn bir süredir devam eden tribün inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Fenerium tribünün üst katýnda ve tam merkezinde bulunan tribün bloðunun demir karkasý ve kalýplama iþi önümüzdeki günlerde tamamlanarak beton atýlýr hale gelecek. Beton tamamlandýktan sonra da tribünün ince iþçilikleri yapýlacak. Bu arada Fenerium Tribünü’nün okul tarafýndan baþlayan bölümüne dýþardan bir merdiven montajý için çalýþmalar sürüyor. Bu sabah itibariyle caddeye kurulan vinçlerle merdiven karkasýnýn bir bölümü beton bloða monte edildi. Montajý devam eden her iki merdivenlerin Kayserispor maçýna yetiþtirileceði bildirildi.


kaynak: Fenerbahce.org


Ýnþaat Hýzla Tamamlanýyor!
10 Eylül 2005 Cumartesi

Stadýmýzýn inþaatý hýzla tamamlanýyor. Yapýmýna baþlandýðý günden bu yana hýzlý bir þekilde tamamlanmaya baþlayan stadýmýzýn son haline gelmesine az bir süre kaldý. Stadýmýzýn son halini fotoðraflardan görebilirsiniz.


kaynak: Fenerbahce.org


Telsim Tribünü’ne Yeni Merdiven!
09 Eylül 2005 Cuma

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nun Telsim Tribünü’ne giriþ için yeni bir merdiven inþaatý baþlatýldý.

Kenan Evren Lisesi ile Telsim tribünü arasýna inþaa edilecek olan yeni merdivenin Ankaraspor maçýndan sonraki ilk karþýlaþmaya yetiþtirileceði açýklandý.

kaynak: Fenerbahce.org


Basýn ve Protokol için Ayrý Giriþ!
07 Eylül 2005 Çarþamba

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn inþaatý devam etmekte olan Fenerium Tribünü’ne basýn mensuplarý ve protokol için ayrý bir giriþ yapýldý.Turnikelerin akþam saatlerinde monte edileceðini söyleyen yetkililer, bu sayede tribün önünde oluþabilecek yoðunluðun da önüne geçileceðini belirtiyorlar.
Bu arada sahada görev yapacak foto muhabirleri Samsunspor maçýnda kullandýklarý 7 no’lu kapýyý kullanacaklar.

kaynak: Fenerbahce.org


40 bin kiþi gelecek
05.09.2005

Numaralý tribünün inþaatý hýzla devam ediyor. Basýn ve Þeref Tribünü orta bölümde yer alacak. Burada maç izleyecek olan taraftarlar yeni yapýlan tünelden geçerek stada girecek. Stadý da adeta gelin gibi süsleyecek.

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý, Þampiyonlar Ligi için hazýr. Ýnþaatý devam eden numaralý tribünün sað ve sol tarafýný tamamen bitiren yönetim, basýn ve Þeref Tribünü’nü de tamamladý. 28 Eylül’deki PSV maçýný 40 bin biletli futbolsever izleyecek. Konuk takýma ise 2000 bilet verilecek. Asbaþkan ve stattan sorumlu yönetici Ýlhan Ekþioðlu, basýn ile Þeref Tribünü’nün numaralý alt-orta bölümüne taþýndýðýný söyledi.

Bugün inceleme var

Ekþioðlu, taraftarlarýn Þampiyonlar Ligi için sabýrsýzlýkla beklediðine dikkat çekerek, stadýn giriþ ve çýkýþlarýnýn tamamen organize edildiðini ve maçlarýn artýk düzenli bir þekilde oynanabileceðini dile getirdi. Basýn ve Þeref Tribünü’nde maç izleyecek olan misafirler yeni hazýrlanan tünelden geçerek stada giriþ yapacaklar. Öte yandan Futbol Federasyonu yönetiminin bugün Fenerbahçe Stadý’nda incelemeler yapacaðý öðrenildi.

Dernekler görevde

Geçtiðimiz yýl Devler Ligi’nde 9 puan toplamasýna raðmen bir üst tura çýkamayan F.Bahçe’nin bu sezon grubundan çýkacaðýna inanan taraftarlar, maçlarda stadý gelin gibi süsleyecek. Avrupa’nýn en modern statlarýndan biri olmaya aday olan Saracoðlu’nda oynanacak 3 maçtan 9 puan çýkarmayý düþünen sarý lacivertliler, deplasmanlarda da yalnýz kalmayacak. Kulübe baðlý birçok dernek, Ýtalya, Almanya ve Hollanda’da turlarla akýn akýn gidecek.

kaynak: Hürriyet


Fenerbahçe adý Avrupa’da yankýlanmaya devam edecek
01 Eylül 2005 Perþembe

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nýn tamamlanmasýna çok az bir süre kalmýþtýr. Kulübümüz için çok önemli bir marka olan “Fenerium”un adýný verdiðimiz yeni tribünümüz, normal þartlarda en az 12 ayda bitirilebilecek bir inþaat sýnýfýna girmektedir. Deðerli yönetici arkadaþlarýmýn ve tüm emek verenlerin, azimli ve özverili çalýþmalarýyla bu kapsamlý inþaat, söz verdiðimiz tarihte hiçbir aksaklýk yaþanmadan bitirilecektir. Denetim için gelen UEFA yetkilileri, stadýmýzý bu yeni haliyle görmüþler, övgülerini dile getirmiþler ve Þampiyonlar Ligi maçlarýnýn oynanmasý için hiçbir sakýnca olmadýðý kararýný vermiþlerdir.

Fenerbahçe Müzesi’nin açýlýþý da Eylül ayý içinde gerçekleþecektir. Fenerbahçe’nin þanlý tarihi A’dan Z’ye toplanan tüm önemli belge, evrak ve malzemelerle siz taraftarlarýmýzýn gözlerinde tekrardan canlanacaktýr. Fenerbahçe’nin aydýnlýk geleceði, müzemizin hizmete girmesiyle birlikte geçmiþine saygý duruþunda bulunacaktýr.

kaynak: Fenerbahce.org


Stad inþaatý hýzla sürüyor
31 Aðustos 2005 Çarþamba

Bu sezon kendi sahamýzda yaptýðýmýz ikinci maç olan Samsunspor maçýnda Fenerium Tribününün alt kýsmýna seyirci alýndý.

Migros tarafýndaki Fenerium Tribünü çalýþmalarý tamamlanýrken, Telsim tarafýndaki çalýþmalar devam ediyor. Bu bölümde ikinci kat basamak betonlarý dökülüyor. Orta alanýn ise ikinci kat çalýþmalarýna hýz verildi.

Fenerium tribününün arka kýsmýnda beton dökme çalýþmalarý devam ediyor.

kaynak: Fenerbahce.org


Istanbul: Arbeiten am Þükrü Saracoðlu nahezu abgeschlossen
31.08.2005

Um den Neubau des Þükrü-Saracoðlu-Stadions trotz laufenden Spielbetriebs so schnell wie möglich abschließen zu können, hatten sich die Verantwortlichen von Fenerbahçe Istanbul bei der Erneuerung der letzten Tribüne etwas Besonderes einfallen lassen: Bereits während der abgelaufenen Saison war ein Drittel der alten Haupttribüne abgerissen worden, die verbleibenden zwei Drittel konnten inklusive der VIP-Plätze, Medieneinrichtungen und Kabinen weiterhin genutzt werden. So gab diese Seite des Stadions zum Saisonende ein kurioses Bild ab: Während die Mannschaft von Christoph Daum mit den Ehrengästen im Mittelbereich der Haupttribüne die Meisterschaft feierte, klaffte nur wenige Meter daneben zwischen den Tribünen ein riesiges Loch.
Inzwischen hat sich die Situation gedreht: In der einstigen Lücke steht das erste Drittel der neuen Haupttribüne, der Rest des Bauwerks ist eine Großbaustelle. Doch obwohl die Zeit drängt, ist man bei Fenerbahçe optimistisch: Bis zum ersten Heimspiel der Champions League im September soll das Stadion komplett nutzbar sein. Wenige Wochen später, nach Abschluss der Dacharbeiten, wäre das Þükrü-Saracoðlu-Stadions mit seinen 52.500 überdachten Sitzplätzen zweifellos das größte und modernste reine Fußballstadion Südosteuropas – wenn es denn nicht fünf Kilometer von Europa entfernt auf der asiatischen Seite des Bosporus stehen würde.

(Stadionwelt, 31.08.2005)


PSV Eindhoven Stadýmýzda!
29 Aðustos 2005 Pazartesi

Þampiyonlar Ligi’nde eþleþtiðimiz takýmlardan biri olan PSV Eindhoven’dan bir yetkili bugün Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumuna gelerek incelemelerde bulundu.

PSV Eindhoven Dýþ Ýliþkiler sorumlusu Miriam Van Moll bugün Dýþ Ýliþkiler sorumlumuz Turgut Acar ile birlikte stadýmýzda soyunma odalarý, mixed zone ve misafir seyircilerin oturacaðý tribünü gezdi.

kaynak: Fenerbahce.org


Fenerium Tribünü Hakkýnda
29 Aðustos 2005 Pazartesi

Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takýmýnýn bu sezon büyük taraftarý ile ilk kez buluþtuðu Samsunspor maçýnda, inþaatý devam eden Fenerium Tribünü Alt Blok, taraftarlarýmýzýn hizmetine açýlmýþtýr.

Fenerbahçe camiasýnýn gurur duyduðu, Türkiye’nin en modern, dünyanýn ise sayýlý stadlarýndan biri olacak Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu stadýnýn yenilenme çalýþmalarý devam ederken, son maçýmýzda Fenerium Tribünü giriþ- çýkýþ ve iç iþleyiþ düzeninde bazý aksaklýklar meydana geldiði görülmüþtür.

Özellikle 1907 Derneðine tahsis edilen yerlerde meydana gelen aksaklýklarý asgari ölçülere indirmek amacýyla 10 Eylül 2005 tarihinde sahamýzda oynayacaðýmýz Ankara maçýna kadar yaþanan aksaklýklarýn giderilmesi yönünde bir dizi çalýþma yapýlacaktýr.

Elde olmayan bu aksaklýklar yüzünden 1907 Derneði ve Fenerium Tribünü biletli seyircileri ile Samsunspor maçýný ayný bölümde izleyen basýn mensuplarýnýn bizleri anlayýþla karþýlayacaklarýný ümit ediyor, sevgi ve saygýlarýmýzý sunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü
Yönetim Kurulu

kaynak: Fenerbahce.org


NUMARALI Yerine, “FENERIUM TRÝBÜNÜ”
22 Aðustos 2005 Pazartesi

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu Numaralý tribünün adý Fenerium tribünü olarak deðiþtirildi.
Kulübümüzün ürünlerini pazarlayan Fenerbahçe Spor Ürünleri A.Þ’nin talebini deðerlendiren yönetim kurulumuz, aldýðý kararla yeni yapýlan numaralý tribününün adýný FENERIUM tribünü olarak deðiþtirdi.

Fenerium tribünü üst, alt ve 1907 bloklarý olarak üç bölümden oluþurken , hafta sonu oynanacak Samsunspor maçýnda Fenerium tribününün alt bölümü seyircilere açýk olacak. Yapýmý devam eden diðer tribünler ise en kýsa sürede taraftarlarýmýzýn hizmetine açýlacak.


kaynak: Fenerbahce.org


Samsunspor maçý
22 Aðustos 2005

Samsunspor maçýyla birlikte bu sezon ilk kez taraftarlarýyla buluþacaklarýný dile getiren Özdemir,''Oyuncular ve biz seyircimizi özledik. Onlar da bizi özledi. Samsunspor maçýnda seyircilerimizle bulaþacaðýz. Yeni yapýlan tribünün bitmiþ kýsýmlarýna da seyirci alacaðýz. O bölümde yaklaþýk 5 bin seyirci oturacak. Yani Samsunspor maçýnda, yaklaþýk 40 bin taraftarýmýzla kendi sahamýzda iyi bir baþlangýç yapacaðýz'' diye konuþtu.

kaynak: Milliyet


UEFA stad ve güvenlik komitesi baþkan yardýmcýsý stadýmýzda
19 Aðustos 2005 Cuma

Þampiyonlar Ligi maçlarý için Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda bugün UEFA’dan bir yetkili daha vardý.
UEFA stad ve güvenlik komitesi baþkan yardýmcýsý Theodore Theodaridis, bugün sabah erken saatlerinde stadýmýzý ziyaret etti.
Yöneticilerimiz Nihat Özbaðý, Ýlhan Ekþioðlu, CEO’muz Levent Ersalman ve Dýþ iliþkiler Müdürümüz Turgut Acar ile birlikte yenilenen Numaralý Tribün inþaatýný gezen UEFA yetkilisi, inþaatýn gidiþatý hakkýnda yetkililerden bilgi aldý.
UEFA yetkilisi daha sonra VIP bölümündeki toplantý odasýnda Kulübümüz yetkilileri ile görüþerek stadýmýzdan ayrýldý.

kaynak: Fenerbahce.org


Çalýþmalar aralýksýz devam ediyor
18 Aðustos 2005 Perþembe

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumumuzun Numaralý Tribün inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Tamamlanan bölümlerin koltuklarýnýn montajý sürerken, Telsim tribünü tarafýndaki bölümün ikinci katýnýn basamaklarýný taþyacak olan kolonlar yerleþtirilmeye baþlandý. Ayný zamanda Migros tarafýndaki bölümün ikinci kat tuvaletleri de tamamlandý.

Otopark inþaatýnda kullanýlmak üzere 400 civarý kazýk hazýrlanýrken, basýnýn yer alacaðý bölümün fuaye alanýnýn beton dökme iþlemi de baþlýyor.

kaynak: Fenerbahce.org


"Avrupa’nýn sayýlý stadlarýndan olacak"
16 Aðustos 2005 Salý

Sabah erken saatlerden itibaren Þampiyonlar Ligi maçlarý için Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumuna gelen UEFA yetkilileri, geçen sezon oynadýðýmýz son Þampiyonlar Ligi maçýndan itibaren Stadýn genelinde önemli deðiþiklikler olduðunu söylediler.
UEFA Þampiyonlar Ligi direktörü Daniel Riberio "Stadýnýz Avrupalý olma yolunda hýzla ilerliyor, inþaat tamamlandýðýnda Avrupa’nýn sayýlý stadyumlarýndan biri Fenerbahçe’nin olacak" dedi.
Bu sabah erken saatlerden itibaren Kulübümüzün CEO’su Levent Ersalman, Asbaþkanlarýmýzdan yöneticimiz Nihat Özbaðý ile Genel Müdürümüz Serkan Acar ve Dýþ iliþkiler Müdürümüz Turgut Acar’la birlikte "stadyum turu" yapan UEFA yetkilileri, maç hazýrlýklarý ve inþaat hakýnda yetkililerden bilgi aldýlar.

VIP giriþindeki Toplantý odasýnda sabah saat 9.00’da baþlayan toplantýya UEFA Team’da görevli Roland Blattler, UEFA Direktörü Daniel Riberio, Kulübümüz CEO’su Levent Ersalman, Dýþ iliþkiler Müdürümüz Turgut Acar ve Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu Müdür Yardýmcýsý Ayhan Bak katýldý.

Burada yapýlan kýsa toplantýdan sonra Stadýn yeni yapýlan Numaralý Tribünlerini gezen UEFA yetkililerine Asbaþkanlarýmýzdan Nihat Özbaðý bilgi verdi.

kaynak: Fenerbahce.org


Çalýþmalar devam ediyor
15 Aðustos 2005 Pazartesi

Turkcell Süper Lig’in ikinci haftasýnda sahamýzda oynadýðýmýz Diyarbakýrspor maçý sonrasýnda stad inþaatýmýzýn çalýþmalarýna devam ediliyor.

Yeni sezonda kendi sahamýzda yaptýðýmýz ilk maç olan Diyarbakýrspor karþýlaþmasýnýn ardýndan Numaralý Tribün inþaatýmýz kaldýðý yerden devam ediyor.

Maç sonrasýnda bayraklar ve pankartlar indirilerek çalýþmalar baþladý. Ýnþaat hýzlý bir þekilde sürüyor.

kaynak: Fenerbahce.org


Hazýrlýklar tamam
12 Aðustos 2005 Cuma

Diyarbakýrpor ile seyircisiz oynayacaðýmýz maç için Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumundaki düzenlemeler tamamlanýyor.
Çatý karkasýnýn montajýndan sonra saha içi düzenlemelerle ilgili çalýþmalarýn tekrar hýzlandýðý ve geçtiðimiz haftadan itibaren planlanan düzenlemelerin bugün akþam saati itibariyle tamamlanacaðý bildiriliyor. Bu arada kaba inþaat görüntüleri engellemek için inþaata dev bayrak asýldý.
Yedek kulübelerin yenilenmesi, elektro reklam board’ýn hazýr hale gelmesi ve stadyumdaki tüm koltuklarýn temizlenme iþlemleri dün tamamlandý. Bu arada yeni çim sahamýz için enine dekor dün yapýldý. Akþam saatlerinden itibaren dev pankartlar görevliler tarafýndan tribüne yerleþtirildi.

kaynak: Fenerbahce.org


MONTAJ TAMAMLANDI
11 Aðustos 2005 Perþembe

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nda Migros ve Telsim tribünlerini birbirine baðlayacak çatý karkasýnýn montaj iþlemi tamamlandý.
Sabah erken saatlerden itibaren çatý makasýnýn ikinci bölümünün montajýnýn yapýlmasý için gerekli hazýrlýklarý tamamlayan teknik ekip, öðle saatlerinde dev vinç yardýmýyla, 300 tona yakýn çatý makasýný havaya kaldýrdý. Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri de Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’na gelerek çalýþmalarý yakýndan izlediler.
Toplam 610 Ton aðýrlýðýndaki çatý makasý, ileri teknoloji kullanýlarak üretildi. Bunun yaný sýra, yerde inþaa edilen çatý makasýnýn stadýn üstüne yerleþtirilmesi için yine ileri teknoloji sistemler kullanýldý.

Dünyada sýnýrlý sayýda olan 90 metre yüksekliðinde 1000 ton kapasiteli özel bir vinç, montajý gerçekleþtirebilmek için Þükrü Saracoðlu Stadýmýzdaki þantiyede yarým saat içinde ikinci taþýyýcý kiriþi stadyumun üstüne çýkardý.
Montaj iþlemi esnasýnda trafik kapatýlýrken, çevrede olaðanüstü güvenlik önlemi alýndý. Çatý kiriþinin yerine monte edilmesinden sonra numaralý tribünün sokak bölümünde toplanan bir grup taraftar, tezahüratta bulunup, çalýþmalarý alkýþladýlar.

kaynak: Fenerbahce.org


DEV MONTAJ BAÞLADI
10 Aðustos 2005 Çarþamba

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda Migros ve Telsim tribünlerini birbirine baðlayacak çatý karkasý sabah erken saatlerden itibaren monte edilmeye baþlandý. Numaralý Tribünün çatýsýný taþýyacak olan çatý makasýnýn tamamlanmasýndan sonra uygun hava þartlarýnýn oluþmasýný bekleyen yetkililer, bu sabah saat 06.00’dan itibaren getirilen dev vinç yardýmý ile çatý taþýyýcý kiriþi hava kaldýrdýlar. Asbaþkanlarýmýzdan Nihat Özbaðý’da sabah erken saatlerden itibaren Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumuna gelerek çalýþmalarý yakýndan izliyor.
1000 Ton aðýrlýðýndaki çatý makasý, ileri teknoloji kullanýlarak üretildi. Bunun yaný sýra, yerde inþaa edilen çatý makasýnýn stadýn üstüne yerleþtirilmesi için yine ileri teknoloji sistemler kullanýlýyor.

Montajý gerçekleþtirebilmek için dünya da sýnýrlý sayýda olan 90 metre yüksekliðinde 1000 ton kapasiteli özel bir vinç Þükrü Saracoðlu Stadýmýzdaki þantiyede yarým saat içinde taþýyýcý kiriþi stadyumun üstüne çýkardý.
Montaj iþlemi esnasýnda trafik kapatýlýrken, çevrede olaðanüstü güvenlik önlemi alýndý.

kaynak: Fenerbahce.org


Perþembe Takýlýyor
09 Aðustos 2005 Salý

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda Migros ve Telsim tribünlerini birbirine baðlayacak çatý karkasý Perþembe günü sabah erken saatlerden itibaren havanýn durumuna göre monte edilecek.

Numaralý Tribünün çatýsýný taþýyacak olan çatý makasýnýn tamamlandýðý ve montaj için hazýr hale geldiði bildiriliyor.

1000 Ton aðýrlýðýnda olan çatý makasý, ileri teknoloji kullanýlarak üretildi. Bunun yaný sýra, yerde inþaa edilen çatý makasýnýn stadýn üstüne yerleþtirilmesi için yine ileri teknoloji sistemler kullanýlacak.

Bu üretim ve yerleþtirme iþlemi dünya da bir ilk olacak. Bu iþlemi gerçekleþtirebilmek için dünya da sýnýrlý sayýda olan 90 metre yüksekliðinde 1000 ton kapasiteli özel bir vinç Þükrü Saracoðlu Stadýmýzdaki þantiyeye getirildi ve kuruldu..

Bu özel çalýþma sadece yurtiçinde deðil, yurtdýþýndan da bir çok ilgilinin dikkatini çekmiþ durumda.

kaynak: Fenerbahce.org


Dünya’nýn ilgi odaðý oldu
05 Aðustos 2005 Cuma

Numaralý Tribünün çatýsýný taþýyacak olan çatý makasýnýn tamamlanmasýna çok az kaldý.

1000 Ton aðýrlýðýnda olan çatý makasý, ileri teknoloji kullanýlarak üretildi. Bunun yaný sýra, yerde inþaa edilen çatý makasýnýn stadýn üstüne yerleþtirilmesi için yine ileri teknoloji sistemler kullanýlacak.

Bu üretim ve yerleþtirme iþlemi dünya da bir ilk olacak. Bu iþlemi gerçekleþtirebilmek için dünya da sýnýrlý sayýda olan 90 metre yüksekliðinde 1000 ton kapasiteli özel bir vinç Þükrü Saracoðlu Stadýmýzdaki þantiyeye getirildi ve kuruldu..

Bu özel çalýþma sadece yurtiçinde deðil, yurtdýþýndan da bir çok ilgilinin dikkatini çekmiþ durumda.

Çelik makas, ileri ki günlerde yerine yerleþtirilecek.

kaynak: Fenerbahce.org


Baþkanýmýz FBTV’de canlý yayýna katýldý
03 Aðustos 2005 Çarþamba

Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým öncelikle Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nun numaralý tribün inþaatýnýn Eylül ayý sonu itibariyle büyük bölümünün biteceðini ve Diyarbakýrspor maçýný sahamýzda oynayacaðýmýzý söyledi.

Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým tribün inþaatý ile ilgili olarak þöyle konuþtu; “Þampiyon olduðumuz gece beraber bir program yapýlmýþtý. Yöneticimiz Nihat Bey’i programda inþaat nasýl yapýlacak diye sýkýþtýrýyorduk. Nihat Bey’in evi ve iþi Ankara’da olmasýna raðmen devamlý Ýstanbul’da kalýyor. 12 aylýk iþ süreci 5 ayda tamamlanmaya çalýþýlýyor. Eylül sonu tribünü bitirmek istiyoruz. Amacýmýz Þampiyonlar ligi maçýmýzý burada oynamak Stadýmýzda oynayacaðýmýz ilk maç Diyarbakýrspor maçý olacak. Yalnýz bu maçta bazý bölümler aktif olmayacak. Stadyumun yenilenen inþaatýnda baþta Nihat Bey olmak üzere, herkes özveri ile çalýþýyor. Önemli olan çatýnýn yapýlmasý. 156 metre uzunluðunda bir kiriþi olacak. Bu çok önemli proje. Planladýðýmýz zamanda tribün inþaatýmýzý tamamlayacaðýz.

Stadýmýz tamamlandýðý zaman 52.500 kapasiteye çýkacak. Numaralý tribün Maraton tribünü ile ayný þekilde planlanýyor. Maratonda olan localarýn yerine numaralý tribünde 1907 Derneði’nin kulübümüz adýna satýþýný yaptýðý 1300 kiþilik özel bir tribün var.

Bizim müzemiz farklý olacak

Müzemiz 850 metrekare alanda inþa ediliyor. Fenerium’un karþý koridorunda yer alacak. Müzede canlandýrmalar yer alacak. Mumyalarýn kýyafetlerini Türkiye’nin bu iþi en iyi yapan insanlarýna yaptýrdýk. Kupalar, önemli belgeler müzede hazýr olarak bulunacak. Dünyadaki hemen hemen bütün kulüp müzelerini gezdik. Bizim müzelerimiz bunlardan farklý bir þekilde yapýlandýrýlýyor. Çünkü Fenerbahçe’nin büyük bir tarihi var. Müzede bu tarihi anlatýyoruz.

Kapalý Spor Salonu - Taraftar Kart projesi

Ýhsan Topaloðlu’nun Kadýköy’e yapýlmasý planlanan kapalý bir spor salonu ile ilgili sorusunu cevaplandýran Baþkanýmýz Aziz Yýldýrým bu konuda þöyle konuþtu.

"Kapalý spor salonu yaptýrmak için gayretlerimiz sürüyor, Yöneticimiz Mahmut Uslu özellikle kapalý bir salon yapmamýzý istiyor. Salonu Kadýköy bölgesinde yapmak istiyoruz. Kadýköy bölgesinde yer sýkýntýmýz var. Bunu çözmeye çalýþýyoruz."

Stadýmýzý daha fazla kullanmamýz lazým

Stadlarý daha fazla kullanmamýz lazým. Stadýmýzý 24 saat yaþanacak hale getirmemiz lazým. Önümüzdeki dönem Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu’nda daha fazla aksiyonlarýn yapýlmasý yolunda bir çalýþma yapacaðýz, müzik gösterileri, diðer gösteriler olabilir.

kaynak: Fenerbahce.org


’’BÝR ÝLKÝ GERÇEKLEÞTÝRDÝK’’
29 Temmuz 2005

Ýkinci Baþkanýmýz Nihat Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bir stadyumu özel sektör düþüncesiyle yaparak hizmete açtýklarýný ve bir ilki gerçekleþtirdiklerini söyledi.

Özdemir, ’’Þanlý tarihimiz 1907 yýlýnda baþladý. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa, kendi imkanlarýyla ve taraftarýnýn verdiði destekle bir stadyumu özel sektör düþüncesiyle yaparak hizmete açan tek kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü olmuþtur’’ dedi.

“MÜZEDE SONA DOÐRU”

Özdemir, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý’nda kurulacak olan Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi’nin Aðustos ayýnda açýlacaðýný söyledi.

Müzede Osmanlýca yazýlý tüzüklerin yaný sýra, pek çok tarihi belgenin de teþhir edileceðini ifade eden Nihat Özdemir, ellerinde tarihi belge, forma ve bunlara benzer sergilenecek eþya bulunan üyelerden müzeyi zenginleþtirmek için katkýda bulunmalarýný istedi.

kaynak: Fenerbahce.org


FB Þükrü Saracoðlu Stadý'nda çalýþmalar tam gaz
29 Temmuz 2005 Cuma

Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda 3 bölüm halindeki numaralý tribün inþaatý çalýþmalarý sürüyor.
Migros maðazasý tarafýndaki tribünün alt bölümlerinin koltuk montajý sürerken, iç bölümlerinde tavan ve yer döþeme iþlemlerine devam ediliyor.
Telsim tribünü tarafýndaki numaralý bölüm inþaatýnda ise 2. kat hýzla yükseliyor. Ayrýca orta bölümün arka kýsmýnýn da temeli atýldý.
Bu arada numaralý tribünün çatýsýný oluþturacak olan çelik makasýn montajý yapýlýyor. Çelik makasý numaralý tribünün üstüne yerleþtirecek olan dev vinç de Migros tarafý otoparkýna getirildi.

kaynak: Milliyet


Çalýþmalar 24 saat devam ediyor
29 Temmuz 2005 Cuma

Stadýmýzýn Numaralý Tribün inþaatý üç kademeli olarak tüm hýzýyla sürüyor.

24 saat aralýksýz devam eden çalýþmalarda Migros tarafýndaki Numaralý Tribün alt bölüm koltuklarýnýn montajýna baþlandý.

Orta bölümün arka kýsmýnýn kazýk çakma iþlemi tamamlanarak beton temeli atýldý. Bunun yaný sýra Telsim tarafý inþaatýn ikinci kat çalýþmalarý hýzla devam ediyor.

kaynak: Fenerbahce.org


Koltuklar yerleþtiriliyor
25.07.2005

Yapýmý tamamlanan Migros tarafýndaki tribünlerin koltuklarý monte edilmeye baþlandý ve inþaat Sarý - Lacivert renklere büründü

Þükrü Saracoðlu Stadý numaralý tribün inþaatýnda adým adým sona gidiliyor. Yapýmý tamamlanan Migros tarafýndaki tribünlerin koltuklarý monte edilmeye baþlandý ve inþaat Sarý - Lacivert renklere büründü. Tavan döþemelerinin yanýsýra, bazý yerler granit taþla kaplanýyor. Çatýyý oluþturacak 1000 ton aðýrlýðýndaki çatý taþýyýcý makasýn üretimi de stadýn arkasýndaki alanda sürüyor. Üretim sona erdiðinde, makas, 90 metrelik ileri teknoloji bir vinçle çatýya monte edilecek.

kaynak: Fanatik


ULUSLARARASI GÝRÝÞÝMLER
22 Temmuz 2005

Federasyon olarak çok sayýda uluslararasý organizasyonu Türkiye'de yapabilmek için baþvuruda bulunduklarýný açýklayan Býçakcý, UEFA 2008 Genel Kurulu'nu düzenlemek için çaba harcadýklarýný söyledi.
Býçakcý, 2008 UEFA Kupasý finalinin Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda oynanmasý için yaptýklarý baþvurudan da çok olumlu yanýt geldiðini belirterek, þanslarýnýn büyük olduðunun kendilerine bildirildiðini vurguladý.
2007 U-21, 2008 U-17 ve 2009 U-19 Avrupa Futbol Þampiyonalarýný düzenlemek için giriþimleri baþlattýklarýný kaydeden Levent Býçakcý, ''Dünya Spor Hukuku Sempozyomu'nu 11-13 Kasým tarihleri arasýnda, UEFA Medikal Sempozyomunu'da 28-30 Kasým tarihleri arasýnda Ýstanbul'da gerçekleþtireceklerini açýkladý.
Öte yandan 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý adaylýk sorumlusu Orhan Gorbon da adaylýk baþvurusu hakkýnda bilgi verdi. 500 sayfalýk adaylýk kitapçýðý oluþturduklarýný anlatan Gorbon, 15 Kasým'da þu anda 6 olan aday sayýsýnýn 3'e ineceðini, Aralýk 2006'da da adayýn açýklanacaðýný söyledi.

kaynak: Milliyet


"Þükrü Saracoðlu Stadý, Türkiye için çok önemlidir"
22 Temmuz 2005 Cuma

FBTV’deki Gündem programýnda Yasir Kaya’nýn bugünkü konuðu UEFA Asbaþkaný Þenez Erzik idi.

Þenez Erzik’in Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumumuz ile ilgili açýklamalarýndan notlar:

"Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda çok büyük hamleler yapýlmýþ. Yenilenme çalýþmalarý devam ediyor. Çalýþmalar bittiði zaman nasýl muazzam bir tesis ortaya çýkacaðý belli oluyor. Baþkan Aziz Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyelerini kutluyorum."

"Bu kadar kýsa zamanda stadýn bu kadar önemli bir bölümünün yapýlmýþ olmasý, büyük bir baþarýdýr."

"UEFA yetkilileri, stadýn tesislerini çok beðenmiþti. Futbolcu rahatlýðý ve saðlýðý açýsýndan çok iyi idi. Yalnýz UEFA kriterlerine uymayan ufak bir iki þey vardý. Yeni çalýþmalarda bunlar giderilmiþ. Muazzam bir baþarý. Baþkan Aziz Yýldýrým’ý kutluyorum."

"2008 UEFA kupasý final maçýnýn Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadýnda oynanmasý için baþvuruldu. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu bittiði zaman ülkemiz ikinci önemli tesisine kavuþacak. Bu Türkiye için çok önemlidir. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu, bizi dünyada temsil edecek önemli bir tesisdir."

"UEFA Kupasý final maçý için baþvuran en önemli stadlardan biri Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý. Bu yüzden baþarý þansý yüksek. Bittiði zaman herþeyi ile dört dörtlük bir stad olacak."

"Hem Sayýn Baþkan Aziz Yýldýrým’a hem de Yönetim Kurulu Üyelerine teþekkür ediyorum. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumu ile ilgili çalýþan FIFA ekibi, staddaki geliþmeleri gördükten sonra "burada herþey yapýlabilir" dediler. Stattaki geliþtirme çalýþmalarý onlarý da çok þaþýrttý."

"Baþkan bugün güzel birþey daha söyledi. Fenerbahçe Müzesinden bahsetti. Çok mutlu oldum. Barcelona, Juventus, Milan, Real Madrid gibi büyük kulüplerin hepsinin stadýnda müzeleri var. Fenerbahçe’nin böyle bir müze hazýrlamasý çok sevindirici. Türk futbolu açýsýndan çok büyük bir geliþme. Yabancýlar geldiði zaman özellikle ilk önce müzeleri geziyorlar. Kulüplerin geçmiþlerini bilmek önemlidir. Sayýn Aziz Yýldýrým’da Þükrü Saracoðlu Stadyumu içinde yaptýrdýðý Fenerbahçe Müzesi ile çok önemli proje hazýrlýyor."

UEFA Asbaþkaný Erzik, Fenerbahçe ve Þampiyonlar Ligi için ise þunlarý söyledi:

"UEFA disiplinli, çeþitli kurallar içinde yönetilen bir kuruluþ. Koyduðu kurallarý, geçmiþ sezon için deðiþtirmesi, hele hele baþka takýmlarýn hakkýnýn yenmesi söz konusu deðildir. UEFA’da 3. eleme turu konusu ile ilgili olarak baþka bir toplantý olmayacaktýr. Bundan sonra ki sezonlar için, dördüncü takým yerine, en son þampiyon olan takým, eðer ki katýlmak istiyorsa direkt katýlabilecektir.

"Fenerbahçe’nin hakký yenmeyecek dedik ve yenmedi. 3. eleme turu oynamadan Þampiyonlar Ligi’ne direkt katýlýyor olmak, Fenerbahçe için maddi manevi çok büyük bir avantaj."

Þenez Erzik son olarak yeni sezon ile ilgili olarak þu temennilerde bulundu:

"Ýnþaallah tribünler düzgün olur. Futbolun kalitesini tribünler belirler. Futbolu oluþturan sporcular, teknik adamlar ve yöneticilere saygý göstermek lazým. Onlarýn hakkýnýn verilmesi lazým. Bunu yapacak olanlar da tribünlerdir. Tribünlerden küfürün kalkmasýný temenni ediyorum. Bütün kulüplere baþarýlar diliyorum."

kaynak: Fenerbahce.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder